งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET คู่มือการลงทะเบียนทาง Online ระดับปริญญาโท เอก และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่มือการลงทะเบียนทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET คู่มือการลงทะเบียนทาง Online ระดับปริญญาโท เอก และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่มือการลงทะเบียนทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET คู่มือการลงทะเบียนทาง Online ระดับปริญญาโท เอก และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่มือการลงทะเบียนทาง Online ระดับปริญญาโท เอก และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2552 คณะนิติศาสตร์ ปริญญาโท ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารทหาร ไทยทุกสาขา โครงการปกติทุกคณะ ชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา โครงการพิเศษอื่นๆ ชำระเงินตามที่ คณะ / โครงการ กำหนด รวบรวมและจัดทำโดย หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและ ประมวลผล ท่าพระจันทร์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0-2613-3717-9, 6 พ. ค.52

2 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 1. เข้าเว็บไซต์ 1. เข้าเว็บไซต์ http://203.131.208.152/registrar /login.asp จะปรากฏหน้าจอนี้ http://203.131.208.152/registrar /login.asp

3 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 2. ระบุเลขทะเบียนนักศึกษา และรหัสผ่าน แล้ว คลิก เข้าสู่ระบบ

4 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 3. เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฎหน้าจอดัง รูปด้านล่างให้เลือก “OK”

5 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 4. เมื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฎ ชื่อของ นักศึกษาที่ทำการ Login เข้ามา ให้เลือกเมนู “ จดทะเบียน ” ด้าน ซ้ายมือ ให้เลือกเมนู “ จดทะเบียน ” ด้าน ซ้ายมือ

6 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 5. เมื่อคลิก จดทะเบียนแล้ว จะปรากฎหน้าจอดัง รูปด้านล่างให้เลือก “OK”

7 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 6. เมื่อเลือกเมนูจดทะเบียนจะปรากฎ เงื่อนไขในการจดทะเบียน ให้นักศึกษาอ่านทำความเข้าใจ แล้วคลิกปุ่ม “ จดทะเบียน ” ให้นักศึกษาอ่านทำความเข้าใจ แล้วคลิกปุ่ม “ จดทะเบียน ”

8 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 7. นักศึกษาสามารถระบุรายวิชาที่ต้องการจด ทะเบียนได้เองโดยกรอกรหัส รายวิชาที่ช่องสี่เหลี่ยม และคลิกที่ปุ่มค้นหา ดังรูปด้านล่าง รายวิชาที่ช่องสี่เหลี่ยม และคลิกที่ปุ่มค้นหา ดังรูปด้านล่าง

9 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 8. เมื่อนักศึกษาเลือกรายวิชาที่จะจดทะเบียนแล้ว รายวิชานั้นจะปรากฎขึ้นมา ด้านบน และระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายในการ จดทะเบียนครั้งนั้นแจ้งนักศึกษา ด้านบน และระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายในการ จดทะเบียนครั้งนั้นแจ้งนักศึกษา ทราบด้านขวามือดังรูป ทราบด้านขวามือดังรูป

10 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 8.1 ในกรณีเลือกรายวิชาวิทยานิพนธ์ นศ. สามารถเลือกลงทะเบียน 3 หน่วยกิต หรือ 6 หรือ 9... นศ. สามารถเลือกลงทะเบียน 3 หน่วยกิต หรือ 6 หรือ 9... จึงมีขั้นตอนทำรายการเลือกหน่วยกิต ใน ระบบจะโชว์ 15 หน่วยกิต ก่อน ให้ดำเนินการเลือกหน่วยกิตดังนี้ 1. เลือก 15 หน่วยกิต ก่อน โดยคลิกที่มีรูป มือจับดินสอ จะปรากฎบรรทัดด้านบน LA800 2. คลิกข้อความ “ พิเศษ “ ดังรูป ด้านบนจะปรากฏรูป สี่เหลี่ยมครอบ เลข 15 3. ให้แก้ เลข 15 เป็น 3 หรือ 6 หรือ 9... หากติดขัดประการใดโทรถาม 02- 6133719 ด้านบนจะปรากฏรูป สี่เหลี่ยมครอบ เลข 15 3. ให้แก้ เลข 15 เป็น 3 หรือ 6 หรือ 9... หากติดขัดประการใดโทรถาม 02- 6133719

