งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย 0 20 40 60 80 100 สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย. 78.971 507.64 4 2,471.382 1,442. 270 454.5 38 1,061.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย 0 20 40 60 80 100 สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย. 78.971 507.64 4 2,471.382 1,442. 270 454.5 38 1,061.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย , , , , , , , , สปส ช , สป 37, , รวม ทั้งกระทรวงฯ % ล้านบาท หน่วยงาน สัดส่วนงบประมาณ ( ประจำ ) ทั้งหมด : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม % 100 % % % % % % % % % % 90.90% งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร

2 งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย สุขภา พจิต พัฒ น์ฯ อนามั ย คร. แพทย์สวรส. สป. วิทย์ฯ สบส. อย. สปสช. รพ. บ้านแพ้ว , รวม ทั้ง กระทรวงฯ 1, % ล้านบาท หน่วยงาน สัดส่วนงบประมาณ ( ลงทุน ) ทั้งหมด : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม %71.51 % % % % 23.07% 9.17 % 3.72 % % % งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร

3 งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย สป. วิทย์. พัฒน์ สุขภาพจิต สบ ส สปสช. อย. อนามั ย. คร แพ ทย์ สวรส. รพ. บ้านแพ้ว รวม ทั้ง กระทรวง ฯ 2, , % ล้านบาท หน่วยงา น สัดส่วนงบประมาณเหลื่อมปี ทั้งหมด : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม % % % % % % % % % 79.84% งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร

4 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการแพทย์ จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร

5 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมควบคุมโรค จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร

6 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร

7 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร

8 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร

9 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร

10 สรุปเบิกจ่ายเงิน งบประมาณของกรม อนามัย จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร

11 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร

12 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร

13 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร

14 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร


ดาวน์โหลด ppt งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย 0 20 40 60 80 100 สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย. 78.971 507.64 4 2,471.382 1,442. 270 454.5 38 1,061.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google