งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ ท่านจัดทำแผนประคองกิจการ เสร็จและประกาศใช้แผนเรียบร้อย แล้ว ท่านได้เตรียมการออกแบบ การฝึกซ้อมแบบก้าวหน้า (Progressive Exercise) ตามลำดับขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ ท่านจัดทำแผนประคองกิจการ เสร็จและประกาศใช้แผนเรียบร้อย แล้ว ท่านได้เตรียมการออกแบบ การฝึกซ้อมแบบก้าวหน้า (Progressive Exercise) ตามลำดับขั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานการณ์ ท่านจัดทำแผนประคองกิจการ เสร็จและประกาศใช้แผนเรียบร้อย แล้ว ท่านได้เตรียมการออกแบบ การฝึกซ้อมแบบก้าวหน้า (Progressive Exercise) ตามลำดับขั้น ของกระบวนการออกแบบการ ฝึกซ้อม ท่านจัดทำแผนประคองกิจการ เสร็จและประกาศใช้แผนเรียบร้อย แล้ว ท่านได้เตรียมการออกแบบ การฝึกซ้อมแบบก้าวหน้า (Progressive Exercise) ตามลำดับขั้น ของกระบวนการออกแบบการ ฝึกซ้อม จงเลือกวิธีการฝึกซ้อม.... จงเลือกวิธีการฝึกซ้อม....

3 สถานการณ์ที่ ๑ ท่านพบว่าบุคลากรในองค์กรของท่าน ยังไม่ค่อยเข้าใจ และทราบความจำเป็น ของการมีแผนประคองกิจการ จึงไม่ ค่อยได้รับความร่วมมือในการทำ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผน ดังกล่าว ท่านพบว่าบุคลากรในองค์กรของท่าน ยังไม่ค่อยเข้าใจ และทราบความจำเป็น ของการมีแผนประคองกิจการ จึงไม่ ค่อยได้รับความร่วมมือในการทำ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผน ดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายที่ต้องปฏิบัติตามแผนฯ ยังไม่รับทราบ หรือเข้าใจแผนฯ พอเพียงที่จะปฏิบัติตามแผนได้ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องปฏิบัติตามแผนฯ ยังไม่รับทราบ หรือเข้าใจแผนฯ พอเพียงที่จะปฏิบัติตามแผนได้ จงวางแผนจัดฝึกซ้อมแบบ orientation seminar โดยดำเนิน ตามลำดับขั้นตอนการออกแบบการ ฝึกซ้อมที่ศึกษามา จงวางแผนจัดฝึกซ้อมแบบ orientation seminar โดยดำเนิน ตามลำดับขั้นตอนการออกแบบการ ฝึกซ้อมที่ศึกษามา

4 สถานการณ์ที่ ๒ ท่านพบว่า กลุ่มผู้บริหารและหัวหน้างาน ที่ต้องปฏิบัติตามแผนประคองกิจการยัง มีความสับสนในการตัดสินใจ, ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติตามแผนอยู่บาง ประเด็นเช่น การตัดสินใจประกาศใช้ แผน การเลือกสถานที่ตั้งเพื่อดำเนินการ ตามแผน การประสานงานและการสั่ง การตามแผน ท่านพบว่า กลุ่มผู้บริหารและหัวหน้างาน ที่ต้องปฏิบัติตามแผนประคองกิจการยัง มีความสับสนในการตัดสินใจ, ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติตามแผนอยู่บาง ประเด็นเช่น การตัดสินใจประกาศใช้ แผน การเลือกสถานที่ตั้งเพื่อดำเนินการ ตามแผน การประสานงานและการสั่ง การตามแผน จงวางแผนวิธีการฝึกซ้อมแบบ Table top Exercise โดยดำเนินตามลำดับ ขั้นตอนการออกแบบการฝึกซ้อมที่ ศึกษามา จงวางแผนวิธีการฝึกซ้อมแบบ Table top Exercise โดยดำเนินตามลำดับ ขั้นตอนการออกแบบการฝึกซ้อมที่ ศึกษามา

5 สถานการณ์ที่ ๓ ท่านพบว่าการปฏิบัติตามแผนประคอง กิจการในขั้นตอนการจัดตั้งสถานที่ ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ฝ่าย บริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายสนับสนุน ยังไม่สอดประสานกันได้ ดีจนบรรลุผลสำเร็จให้สถานที่นั้น สามารถปฏิบัติงานได้จริง ท่านพบว่าการปฏิบัติตามแผนประคอง กิจการในขั้นตอนการจัดตั้งสถานที่ ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ฝ่าย บริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายสนับสนุน ยังไม่สอดประสานกันได้ ดีจนบรรลุผลสำเร็จให้สถานที่นั้น สามารถปฏิบัติงานได้จริง จงจัดการฝึกซ้อมแบบ Functional Exercise โดยดำเนินตามลำดับ ขั้นตอนการออกแบบการฝึกซ้อมที่ ศึกษามา จงจัดการฝึกซ้อมแบบ Functional Exercise โดยดำเนินตามลำดับ ขั้นตอนการออกแบบการฝึกซ้อมที่ ศึกษามา

6 Define your exercise scope Define your exercise scope – How is scope determined? – What dose scope include? Write a Statement of Purpose Write a Statement of Purpose

7 Factors that help define the scope of an exercise include: Expense. Expense. Availability of personnel and other resources. Availability of personnel and other resources. Seriousness of the problem. Seriousness of the problem. Capability of the exercise to address the problem. Capability of the exercise to address the problem. Skills and experience of the designers. Skills and experience of the designers. Length of the exercise. Length of the exercise.

