งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เดือนตุลาคม มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ ไตรมาส ที่ ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่ 4 94

3 เงินงวด = 4, ล้านบาท เบิกจ่าย = 2, ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ตุลาคม 2551 – 23 มกราคม

4 งบประมาณที่ได้รับปี พ. ศ ต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ ผลการเบิกจ่ายปี พ. ศ ต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ

5 ประเภท งบประมาณ ทั้งสิ้น เบิกจ่ายคงเหลือ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ งบประจำ 2, , งบลงทุน 1, รวม ทั้งสิ้น 4, , , ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 1 ตุลาคม 2551 – 23 มกราคม

6 6

7 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ ตุลาคม 2551 – 23 มกราคม 2552 เงินงวด = 1, ล้านบาท เบิกจ่าย = ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

8 ส่วนราชการ เงิน ประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด สถาบันการพลศึกษา การพัฒนาสังคม ชลประทาน ปฏิรูปที่ดินฯ กรมพัฒนาที่ดิน แขวงการทาง ทางหลวงชนบท ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ ตุลาคม 2551 – 23 มกราคม 2552 ( หน่วยงานที่มีงบลงทุนเกิน 500,000 บาท )

9 33. เงินประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด กรมการปกครอง กรมที่ดิน เขตพื้นที่การศึกษาเขต เขตพื้นที่การศึกษาเขต เขตพื้นที่การศึกษาเขต ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง ม. ราชภัฏชัยภูมิ

10 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่ายต่อ เงินงวด สป. สาธารณสุข ตำรวจแห่งชาติ งบพัฒนาจังหวัด ชัยภูมิ


ดาวน์โหลด ppt 1. เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google