งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำลังคนทันตสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำลังคนทันตสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำลังคนทันตสาธารณสุข

2 ทันตบุคลากร จำนวน ทันตแพทย์ 11,607 ทันตาภิบาล 4,992 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2,097 ช่างทันตกรรม 99

3 ร้อยละของทันตแพทย์จำแนกตามเพศ พ.ศ.2556
ร้อยละของทันตแพทย์จำแนกตามเพศ พ.ศ.2556 ที่มา ฐานข้อมูลสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2556

4

5 จำนวนทันตแพทย์ จำแนกตามเพศ พ.ศ.2481-2556
ทั้งประเทศ หญิง : ชาย 35.26 ที่มา ฐานข้อมูลสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2556

6 สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร พ.ศ.2542-2555
สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากรทั้งประเทศ พ.ศ : 5,788 ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ

7 ร้อยละทันตแพทย์จำแนกตามสังกัดของหน่วยงาน พ.ศ.2555
ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ.2555

8 ร้อยละของทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2542-2555
ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ

9 ประมาณการจำนวนรับ นทพ. ใหม่
สถาบัน 2556 2557 2558 2559 2560 2561 จุฬาลงกรณ์ฯ 135 140 มหิดล (ภาษาไทย) 113 มหิดล (นานาชาติ) 30 เชียงใหม่ 110 80 60 ขอนแก่น สงขลานครินทร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 78 ธรรมศาสตร์ (ภาษาไทย) 75 55 ธรรมศาสตร์ (ทวิภาษา 20 นเรศวร 90 รังสิต (ทวิภาษา) 100 เวสเทิร์น 92 120 แม่ฟ้าหลวง 32 พะเยา 45 สุรนารี 40 กรุงเทพธนบุรี รวม 933 1058 1068 1063

10 2555 11607 2556 12307 2557 13007 2558 13757 2559 14557 2560 15457 2561 16457 2562 17457 2563 18457 2564 19457 2565 20457 2566 21457 2567 22457 2568 23457 2569 24457 2570 25457 2571 26457 2572 27457 2573 28457 2574 29457 2575 30457 2548.8

11 จำนวนทันตแพทย์ 11,607 อัตราส่วนต่อประชากร 1:5,900 จำนวนทันตแพทย์ 30,457 อัตราส่วนต่อประชากร 1:2,548

12 จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

13 year dentist surg perio pedo ortho pros PH endo oper Gen diag total %
1996 4092 0.00 1997 6087 13 12 6 14 15 125 2.05 1998 4771 41 16 17 23 35 24 208 4.36 1999 5095 63 25 40 26 241 4.73 2000 6974 76 20 18 8 19 28 269 3.86 2001 5846 101 43 29 302 5.17 2002 6256 115 21 46 22 32 352 5.63 2003 8111 135 71 60 10 39 455 5.61 2004 7120 148 38 475 6.67 2005 9042 161 48 533 5.89 2006 9497 167 45 81 53 560 5.90 2007 9923 180 49 52 72 83 27 66 604 6.09 2008 10331 189 56 59 79 85 75 651 6.30 2009 10780 197 65 86 34 11 715 6.63 2010 11233 199 717 6.38

14

15 Dental Specialist Database
Grad Dip, M.Sc. ,Ph.D. Total Number of Local Dentist Orthodontics Public 128 Private 125 Pediatric Dentistry 188 106 Endodontics 220 129 Restorative Dentistry 87 62

16 Dental Specialist Database
Grad Dip, M.Sc. ,Ph.D. Total Number of Local Dentist Prosthodontics Public 277 Private 187 Oral Maxillofacial Surgery 343 130 Periodontics 201 125 Dental Public Health 274 99 General Dentistry 180 70 Diagnostic Science 100 35 Total 3,066

17 Dental Specialist Database
Gender Male 307 Female 484 Dental Specialist Database Diploma in Board of Specialty Total Number of Local Dentist Orthodontics Public 58 Private 41 Pediatric Dentistry 54 26 Endodontics 23 20 Restorative Dentistry 7 5