11 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 9. นักศึกษาตรวจสอบรายการอีกครั้ง ก่อนกด ปุ่ม “ ยืนยันการจดทะเบียน ”

12 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 10. เมื่อนักศึกษากดปุ่ม “ ยืนยันการจดทะเบียน ” แล้ว ระบบจะแจ้งให้นักศึกษาทราบว่า “* ระบบทำการสำเร็จ *” และให้นักศึกษาคลิกที่ ปุ่ม “ ผลจดทะเบียน ” เพื่อดูรายการ “* ระบบทำการสำเร็จ *” และให้นักศึกษาคลิกที่ ปุ่ม “ ผลจดทะเบียน ” เพื่อดูรายการ

13 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 11. ปรากฎหน้าจอสอบถามการทำงานหลังจากพิมพ์ใบ แจ้งยอด นักศึกษาสามารถกด OK เพื่อยัง login อยู่ใน ระบบต่อไป หรือ Cancel เพื่อออกจากระบบหลังจาก พิมพ์ใบแจ้งยอด ( เพื่อความสะดวกของการพิมพ์ใบแจ้งยอด ขอให้นศ. ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ของท่านได้ลงโปรแกรม Adobe Reader หรือไม่ เพื่อใช้ในการเปิดใบแจ้งยอด )

14 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 12. ระบบจะแสดง สถานะ “ กำลังสร้างแฟ้มข้อมูล กรุณา รอสักครู่..” ระหว่างที่รอ ขอให้นศ. สังเกตุว่ามี POP UP ว่ามี “To help protect your security, Internet Explorer blocked this site from downloading file to your computer. Click here for options..” หรือไม่ ถ้ามี ขอให้นักศึกษา คลิก ที่แถบเหลือง ดังกล่าว

15 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 13. หลังจากที่นศ. ทำการคลิกที่แถบดังกล่าวแล้ว จะ ปรากฎคำสั่งให้ นศ. ดาวน์โหลดไฟล์ “Download File…” ขอให้นักศึกษา คลิกที่คำสั่ง Download File เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

16 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 14. หลังจากกด Download File แล้ว ระบบ จะถามนศ. ว่าต้องการจะเปิดไฟล์ เพื่อ พิมพ์ทันที หรือ จะ Save ให้ คลิก Open

17 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 15. ปรากฎหน้าจอ “ ใบแจ้งการชำระเงิน ” ให้ นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและ สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดนี้ นำไปจ่ายเงินที่ ธนาคารกรุงไทยต่อไป สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดนี้ นำไปจ่ายเงินที่ ธนาคารกรุงไทยต่อไป

18 POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET 16. ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอดไปจ่ายเงินที่ธนาคารกรุงไทยต่อไป หาก นักศึกษาทำการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าสู่ ระบบอีกครั้ง เมนู “ จดทะเบียน ” จะไม่ปรากฎขึ้นอีก แต่หากเป็นช่วงเพิ่ม - ถอน จะปรากฎเมนู “ เพิ่มถอน ” แทน และถ้านักศึกษาทำการจดทะเบียนแล้ว แต่ยัง ไม่ได้ชำระเงินระบบจะแสดงขอความเตือนว่า นักศึกษา “ มียอดเงินค้างชำระ ” นักศึกษาสามารถ ตรวจสอบได้ โดยคลิกที่ข้อความ “ ภาระค่าใช้จ่าย / ทุน ”


ดาวน์โหลด ppt POWERED BY ADVANCE VISION SYSTEMS & VISION NET คู่มือการลงทะเบียนทาง Online ระดับปริญญาโท เอก และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่มือการลงทะเบียนทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google