งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำหนังสือใหม่ กรกฎาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำหนังสือใหม่ กรกฎาคม 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำหนังสือใหม่ กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 2555 ชื่อ วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้น : คู่มือการทำวิจัยจากงานประจำฉบับ กขค = R to R step by step ผู้แต่ง ศิริพร จิรวัฒน์กุล หมวด WA20.5ศ463ว จำนวน หน้า บรรณานุกรม ศิริพร จิรวัฒน์กุล. (2553). วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้น : คู่มือการ ทำวิจัยจากงานประจำฉบับ กขค. = R to R step by step . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์. ชื่อ ความลับของสมอง ทำงานอย่างไรให้สมองมีความสุข ผู้แต่ง โมงิ, เคนอิจิโร หมวด WL300ม914ค จำนวน หน้า โมงิ, เคนอิจิโร. (2552). ความลับของสมอง ทำงานอย่างไรให้สมองมี ความสุข. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). ชื่อ การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Qualitative research in health science ผู้แต่ง ศิริพร จิรวัฒน์กุล หมวด WA20.5ศ463ก จำนวน หน้า ศิริพร จิรวัฒน์กุล. (2553). การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์ . ชื่อ ทฤษฎีให้บริการปรึกษา ผู้แต่ง วัชรี ทรัพย์มี หมวด BFว387ท จำนวน หน้า วัชรี ทรัพย์มี. (2554). ทฤษฎีให้บริการปรึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2 ชื่อ คู่มือดูแลสุขภาพกายและใจจาก 3 คณะแพทย์ จุฬาฯ รามาฯ ศิริราช เล่ม 1 วัยเด็ก : Live long & strong
ผู้แต่ง ชิษณุ พันธุ์เจริญ, กุลภา ศรีวัฒน์ และสิรินทร ฉันศิริกาญจน, บรรณาธิการ หมวด WA525ช111ค จำนวน หน้า บรรณานุกรม ชิษณุ พันธุ์เจริญ, กุลภา ศรีวัฒน์ และสิรินทร ฉันศิริกาญจน, บรรณาธิการ. (2554). คู่มือดูแลสุขภาพกายและใจจาก 3 คณะแพทย์ จุฬาฯ รามาฯ ศิริราช เล่ม 1 วัยเด็ก : Live long & strong. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์. ชื่อ คู่มือดูแลสุขภาพกายและใจจาก 3 คณะแพทย์ จุฬาฯ รามาฯ ศิริราช เล่ม 2 วัยทำงาน : Live long & strong ผู้แต่ง กุลภา ศรีวัฒน์, ชิษณุ พันธุ์เจริญ และสิรินทร ฉันศิริกาญจน, บรรณาธิการ หมวด WA525ก728ค จำนวน หน้า กุลภา ศรีวัฒน์, ชิษณุ พันธุ์เจริญ และสิรินทร ฉันศิริกาญจน, บรรณาธิการ. ศิริราช เล่ม 2 วัยทำงาน : Live long & strong. กรุงเทพมหานคร : ชื่อ คู่มือดูแลสุขภาพกายและใจจาก 3 คณะแพทย์ จุฬาฯ รามาฯ ศิริราช เล่ม 3 สูงวัย : Live long & strong ผู้แต่ง สิรินทร ฉันศิริกาญจน, กุลภา ศรีสวัสดิ์ และชิษณุ พันธุ์เจริญ ,บรรณาธิการ หมวด WA525ส731ค จำนวน หน้า สิรินทร ฉันศิริกาญจน, กุลภา ศรีสวัสดิ์ และ ชิษณุ พันธุ์เจริญ, บรรณาธิการ. ศิริราช เล่ม 3 สูงวัย : Live long & strong. กรุงเทพมหานคร :