18 Dental Specialist Database
Total Number of Local Dentist Diploma in Board of Specialty Prosthodontics Public 20 Private 22 Oral Maxillofacial Surgery 172 45 Periodontics 46 29 Dental Public Health 69 18 General Dentistry 78 14 Diagnostic Science 15 Total 791

19 Number of Dentist with Post-Graduated Qualification (Grad Dip, M. Sc
Number of Dentist with Post-Graduated Qualification (Grad Dip, M.Sc., Ph.D.), 2010

20 Number of Dentist with Post Graduated Qualification (Grad Dip, M. Sc
Number of Dentist with Post Graduated Qualification (Grad Dip, M.Sc., Ph.D.) 2010

21 Diploma in Board of Specialty 2011

22 กำลังผลิตหลังปริญญา ป.โท ป.บัณฑิต ป.เอก วุฒิบัตร รวม จำนวนทันตแพทย์
ร้อยละสะสม 2559 268 193 40 92 501 14557 37.8 2560 276 194 38 124 508 15457 35.6 2561 291 204 49 108 544 16457 33.5 2562 292 197 121 527 17457 31.6 2563 296 214 113 550 18457 29.9 2564 209 132 543 19457 28.4 2565 302 205 107 556 20457 27.0 2566 300 206 21457 25.8 2567 306 560 22457 24.7 2568 303 200 126 541 23457 23.7

23 สถานการณ์ทันตาภิบาล พ.ศ.2555

24 ทันตาภิบาล

25 ร้อยละทันตาภิบาลจำแนกตามภาค พ.ศ.2555
ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ.2555

26 Dental nurse Graduated 1969-1999 Graduated 2000-2006 Total
2,695 1,780 4,475 Average graduated per year 87 254 Present Working in public health system 2,340 1,357 3,697 Loss (person) 355 423 778 Loss (percent) 13.17% 23.76% 17.39%

27 สัดส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร พ.ศ.2545-2555
สัดส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร กทม. พ.ศ :69,190 ที่มา ฐานข้อมูลบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พ.ศ

28

29

30 สถานพยาบาล Specialist Dentist Dhygienist D assist D Tech รพศ 500 125 750 50 รพท 1035 345 207 1587 138 รพช 1482 3705 6669 สสจ 154 308 รพ.นอก สป. ขนาด 500 เตียง 280 70 420 28 รพ.นอก สป. ขนาด 100 เตียง 115 69 529 46 รพ.นอก สป. ขนาดเล็ก 38 95 171 รพสต ขนาดใหญ่ 741 รพสต กลาง-เล็ก 9014 มหาวิทยาลัย 1100 100 1200 รพ.กลาโหม (เทียบเท่า รพศ.) 325 130 120 575 กทม โรงพยาบาล 500 111 45 26 152 12 กทม ศูนย์ฯสาธารณสุข 68 136 เทศบาลนคร รพ. 150 เทศบาลเมือง รพ. 300 600 รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสิ้น 5186 6263 13153 24602 312

31 ทันตแพทย์ภาครัฐในปี 2570 ตามการคาดประมาณ
11449 ทันตแพทย์ภาคเอกชนในปี 2570 หากคิดเป็นสัดส่วน 60:40 17174 รวมทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชน 28623 ประมาณการผลิตทันตแพทย์จนถึงปี 2570+จำนวนปัจจุบัน 23800 ส่วนต่าง 4823 ทันตาภิบาลภาครัฐในปี 2570 ตามการคาดประมาณ 12381 ทันตาภิบาลภาคเอกชนในปี 2570 หากคิดเป็นสัดส่วน 20:80 3095 รวมทันตาภิบาลภาครัฐและเอกชน 15476 ประมาณการผลิตทันตาภิบาลจนถึงปี 2570+จำนวนปัจจุบัน 14000 1476


ดาวน์โหลด ppt กำลังคนทันตสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google