งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ระบบการ ปกครองของไทย สอนโดย นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ระบบการ ปกครองของไทย สอนโดย นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ระบบการ ปกครองของไทย สอนโดย นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

2 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับการ ปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นต้นมา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การเมืองการ ปกครองตั้งแต่สมัย สุโขทัยจนกระทั่งถึง สมัยรัตนโกสินทร์

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี สมัยสุโขทัย วิธีการปกครองใน สมัยสุโขทัยนั้น นับ ถือพระเจ้าแผ่นดิน อย่างบิดาของ ประชาชนทั้งปวง

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การปกครองหัว เมืองหรือการ ปกครองส่วน ภูมิภาคในสมัย สุโขทัยแบ่งหัวเมือง ออกเป็น 3 ประเภท คือ

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี หัวเมืองชั้นใน ได้แก่ เมืองหน้าด่าน จัดเป็นเมืองในวงเขต ราชธานีล้อมรอบราช ธานีทั้ง 4 ด้าน การ ปกครองหัวเมือง ชั้นในขึ้นอยู่กับ สุโขทัยโดยตรง

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี หัวเมือง ชั้นนอก ได้แก่ เมืองท้าวพระ ยามหานครที่มี ผู้ปกครองดูแล โดยตรง แต่ขึ้นอยู่ กับสุโขทัย

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เมืองประเทศ ราช ได้แก่ เมืองที่เป็น ชาวต่างภาษา มี กษัตริย์ปกครองแต่ ขึ้นกับสุโขทัยใน ฐานะประเทศราช

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ลักษณะเด่นของ การปกครองสมัย สุโขทัยเป็นการ ปกครองระบอบ สมบูรณาญาสิทธิรา ชย์ ที่มีลักษณะ ปกครองแบบบิดา ปกครองบุตร

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ในสมัย ( พ่อขุน รามคำแหง ) ได้ทรง ประดิษฐ์อักษรไทย ขึ้น โดยใช้อักษร มอญและอักษรขอม เป็นตัวอย่าง รวมทั้ง อักษรไทยเก่าแก่ บางอย่างขึ้น

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ในสมัยสุโขทัย เราได้มีการค้าขาย ติดต่อกับ ต่างประเทศ เช่น จีน มอญ มลายู ลังกา และอินเดีย

12 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี สมัย อยุธยา การปกครองเป็น แบบ สมบูรณาญาสิทธิร าชย์ อำนาจ อธิปไตยอยู่ที่ พระมหากษัตริย์ เพียงพระองค์ เดียว

13 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี สมัยอยุธยา ตอนต้น ระบอบการปกครอง ส่วนกลางเป็น จตุสดมภ์ตามแบบ ขอม มี พระมหากษัตริย์ทรง เป็นผู้อำนาจ การ ปกครองสูงสุด

14 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี สมัยอยุธยา ตอนกลางและตอน ปลาย

15 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี สมัย รัตนโกสินทร์ การปกครองสมัย ธนบุรี ไม่ได้มีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไป จากรูปแบบเดิมที่ ใช้อยู่


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ระบบการ ปกครองของไทย สอนโดย นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google