3 ชื่อ Chest x-ray : กรณีศึกษา Clinic pathological correlation และความคิดเชิงพิจารณ์ diffuse iung disease เล่ม 1 ผู้แต่ง วิวัฒนา ถนอมเกียรติ หมวด WF225ว742C จำนวน 96 หน้า บรรณานุกรม วิวัฒนา ถนอมเกียรติ, บรรณาธิการ. (2554). Chest x-ray : กรณีศึกษา Clinic pathological correlation และความคิดเชิงพิจารณ์ diffuse iung disease เล่ม 1. สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์. ชื่อ คู่มือครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก ผู้แต่ง สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ หมวด WM430.5ส161ค จำนวน หน้า สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์. (2554). คู่มือครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านครอบครัวและเด็ก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ชื่อ อนามัยชุมชน : กระบวนการวินิจฉัยและการแก้ปัญหา ผู้แต่ง สมใจ วินิจกุล หมวด WY106ส237อ จำนวน หน้า สมใจ วินิจกุล. (2552). อนามัยชุมชน : กระบวนการวินิจฉัยและการแก้ปัญหา. พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์. ชื่อ การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาล ผู้แต่ง นงนุช บุญยัง หมวด WY105น139ก จำนวน หน้า นงนุช บุญยัง. (2554). การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาล. สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

4 ผู้แต่ง ศิริพร จิรวัฒน์กุล หมวด WA20.5ศ463ว จำนวน 160 หน้า บรรณานุกรม
ชื่อ วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้น : คู่มือการทำวิจัยจากงานประจำฉบับ กขค = R to R step by step ผู้แต่ง ศิริพร จิรวัฒน์กุล หมวด WA20.5ศ463ว จำนวน หน้า บรรณานุกรม ศิริพร จิรวัฒน์กุล. (2553). วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบทีละขั้น : คู่มือการ ทำวิจัยจากงานประจำฉบับ กขค. = R to R step by step . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์. ชื่อ ความลับของสมอง ทำงานอย่างไรให้สมองมีความสุข ผู้แต่ง โมงิ, เคนอิจิโร หมวด WL300ม914ค จำนวน หน้า โมงิ, เคนอิจิโร. (2552). ความลับของสมอง ทำงานอย่างไรให้สมองมี ความสุข. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). ชื่อ การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Qualitative research in health science ผู้แต่ง ศิริพร จิรวัฒน์กุล หมวด WA20.5ศ463ก จำนวน หน้า ศิริพร จิรวัฒน์กุล. (2553). การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์ . ชื่อ ทฤษฎีให้บริการปรึกษา ผู้แต่ง วัชรี ทรัพย์มี หมวด BFว387ท จำนวน หน้า วัชรี ทรัพย์มี. (2554). ทฤษฎีให้บริการปรึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชื่อ การใช้ยาในการบริการปฐมภูมิ ผู้แต่ง ธนิษฐา ศิริรักษ์ และ ปิยะดา กองกมล, บรรณาธิการ หมวด WB330ธ262ก จำนวน หน้า บรรณานุกรม ธนิษฐา ศิริรักษ์ และ ปิยะดา กองกมล, บรรณาธิการ. (2554). การใช้ยาในการ บริการปฐมภูมิ. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์. ชื่อ ระบาดวิทยา ผู้แต่ง ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร หมวด WA105พ978ร จำนวน หน้า ไพบูลย์ โล่สุนทร. (2553). ระบาดวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชื่อ สรีรวิทยาของไต : ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์และของกรดด่าง = Renal physiology electrolytes and acid-base disorders ผู้แต่ง ดุสิต จิรกุลสมโชค, ปณคพร วรรณานนท์ และเทิดไทย ทองอุ่น, บรรณาธิการ หมวด WJ301ด764ส จำนวน หน้า ดุสิต จิรกุลสมโชค, ปณคพร วรรณานนท์ และ เทิดไทย ทองอุ่น,บรรณาธิการ. (2552). สรีรวิทยาของไต : ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์และของกรด ด่าง = Renal physiology electrolytes and acid-base disorders. พิมพ์ครั้งที่ 3. ขอนแก่น : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ชื่อ การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้แต่ง มาลีวัล เลิศสาครศิริ หมวด WY157ม497ก จำนวน หน้า มาลีวัล เลิศสาครศิริ. (2554). การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์.


ดาวน์โหลด ppt แนะนำหนังสือใหม่ กรกฎาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google