งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชากรและ ตัวอย่าง Population and sampling อาจารย์แสงสิทธิ์ กฤษฎี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชากรและ ตัวอย่าง Population and sampling อาจารย์แสงสิทธิ์ กฤษฎี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชากรและ ตัวอย่าง Population and sampling อาจารย์แสงสิทธิ์ กฤษฎี

2 ประชากร (Population) หมายถึงสมาชิกทั้งหมดที่เราสามารถนำผลการ ศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ ประชากรทางสถิติอาจ เป็นคน กลุ่มบุคคล องค์กร สัตว์สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ก็ได้ ประชากรที่ต้องการศึกษา ต้องบ่งให้ชัดเจน โดย บอกลักษณะต่างๆ ที่กำหนดไว้ให้ชัดเจนละเอียด พอ รวมทั้งบ่งเวลา หมายถึงสมาชิกทั้งหมดที่เราสามารถนำผลการ ศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ ประชากรทางสถิติอาจ เป็นคน กลุ่มบุคคล องค์กร สัตว์สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ก็ได้ ประชากรที่ต้องการศึกษา ต้องบ่งให้ชัดเจน โดย บอกลักษณะต่างๆ ที่กำหนดไว้ให้ชัดเจนละเอียด พอ รวมทั้งบ่งเวลา

3 ประชากรเป้าหมาย (target population) หมายถึง ประชากรที่เรากำหนด กรอบหรือกฎเกณฑ์ให้เฉาะเจาะจง ขึ้น เพื่อความถูกต้องหรือตรงกับ ความประสงค์ของการศึกษาวิจัย

4 ประชากรที่ใช้ใน การศึกษา หมายถึง ประชากรที่ผ่านเกณฑ์ ในการคัดเลือกที่จะนำมาศึกษาโดย พยายามให้เป็นตัวแทนที่ดี สามารถ ครอบคลุมประชากรเป้าหมายได้ เกือบทั้งหมด ในสัดส่วนที่ถูกต้อง และคำนึงถึงความปลอดภัยของ ประชากรที่จะเข้าร่วมงานวิจัยด้วย

5 เกณฑ์ในการเลือกประชากรที่ ใช้ในการศึกษา 1. เลือกสถานที่ ที่จะทำการศึกษาให้สอดคล้องกับ คำถามวิจัยและรูปแบบการวิจัย 2. กำหนดคุณลักษณะของประชากร โดยคำนึงถึง 2.1 ประโยชน์ที่ตัวอย่างหรือผู้ป่วยที่จะได้จาก การศึกษาวิจัยนี้ 2.2 ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการศึกษา 2.3 พิจารณาระยะของโรค 2.4 เลือกประชากรที่สามารถติดตามผลได้ สะดวกและวัดผลได้รวมเร็ว 2.5 โรคอื่นๆ ที่เกิดร่วมด้วยจะต้องแยกออก จากการศึกษาหรือเฉพาะโรคให้ได้ 1. เลือกสถานที่ ที่จะทำการศึกษาให้สอดคล้องกับ คำถามวิจัยและรูปแบบการวิจัย 2. กำหนดคุณลักษณะของประชากร โดยคำนึงถึง 2.1 ประโยชน์ที่ตัวอย่างหรือผู้ป่วยที่จะได้จาก การศึกษาวิจัยนี้ 2.2 ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการศึกษา 2.3 พิจารณาระยะของโรค 2.4 เลือกประชากรที่สามารถติดตามผลได้ สะดวกและวัดผลได้รวมเร็ว 2.5 โรคอื่นๆ ที่เกิดร่วมด้วยจะต้องแยกออก จากการศึกษาหรือเฉพาะโรคให้ได้

6 เกณฑ์ในการเลือกประชากร ที่ใช้ในการศึกษา 2.6 เพศ ในการศึกษาวิจัยบางครั้งเราสนใจที่จะ ศึกษาในเพศใดเพศหนึ่ง 2.7 อายุ อายุมักมีเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อ ผลการรักษาเสมอ จึงพิจารณาว่า จำเป็นต้องกำหนดอายุของประชากรที่ นำมาศึกษาหรือไม่ 2.8 เศรษฐฐานะ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ วิจัยว่าต้องการศึกษาเรื่อง เศรษฐฐานะด้วยหรือไม่ 2.9 ในกรณีที่ศึกษาในผู้ป่วย ผู้ทำการวิจัยต้อง ขอความยินยอมจากผู้ป่วย ก่อนทำการศึกษาวิจัยและมีใบแสดงความ ยินยอมเข้าสู่การศึกษาวิจัย นั้นๆ ด้วย 2.6 เพศ ในการศึกษาวิจัยบางครั้งเราสนใจที่จะ ศึกษาในเพศใดเพศหนึ่ง 2.7 อายุ อายุมักมีเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อ ผลการรักษาเสมอ จึงพิจารณาว่า จำเป็นต้องกำหนดอายุของประชากรที่ นำมาศึกษาหรือไม่ 2.8 เศรษฐฐานะ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ วิจัยว่าต้องการศึกษาเรื่อง เศรษฐฐานะด้วยหรือไม่ 2.9 ในกรณีที่ศึกษาในผู้ป่วย ผู้ทำการวิจัยต้อง ขอความยินยอมจากผู้ป่วย ก่อนทำการศึกษาวิจัยและมีใบแสดงความ ยินยอมเข้าสู่การศึกษาวิจัย นั้นๆ ด้วย

