งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประวัติความเป็นมาของ ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์ สารสนเทศ อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประวัติความเป็นมาของ ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์ สารสนเทศ อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประวัติความเป็นมาของ ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์ สารสนเทศ อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน

2 2 พัฒนาการและความเป็นมา ของห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ พัฒนาการในต่างประเทศ ระยะที่ 1 พัฒนาการช่วงศตวรรษที่ 18 ( ค. ศ. 1700-1799) ห้องสมุดวิจัย ห้องสมุดในหน่วยงาน รัฐบาล สมาคมวิชาชีพ ห้องสมุดชน ชั้นสูง ระยะที่ 2 พัฒนาการช่วงศตวรรษที่ 19 ( ค. ศ. 1800-1899) ห้องสมุดในหน่วยงานรัฐบาล สมาคมวิชาชีพ ห้องสมุดเฉพาะ สาขาวิชา มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจและ อุตสาหกรรม

3 3 พัฒนาการและความเป็นมา ของห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ ระยะที่ 3 พัฒนาการช่วงศตวรรษที่ 20 ( ค. ศ. 1900-1999) ยุคแห่งความรุ่งเรือง ของห้องสมุดเฉพาะ ช่วงที่ 1 ต้นศตวรรษที่ 20 การก่อตั้ง สมาคมห้องสมุดเฉพาะอเมริกัน เน้นการให้บริการสารสนเทศ มีห้องสมุด เฉพาะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ช่วงที่ 2 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ( ค. ศ. 1939-1945) เน้นบริการสารสนเทศที่ถูกต้องและ ทันสมัย ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ สารสนเทศ โดยใช้วารสาร เป็นยุคเริ่มต้น ของบริการ SDI

4 4 พัฒนาการและความเป็นมา ของห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ ระยะที่ 3 พัฒนาการช่วงศตวรรษที่ 20 ( ค. ศ. 1900-1999) ยุคแห่งความรุ่งเรือง ของห้องสมุดเฉพาะ ช่วงที่ 3 ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคทองแห่งการขยายตัวของสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การขยายจำนวนของห้องสมุดเฉพาะ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก สภาวะท่วมท้นของ สารสนเทศ (Information explosion) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญของสารสนเทศต่อเศรษฐกิจ

5 5 พัฒนาการและความเป็นมา ของห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ ระยะที่ 3 พัฒนาการช่วงศตวรรษที่ 20 ( ค. ศ. 1900-1999) ยุคแห่ง ความรุ่งเรืองของห้องสมุดเฉพาะ ช่วงที่ 4 พัฒนาการตั้งแต่ ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา มีการเกิดขึ้นของห้องสมุดเฉพาะ ด้านสังคมศาสตร์

6 6 พัฒนาการและความเป็นมา ของห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ พัฒนาการของห้องสมุดเฉพาะใน ประเทศไทย  พัฒนาจากห้องสมุดส่วนบุคคล โดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำ เป็นห้องสมุดทางด้านศาสนา เช่น หอไตรสมัยสุโขทัย หอ หนังสือหลวงในสมัยอยุธยา หอ พระมณเฑียรธรรมในสมัย รัตนโกสินทร์ หอพระสมุด วชิร ญาณ สมัยรัชกาลที่ 5

7 7 พัฒนาการและความเป็นมา ของห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ พัฒนาการของห้องสมุดเฉพาะใน ประเทศไทย  ห้องสมุดเฉพาะแห่งแรกของ หน่วยราชการคือ ห้องสมุดศูนย์ พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ห้องสมุดเฉพาะในประเทศไทย จะก่อตั้งโดยองค์กรที่มีหนังสือ และสิ่งพิมพ์เฉพาะสาขาวิชา ส่วนใหญ่เป็นของราชการ

8 8 พัฒนาการและความเป็นมา ของห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ พัฒนาการของห้องสมุดเฉพาะใน ประเทศไทย  ช่วงที่ห้องสมุดเฉพาะได้รับการ พัฒนามากที่สุดคือปี 2525 ตาม แผนพัฒนาฯ ทำให้มีการก่อตั้ง ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์ข้อมูล เพิ่มขึ้น  หน่วยงานที่เป็นที่รวมกลุ่มของ บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ เรียกว่า ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ( ชพ.) สังกัดสมาคมห้องสมุด แห่งประเทศไทย

9 9 พัฒนาการและความเป็นมา ของห้องสมุดเฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศเกิดขึ้นหลังห้องสมุด เฉพาะ โดยเริ่มมาประมาณ 30 ปี ศูนย์สารสนเทศมีภารกิจการ ดำเนินงานไม่แตกต่างจากห้องสมุด เฉพาะ เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สารสนเทศ มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น ศูนย์สารสนเทศวิจัย ศูนย์สารสนเทศ องค์กร บริการสารสนเทศธุรกิจ บริการสารสนเทศ ศูนย์เอกสาร ศูนย์ ข้อมูล ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์จัดการสารสนเทศวิชาการ เป็น ต้น

10 10 ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์ สารสนเทศ ในวิชา 436 285 จะให้ ความหมายและขอบเขตของ ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์ สารสนเทศในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากทั้ง 2 คำมีความหมาย และลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยดู จากบริบทในด้านการตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นหลัก


ดาวน์โหลด ppt 1 ประวัติความเป็นมาของ ห้องสมุดเฉพาะและศูนย์ สารสนเทศ อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google