8 Type of emergency Type of emergency Location Location Function Function Participation Participation Exercise type Exercise type Hazard?Hazard? Where?Where? Who?Who? Jobs? RequirementRequirement

9 The purpose statement is a broad statement of the exercise goal. The purpose statement is a broad statement of the exercise goal. Developing the purpose statement… Developing the purpose statement… Using the purpose statement as an Exercise directive… Using the purpose statement as an Exercise directive… This exercise will test…function, agencies, type, location, date-time, contact person, tel. number This exercise will test…function, agencies, type, location, date-time, contact person, tel. number

10

11 For the same exercise which you develop a statement of purpose earlier, write three objectives and identify the responsible organization. Use SMART system, and remember to include: For the same exercise which you develop a statement of purpose earlier, write three objectives and identify the responsible organization. Use SMART system, and remember to include: – Action, stated in observable terms – Conditions – Standards

12 Essential in exercise process: design, conduct, evaluation, follow up Essential in exercise process: design, conduct, evaluation, follow up PurposeStatementPurposeStatement

13

14 Action-Condition-Standard(or level) of Performance Action-Condition-Standard(or level) of Performance “ Who should do What under what condition according to what standards ” “ Who should do What under what condition according to what standards ”

15 Within 15 minutes After the evacuation notice is given, Member of EOC Will complete notification procedure to hospital administrator ConditionCondition

16

17 Objective: Demonstrate the adequacy of displays and other materials to support emergency operations. Objective: Demonstrate the adequacy of displays and other materials to support emergency operations.

18 For the same exercise as before, outline the key points of a narrative using list of key words; For the same exercise as before, outline the key points of a narrative using list of key words; – Event, How fast, strong, deep, dangerous – How you find out, Response made – Damage report, Sequence of event – Current time, Advance warning, Location – Recent weather conditions, other factors – Predictions

19 An exercise is a scenario that simulates an emergency. Part of this scenario is the narrative, which is a brief description of the events that have occurred up to the minute the exercise begins. An exercise is a scenario that simulates an emergency. Part of this scenario is the narrative, which is a brief description of the events that have occurred up to the minute the exercise begins. The narrative has two important functions. The narrative has two important functions.

20 one to five paragraphs long. one to five paragraphs long. very specific. very specific. phrased in present tense. phrased in present tense. short sentences to lend immediacy and tension. short sentences to lend immediacy and tension. May develop the situation chronologically (event with warning time). May develop the situation chronologically (event with warning time). May emphasize the emergency environment. May emphasize the emergency environment.

21 Narrative Outline

22 สถานการณ์ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบสถานการณ์ ภัยพิบัติของพื้นที่ เมื่อเวลา ๐๖๓๐ น. ของวันเสาร์ ได้รับรายงานเหตุการณ์ น้ำท่วม โคลนถล่ม มีผู้บาดเจ็บจำนวน มากกำลังดำเนินการช่วยเหลือและส่ง ต่อมายังโรงพยาบาล ขณะเดียวกันฝน ยังตกอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำที่ อยู่ข้างโรงพยาบาลสูงขึ้นเรื่อยๆ น้ำเริ่ม รั่วซึมเข้าโรงพยาบาล การจราจรเริ่ม ลำบากรถเล็กผ่านเข้าออกยาก ถ้า สถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อีก ๖ ชั่วโมง ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกเท่าตัว มีผู้เสนอให้ อพยพโรงพยาบาล – ท่านมีข้อพิจารณาอย่างไร ?, ท่านจะ ตัดสินใจอย่างไร ?

23 Event Major event 1: Detailed event#1 Detailed event#2

24 สถานการณ์ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบสถานการณ์ ภัยพิบัติของพื้นที่ เมื่อเวลา ๐๖๓๐ น. ของวันเสาร์ ได้รับรายงานเหตุการณ์ น้ำท่วม โคลนถล่ม มีผู้บาดเจ็บจำนวน มากกำลังดำเนินการช่วยเหลือและส่ง ต่อมายังโรงพยาบาล ขณะเดียวกันฝน ยังตกอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำที่ อยู่ข้างโรงพยาบาลสูงขึ้นเรื่อยๆ น้ำเริ่ม รั่วซึมเข้าโรงพยาบาล การจราจรเริ่ม ลำบากรถเล็กผ่านเข้าออกยาก ถ้า สถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อีก ๖ ชั่วโมง ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกเท่าตัว มีผู้เสนอให้ อพยพโรงพยาบาล – ท่านมีข้อพิจารณาอย่างไร ?, ท่านจะ ตัดสินใจอย่างไร ?

25

26


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ ท่านจัดทำแผนประคองกิจการ เสร็จและประกาศใช้แผนเรียบร้อย แล้ว ท่านได้เตรียมการออกแบบ การฝึกซ้อมแบบก้าวหน้า (Progressive Exercise) ตามลำดับขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google