งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญ ของ พระพุทธศาส นา ที่สร้างสรรค์ อารยธรรม ให้แก่โลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญ ของ พระพุทธศาส นา ที่สร้างสรรค์ อารยธรรม ให้แก่โลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความสำคัญ ของ พระพุทธศาส นา

3 ที่สร้างสรรค์ อารยธรรม ให้แก่โลก

4 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและสงบสุขให้แก่โลก 2. วิเคราะห์ความสำคัญของ พระพุทธศาสนาที่มี ส่วนสำคัญในด้านต่างๆ ได้

5 พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และ ค้นพบความจริงสูงสุด อริยสั จ 4 สมุทัย ทุกข์ นิโรธ มรรค มรรค

6 ก่อให้เกิดเป็นพระพุทธศาสนา จึงเป็นศาสนาที่ใช้ปัญญา และเหตุผลที่มีส่วนสำคัญใน การสร้างสรรค์อารยธรรม และสร้างความสงบสุขให้ แก่ชาวโลกซึ่งเป็นอุดมการณ์ อันสูงสุดของพระพุทธศาสนา

7 อารยธรรม หมายถึง พัฒนาการของ วัฒนธรรม ที่เจริญถึงขีดสุด

8  มีส่วนสำคัญใน ด้านการ สร้างสรรค์อารย ธรรมให้แก่โลก ในด้านต่างๆ ได้แก่

9 ด้านการ ปกครอง พระพุทธศาสนาส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ใช้หลักธรรมในการปกครอง ซึ่งมีคุณสมบัติและคุณธรรมดังนี้

10 ทศพิธรา ชธรรม คุณธรรม สำหรับ ผู้ปกครอง 10 ประการ

11 ทา น มัท ทวะ ขัน ติ อวิ โรธ นะ ปริจ จาคะ ศี ล ตบ ะ อักโ กธะ อาช ชวะ อวิหิ งสา ทศพิธราช ธรรม

12 จักรวรรดิ วัตร หน้าที่ประจำ ของ ผู้ปกครอง 5 ประการ

13 จักรวรร ดิวัตร ธรรมาธิ ปไตย ธรรมมิกา รักขา อธร รม การ ธนา นุ ประ ทาน สมณ พราหม ณ์ปริ ปุจฉา

14 พระพุทธศาสนาได้สอน หลักธรรมเรื่อง “ ทิศ 6” เป็นตัวอย่างของการจัดระเบียบ สังคมและสอนวิธี ที่คน ในสังคมนั้นจะต้องปฏิบัติตนให้ ถูกต้อง เพื่อความมั่นคงและสงบสุขของ สถาบัน ด้านการจัด ระเบียบสังคม

15 สถาบัน ครอบครัว  สามี – ภรรยา  บิดามารดา – บุตรธิดา พึงปฏิบัติหน้าที่ต่อกัน ให้ถูกต้องเหมาะสม

16  ยกย่องให้เกียรติ  ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม  ควรมีรักเดียวใจเดียว มีความซื่อสัตย์  สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี  รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ สามี – ภรรยา

17  อบรมสั่งสอนให้ทำความดี  มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาส  ให้ศึกษาศิลปวิทยาการอันเป็นสิ่งจำเป็น ในการดำรงชีวิต  เลี้ยงท่านเมื่อยามชรา  ช่วยทำกิจการงานของท่าน  ดำรงวงศ์สกุลให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  เมื่อท่านล่วงลับควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน บุตรธิดา บิดามารดา

18 สถาบัน สังคม  มิตรกับ มิตร  นายจ้างกับ ลูกจ้าง

19  มิตรกับ มิตร มิตรที่อุปการะ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มิตรแนะนำ ประโยชน์ มิตรมีใจรัก

20  นายจ้าง กับลูกจ้าง จัดหา งาน ให้ทำตาม ความสามารถ จัดสวัสดิการ ให้ด้วยดี ทำงาน เรียบร้อยและ ดียิ่งขึ้น ทำงานที่ได้รับ มอบหมายจนสำเร็จ

21 สถาบันการศึกษ า  ครูอาจารย์ และศิษย์ พึงปฏิบัติหน้าที่ต่อกันให้ถูกต้องเหมาะสม

22 พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษา ทั้งทางโลกและทางธรรม ทางโลก คือ พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากหรือ “ พหูสูต ” ทางธรรม คือ มีไตรสิกขา สิ่งที่ควรศึกษา 3 ประการ ( ศีล สมาธิ ปัญญา )

23 สถาบัน ศาสนา  พระสงฆ์และ ประชาชน

24 มิทำชั่ว ตั้งอยู่ใน ความดี แนะแนวทาง ดำเนินชีวิตที่ดีงาม ทำ พูด คิด ด้วยเมตตา อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย

25 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การไหว้ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา

26 ภาพจิตรกรรม พระพุทธศาสนา โบสถ์ วิหาร ภาพฝาผนัง

27 ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นตัวอย่างที่พระพุทธศาสนา ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมแก่โลก เพราะสังคม อารยะเป็นสังคมที่ให้สิทธิเสรีภาพ และความ เสมอภาค มีการพึ่งพาอาศัยกัน ระหว่าง ผู้ปกครอง และผู้ใต้ปกครอง มีการศึกษา มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีการ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เป็นแบบแผนและงดงาม

28 โดย นางสาวบุศรินทร์ ตั้งผไท กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญ ของ พระพุทธศาส นา ที่สร้างสรรค์ อารยธรรม ให้แก่โลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google