งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 6 แถวลำดับ (Array) กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 6 แถวลำดับ (Array) กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 6 แถวลำดับ (Array) กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 ความหมาย ตัวแปรเดี่ยว int a; ตัวแปร a จะเก็บค่าของข้อมูลได้เพียง 1 ค่า ตัวแปรชุด ( หรือแถวลำดับ หรือ อาร์เรย์ ) int a[10]; กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ? a a 01 23 9 8 ตัวแปร a จะเก็บค่าของข้อมูลได้ 10 ค่า ใช้ index เพื่อระบุตำแหน่ง เช่น a[3] หมายถึง ตัวแปร a ตำแหน่งที่ 3

3 ตัวอย่างการนำไปใช้ กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ a 01 23 9 8 เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณคะแนนเฉลี่ยของ นักเรียน 10 คน และให้แสดง คะแนนที่มีค่าเท่ากับ คะแนนเฉลี่ยขึ้นไป การหาค่าเฉลี่ย จำเป็นต้องรู้จำนวนข้อมูล และ ค่าของข้อมูลทุกตัว การแสดงผลเฉพาะนักเรียนที่มีคะแนนเท่ากับ ค่าเฉลี่ย จำเป็นต้องเก็บข้อมูลทุกตัวไว้ เขียนโปรแกรมเพื่อเรียงลำดับเลข 20 จำนวน ต้องรับตัวเลขให้ครบทุกจำนวนก่อน จึงจะทำ การเรียงลำดับได้

4 การประกาศตัวแปรแบบ อาร์เรย์ รูปแบบ ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร [ จำนวนช่องที่เก็บข้อมูล ]; กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ int n[10]; หมายถึง กำหนดให้อาร์เรย์ n เป็น ตัวแปรชุด ชนิดเลขจำนวนเต็มที่สามารถเก็บ ข้อมูลได้ 10 ตัว โดยกำหนดค่าเริ่มต้นให้ อาร์เรย์ n[0], n[1],.., n[9] ตามลำดับ int x[5]={10,20,30,40,50}; หมายถึง กำหนดให้อาร์เรย์ x เป็นตัวแปร ชุด ชนิดเลขจำนวนเต็ม ที่สามารถ เก็บข้อมูลได้ 5 ตัว โดยกำหนดค่าเริ่มต้นให้ อาร์เรย์ x[0],x[1],.., x[4] เป็น 10, 20, 30, 40 และ 50 ตามลำดับ char name[30]; หมายถึง กำหนดให้อาร์เรย์ name เป็นตัวแปรชุดชนิดข้อความที่สามารถ เก็บข้อมูลได้ 29 ตัวอักษร โดยที่ข้อมูล ตำแหน่งที่ 30 จะเก็บ \0

5 กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตัวแปรชุด 1 มิติ (One Dimension Array) ตัวอย่าง int a[10]; หมายถึง คอมพิวเตอร์จะจองเนื้อที่ในหน่วยความจำ ให้สำหรับตัวแปร a เป็นตัวแปรชุดชนิดจำนวนเต็ม แบบ 1 มิติ มีจำนวนสมาชิก 10 ตัว โดยใน หน่วยความจำจะเตรียมที่ไว้ให้ 2 ไบท์ สำหรับ สมาชิกแต่ละตัว ดังนี้.... a[0] 10001001 a[1] 10021003 a[2] 10041005 a[9] ??

6 กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตัวแปรชุด 1 มิติ (One Dimension Array) ตัวอย่าง charb[10]; หมายถึง คอมพิวเตอร์จองพื้นที่สำหรับตัวแปร b ให้ เป็นตัวแปรชุดชนิดตัวอักขระ แบบ 1 มิติมีจำนวน สมาชิก 10 ตัว โดยหน่วยความจำจะจัดเตรียมเนื้อที่ ให้ 1 ไบท์ สำหรับสมาชิกแต่ละตัว ดังนี้ b[0] 2000 b[1] 2001 b[2] 2002.... b[9] 2009

7 กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตัวแปรชุด 1 มิติ (One Dimension Array) ตัวอย่าง floatc[5]; หมายถึง คอมพิวเตอร์จองพื้นที่สำหรับตัวแปร c ให้ เป็น ตัวแปรชุดชนิดตัวเลขมีจุดทศนิยม แบบ 1 มิติมี จำนวนสมาชิก 5 ตัว โดยหน่วยความจำจะจัดเตรียม เนื้อที่ให้ 4 ไบท์ สำหรับสมาชิกแต่ละตัว ดังนี้... 1000 1001 1002 1003 100410051006 1007 1016 1017 10181019 C[0] C[1]C[4]

8 ตัวอย่างการใช้อาร์เรย์ 1 มิติ #include void main(void) { int n[3]; clrscr(); n[0]=10; n[1]=20; n[2]=30; printf("Array[0] = %d\n",n[0]); printf("Array[1] = %d\n",n[1]); printf("Array[2] = %d\n",n[2]); } Begin End n[0] n[0]=10 n[1]=20 n[2]=30 n[1] n[2]

9 #include void main(void) { int n[3]={10,20,30}; clrscr(); printf("Array[0] = %d\n",n[0]); printf("Array[1] = %d\n",n[1]); printf("Array[2] = %d\n",n[2]); } อาร์เรย์ ลำดับที่ (Index) 0 1 2 102030 ตัวอย่างการใช้อาร์เรย์ 1 มิติ

10 ตัวอย่างการใช้อาร์เรย์ 1 มิติร่วมกับ โครงสร้างการทำงานซ้ำ #include void main(void) { int n[3]={10,20,30}; int i; clrscr(); for(i=0;i<=2;i++) printf("Array[%d] = %d\n",i,n[i]); }

11 กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แบบฝึกหัด เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณคะแนนเฉลี่ยของ นักเรียน 10 คน และให้แสดง คะแนนที่มีค่าเท่ากับ คะแนนเฉลี่ยขึ้นไป เขียนโปรแกรมเพื่อเรียงลำดับเลข 20 จำนวน จากสูตรคำนวณหาเงินฝากทบต้น มีดังนี้ เงินฝากทบต้น = เงินต้น x ( 1 + อัตรา ดอกเบี้ย ) จำนวนปี จงเขียนโปรแกรมป้อนเงินต้น ดอกเบี้ย และ จำนวนปีที่ฝาก แล้วพิมพ์ จากสูตรคำนวณหาเงินฝากทบต้น มีดังนี้ เงินฝากทบต้น = เงินต้น x ( 1 + อัตรา ดอกเบี้ย ) จำนวนปี จงเขียนโปรแกรมป้อนเงินต้น ดอกเบี้ย และ จำนวนปีที่ฝาก แล้วพิมพ์ ผลลัพธ์เงินฝากทบต้น ตั้งแต่ปีแรก จนถึงปี สุดท้าย ดังนี้ ปีที่เงินฝากทบต้น #######.## #######.## ผลลัพธ์เงินฝากทบต้น ตั้งแต่ปีแรก จนถึงปี สุดท้าย ดังนี้ ปีที่เงินฝากทบต้น #######.## #######.##


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 6 แถวลำดับ (Array) กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google