งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการปกครองของไทย สอนโดย นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการปกครองของไทย สอนโดย นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการปกครองของไทย สอนโดย นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

2 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา

3 การเมืองการปกครองตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์

4 สมัยสุโขทัย วิธีการปกครองในสมัยสุโขทัยนั้น นับถือพระเจ้าแผ่นดินอย่างบิดาของประชาชนทั้งปวง

5 การปกครองหัวเมืองหรือการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยสุโขทัยแบ่งหัวเมืองออกเป็น 3 ประเภท คือ

6 หัวเมืองชั้นใน ได้แก่ เมืองหน้าด่าน จัดเป็นเมืองในวงเขตราชธานีล้อมรอบราชธานีทั้ง 4 ด้าน การปกครองหัวเมืองชั้นในขึ้นอยู่กับสุโขทัยโดยตรง

7 หัวเมืองชั้นนอก ได้แก่ เมืองท้าวพระยามหานครที่มีผู้ปกครองดูแลโดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับสุโขทัย

8 เมืองประเทศราช ได้แก่ เมืองที่เป็นชาวต่างภาษา มีกษัตริย์ปกครองแต่ขึ้นกับสุโขทัยในฐานะประเทศราช

9 ลักษณะเด่นของการปกครองสมัยสุโขทัยเป็นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่มีลักษณะปกครองแบบบิดาปกครองบุตร

10 ในสมัย(พ่อขุนรามคำแหง) ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น โดยใช้อักษรมอญและอักษรขอมเป็นตัวอย่าง รวมทั้งอักษรไทยเก่าแก่บางอย่างขึ้น

11 ในสมัยสุโขทัย เราได้มีการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ เช่น จีน มอญ มลายู ลังกา และอินเดีย

12 สมัยอยุธยา การปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อำนาจอธิปไตยอยู่ที่พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว

13 สมัยอยุธยาตอนต้น ระบอบการปกครองส่วนกลางเป็น จตุสดมภ์ตามแบบ ขอม มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้อำนาจ การปกครองสูงสุด

14 สมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลาย

15 สมัยรัตนโกสินทร์ การปกครองสมัยธนบุรี ไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมที่ใช้อยู่


ดาวน์โหลด ppt ระบบการปกครองของไทย สอนโดย นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google