งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำลังคนทันตสาธารณสุข. ทันตบุคลากรจำนวน ทันตแพทย์ 11,607 ทันตาภิบาล 4,992 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2,097 ช่างทันตกรรม 99.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำลังคนทันตสาธารณสุข. ทันตบุคลากรจำนวน ทันตแพทย์ 11,607 ทันตาภิบาล 4,992 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2,097 ช่างทันตกรรม 99."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำลังคนทันตสาธารณสุข

2 ทันตบุคลากรจำนวน ทันตแพทย์ 11,607 ทันตาภิบาล 4,992 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2,097 ช่างทันตกรรม 99

3 ร้อยละของทันตแพทย์จำแนกตามเพศ พ. ศ.2556 ที่มา ฐานข้อมูลสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2556

4

5 ทั้งประเทศ หญิง : ชาย ที่มา ฐานข้อมูลสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2556

6 สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร พ. ศ สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากรทั้งประเทศ พ.ศ : 5,788 ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ

7 ร้อยละทันตแพทย์จำแนกตามสังกัดของ หน่วยงาน พ. ศ.2555 ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ.2555

8 ร้อยละของทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชน พ. ศ ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ

9 ประมาณการจำนวนรับ นทพ. ใหม่ สถาบัน จุฬาลงกรณ์ฯ มหิดล ( ภาษาไทย ) 113 มหิดล ( นานาชาติ ) 30 เชียงใหม่ ขอนแก่น 80 สงขลานครินทร์ 60 ศรีนครินทรวิโรฒ 78 ธรรมศาสตร์ ( ภาษาไทย ) 7555 ธรรมศาสตร์ ( ทวิภาษา 20 นเรศวร 90 รังสิต ( ทวิภาษา ) 100 เวสเทิร์น แม่ฟ้าหลวง 32 พะเยา สุรนารี 3040 กรุงเทพธนบุรี 40 รวม

10

11 จำนวนทันตแพทย์ 11,607 อัตราส่วนต่อประชากร 1:5,900 จำนวนทันตแพทย์ 30,457 อัตราส่วนต่อประชากร 1:2,548

12

13 year dent ist surg peri o ped o orth o pros PH end o oper Gen diag total %

14

15 Dental Specialist Database

16

17

18

19 Number of Dentist with Post- Graduated Qualification (Grad Dip, M.Sc., Ph.D.), 2010

20 Number of Dentist with Post Graduated Qualification (Grad Dip, M.Sc., Ph.D.) 2010

21 Diploma in Board of Specialty 2011

22 ป. โท ป. บัณฑิ ตป. เอก วุฒิบัต รรวม จำนวน ทันต แพทย์ ร้อยละ สะสม กำลังผลิตหลังปริญญา

23

24 ทันตาภิบาล

25 ร้อยละทันตาภิบาลจำแนกตามภาค พ. ศ.2555 ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ.2555

26 Dental nurse Graduated Graduated Total Graduated (total)2,6951,7804,475 Average graduated per year87254 Present Working in public health system 2,3401,3573,697 Loss (person) Loss (percent)13.17%23.76%17.39%

27 สัดส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร พ. ศ สัดส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร กทม. พ.ศ :69,190 ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ

28

29

30 สถานพยาบาล SpecialistDentist Dhygienis t D assistD Tech รพศ รพท รพช สสจ รพ. นอก สป. ขนาด 500 เตียง รพ. นอก สป. ขนาด 100 เตียง รพ. นอก สป. ขนาด เล็ก รพสต ขนาดใหญ่ รพสต กลาง - เล็ก 9014 มหาวิทยาลัย รพ. กลาโหม ( เทียบเท่า รพศ.) กทม โรงพยาบาล กทม ศูนย์ฯ สาธารณสุข เทศบาลนคร รพ. 150 เทศบาลเมือง รพ รัฐวิสาหกิจ 100 รวมทั้งสิ้น

31 ทันตแพทย์ภาครัฐในปี 2570 ตามการคาด ประมาณ ทันตแพทย์ภาคเอกชนในปี 2570 หากคิดเป็น สัดส่วน 60: รวมทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชน ประมาณการผลิตทันตแพทย์จนถึงปี จำนวนปัจจุบัน ส่วนต่าง 4823 ทันตาภิบาลภาครัฐในปี 2570 ตามการคาด ประมาณ ทันตาภิบาลภาคเอกชนในปี 2570 หากคิด เป็นสัดส่วน 20: รวมทันตาภิบาลภาครัฐและเอกชน ประมาณการผลิตทันตาภิบาลจนถึงปี จำนวนปัจจุบัน ส่วนต่าง 1476


ดาวน์โหลด ppt กำลังคนทันตสาธารณสุข. ทันตบุคลากรจำนวน ทันตแพทย์ 11,607 ทันตาภิบาล 4,992 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2,097 ช่างทันตกรรม 99.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google