งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากข้อมูลการ จับกุมยาเสพติด ในเดือน มกราคม พ. ศ. 2550 ของ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีการแพร่ระบาดของยาเสพ ติดประเภทต่างๆหลายชนิด แต่ที่ระบาดในกลุ่มผู้ติดยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากข้อมูลการ จับกุมยาเสพติด ในเดือน มกราคม พ. ศ. 2550 ของ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีการแพร่ระบาดของยาเสพ ติดประเภทต่างๆหลายชนิด แต่ที่ระบาดในกลุ่มผู้ติดยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จากข้อมูลการ จับกุมยาเสพติด ในเดือน มกราคม พ. ศ ของ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีการแพร่ระบาดของยาเสพ ติดประเภทต่างๆหลายชนิด แต่ที่ระบาดในกลุ่มผู้ติดยา เสพติดส่วนใหญ่ ได้แก่ ยาบ้า กัญชาสด กัญชาแห้ง และสารระเหย ซึ่งทางหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งป้องกัน ปราบปราม และให้ความรู้แก่ ประชาชนทราบถึงโทษและ พิษภัยของยาเสพติด ผู้จัดทำโดย สำนักงานสถิติจังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ โทรสาร ที่มาของข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา เสพติด จังหวัดนครราชสีมา การจับกุมยาเสพติด จำแนกตามประเภทของ กลาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม 2550

3

4 จำนวนคดียาเสพติดที่จับกุมได้ จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 – 31 มกราคม 2550 ยาเสพติดเป็นปัญหา ที่สำคัญทั้งในระดับชาติและ ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ ของประเทศมุ่งเน้นที่จะ แก้ปัญหายาเสพติด โดยการ เร่งปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้เสพตลอดจนให้ความรู้ แก่ประชาชนทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินนโยบายปราบปราม พร้อมกับให้ความรู้ให้กับ ประชาชนอย่างทั่วถึง จาก ข้อมูล ระหว่างต. ค – ม. ค มีการดำเนินการ จับกุมยาเสพติดในทุกพื้นที่ จำนวนการจับกุมมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมือง นครราชสีมา จำนวน 177 คดี ผู้จัดทำโดย สำนักงานสถิติจังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ โทรสาร ที่มาของข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา

5 จำนวนผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 – 31 มกราคม 2550 การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งใน ระดับชาติและระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนิน นโยบายป้องกัน ปราบปราม พร้อม กับให้ความรู้ให้กับประชาชนอย่าง ทั่วถึง จากข้อมูล ระหว่างต. ค – ม. ค พบว่า มีจำนวนถึง 23 อำเภอ ที่ไม่มีผู้เสพ / ผู้ติดยา เสพติด จากแผนภาพแสดงให้ เห็นถึงการกระจุกตัวของผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดอยู่เพียง 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบัวใหญ่ อำเภอห้วยแถลง อำเภอด่าน ขุนทด กิ่งอำเภอพระทองคำ อำเภอปากช่อง อำเภอครบุรี อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และ อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งมี จำนวนผู้เสพมากที่สุดถึง 177 ราย ผู้จัดทำโดย สำนักงานสถิติจังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ โทรสาร ที่มาของข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด จังหวัดนครราชสีมา

6

7


ดาวน์โหลด ppt จากข้อมูลการ จับกุมยาเสพติด ในเดือน มกราคม พ. ศ. 2550 ของ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีการแพร่ระบาดของยาเสพ ติดประเภทต่างๆหลายชนิด แต่ที่ระบาดในกลุ่มผู้ติดยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google