7 การสุ่มตัวอย่าง (sampling) ข้อดีในการเลือกตัวอย่าง 1. ลดค่าใช้จ่าย 2. ลดกำลังคน 3. ได้ข้อมูลเร็ว 4. ได้ข้อมูลจากสิ่งที่ไม่สามารถทำได้หมด 5. เพิ่มความถูกต้อง (Accuracy) ได้ดีกว่า ทำการศึกษาในจำนวนที่มากเกินไป 6. จากการใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง ข้อดีในการเลือกตัวอย่าง 1. ลดค่าใช้จ่าย 2. ลดกำลังคน 3. ได้ข้อมูลเร็ว 4. ได้ข้อมูลจากสิ่งที่ไม่สามารถทำได้หมด 5. เพิ่มความถูกต้อง (Accuracy) ได้ดีกว่า ทำการศึกษาในจำนวนที่มากเกินไป 6. จากการใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง

8 การสุ่มตัวอย่างแบบต่างๆ

9 การกำหนดขนาดตัวอย่าง การทดสอบขนาดตัวอย่าง (Determination of Sample Size) ในงานวิจัยหรือการทดลองศึกษาเรื่องใดๆ มักจะมีปัญหาว่าขนาดตัวอย่างเท่าใด จึง พอเหมาะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้ การ กำหนดขนาดตัวอย่างมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธี ที่สุ่มตัวอย่าง และขึ้นกับลักษณะของข้อมูลหรือ ตัวแปรที่สำคัญ การทดสอบขนาดตัวอย่าง (Determination of Sample Size) ในงานวิจัยหรือการทดลองศึกษาเรื่องใดๆ มักจะมีปัญหาว่าขนาดตัวอย่างเท่าใด จึง พอเหมาะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้ การ กำหนดขนาดตัวอย่างมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธี ที่สุ่มตัวอย่าง และขึ้นกับลักษณะของข้อมูลหรือ ตัวแปรที่สำคัญ

10 การกำหนดขนาดตัวอย่าง การกำหนดตัวอย่างสำหรับการศึกษาวิจัยเชิง พรรณนา - ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจเพื่อกระประมาณ ค่าเฉลี่ยในประชากร กรณีที่ไม่ทราบจำนวนประชากร สูตร การกำหนดตัวอย่างสำหรับการศึกษาวิจัยเชิง พรรณนา - ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจเพื่อกระประมาณ ค่าเฉลี่ยในประชากร กรณีที่ไม่ทราบจำนวนประชากร สูตร

11 การกำหนดขนาดตัวอย่าง ตัวอย่าง นักโภชนวิทยาต้องการสำรวจหญิงวัยรุ่นว่า มีค่า สารอาหารโปรตีนโดยเฉลี่ยที่ได้รับประจำวันเท่าไร จึงขอปรึกษา จากนักชีวสถิติให้ช่วยหาขนาดตัวอย่างเพื่อทำการวิจัย นักโภช นวิทยายอมให้ค่าประมาณผิดจากของจริงได้ 5 หน่วย สัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่น 95 % ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20 กรัม จากสูตร ตัวอย่าง นักโภชนวิทยาต้องการสำรวจหญิงวัยรุ่นว่า มีค่า สารอาหารโปรตีนโดยเฉลี่ยที่ได้รับประจำวันเท่าไร จึงขอปรึกษา จากนักชีวสถิติให้ช่วยหาขนาดตัวอย่างเพื่อทำการวิจัย นักโภช นวิทยายอมให้ค่าประมาณผิดจากของจริงได้ 5 หน่วย สัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่น 95 % ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20 กรัม จากสูตร

12 การกำหนดขนาดตัวอย่าง นั่นคือ จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างจากหญิงวัยรุ่น 62 คน เพื่อประมาณค่าเฉลี่ยค่าสารอาหารโปรตีนที่ได้รับต่อวัน โดยยอม ให้มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าเฉลี่ยของค่าสารอาหาร โปรตีนไม่เกิน 5 กรัม

13 การกำหนดขนาดตัวอย่าง - กรณีที่ทราบจำนวนประชาการ

14 การกำหนดขนาดตัวอย่าง ตัวอย่าง ในการศึกษาค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการรักษาของ ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในอำเภอหนึ่ง ในรอบเวลา 1 เดือน มี ผู้ป่วยทั้งหมด 500 คน จะต้องสุ่มตัวอย่างจำนวยผู้ป่วยภายนอก เท่าไร โดยให้มีความคลาดเคลื่อนของค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่ เกิน 20 บาท ในระดับความเชื่อมั่น 95 % และจากการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยภาพนอกในอดีตพบว่า ค้าใช้จ่ายใน การรักษามีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 120 บาท

15 การกำหนดขนาดตัวอย่าง นั้นคือ จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างจากผู้ป่วยภายนอก 109 คน เพื่อประมาณค่าเฉลี่ยนของการรักษาต่อ ครั้งในผู้ป่วยนอก ทั้งหมด 500 คน โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนในการ ประมาณค่าเฉลี่ยของการรักษาไม่เกิน 20 บาท


ดาวน์โหลด ppt ประชากรและ ตัวอย่าง Population and sampling อาจารย์แสงสิทธิ์ กฤษฎี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google