งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำหนังสือใหม่ เมษายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำหนังสือใหม่ เมษายน 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำหนังสือใหม่ เมษายน 2557
ชื่อ สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล หน่วยที่ 9-15 ผู้แต่ง สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย หมวด WY20.5ส747ส จำนวน หน้า บรรณานุกรม สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2553). สารสนเทศและการวิจัยทางการ พยาบาล หน่วยที่ พิมพ์ครั้งที่ 9. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช. ชื่อ จิตบำบัดด้วยสติ = Mindfulness-based psychotherapy ผู้แต่ง ดาวชมพู นาคะวิโร, พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ และ ศิริจิต สุทธจิตต์ หมวด WM420ด436จ จำนวน หน้า ดาวชมพู นาคะวิโร, พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ และ ศิริจิต สุทธจิตต์. (2556). จิตบำบัดด้วยสติ = Mindfulness-based psychotherapy. เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ชื่อ บันทึกการเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคในชุมชนโดย กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (7 กรณีศึกษา) ผู้แต่ง มณี สุขประเสริฐ, เรียบเรียง หมวด WC20ม124บ จำนวน หน้า มณี สุขประเสริฐ, เรียบเรียง. (2555). บันทึกการเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (7 กรณีศึกษา). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. ชื่อ IQ EQ ลูกปลูกได้ ผู้แต่ง เบญจพร ทวีวัฒนะวงศ์ หมวด WS105บ783I จำนวน หน้า เบญจพร ทวีวัฒนะวงศ์. (2556). IQ EQ ลูกปลูกได้. กรุงเทพฯ : D ดี.

2 ชื่อ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ผู้แต่ง ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย
หมวด WY159ป191ก จำนวน หน้า บรรณานุกรม ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย. (2553). การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ชื่อ พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง สภาการพยาบาล หมวด WY32ส226พ จำนวน 35 หน้า สภาการพยาบาล. (2554). พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. นนทบุรี : สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข. ชื่อ ประมวลสาระรายวิชา แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing Science) ผู้แต่ง จันทร์ทิรา เจียรณัย หมวด WY100จ262ป จำนวน หน้า จันทร์ทิรา เจียรณัย. (มปป). ประมวลสาระรายวิชา แนวคิดพื้นฐานของ ศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing Science). นครราชสีมา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ชื่อ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ = anatomy and physiology of endocrine system ผู้แต่ง พรรณี หนูซื่อตรง และ อรพิน เกิดประเสริฐ หมวด QS4พ272ก จำนวน หน้า พรรณี หนูซื่อตรง และ อรพิน เกิดประเสริฐ. (2555). กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ = anatomy and physiology of endocrine system. กรุงเทพมหานคร : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ดาวน์โหลด ppt แนะนำหนังสือใหม่ เมษายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google