งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหาร การศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุ สภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้ ( ๑ ) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหาร การศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุ สภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้ ( ๑ ) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหาร การศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุ สภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้ ( ๑ ) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ( ๒ ) นโยบายและการวางแผนการศึกษา ( ๓ ) การบริหารด้านวิชาการ ( ๔ ) การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุและ อาคารสถานที่ ( ๕ ) การบริหารงานบุคคล ( ๖ ) การบริหารกิจการนักเรียน ( ๗ ) การประกันคุณภาพการศึกษา ( ๘ ) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ๙ ) การบริหารการประชาสัมพันธ์และ ความสัมพันธ์ชุมชน ( ๑๐ ) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สถานศึกษา ๒. และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร สถานศึกษาที่กรรมการคุรุสภารับรอง มาตรฐานความรู้

2 ๑.มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๒. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและ ต้องมีประสบการณ์ เป็นหัวหน้าหมวด / หัวหน้าสาย / หัวหน้างาน / ตำแหน่งบริหารอื่น ๆ ใน สถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มาตรฐานประสบการณ์

3 มาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา

4 ๑.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริการ การศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา รับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้ ( ๑ ) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ( ๒ ) นโยบายและการวางแผนการศึกษา ( ๓ ) การบริหารจัดการการศึกษา ( ๔ ) การบริหารทรัพยากร ( ๕ ) การประกันคุณภาพการศึกษา ( ๖ ) การนิเทศการศึกษา ( ๗ ) การพัฒนาหลักสูตร ( ๘ ) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ๙ ) การวิจัยทางการศึกษา ( ๑๐ ) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร การศึกษา ๒ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหาร การศึกษาที่กรรมการคุรุสภารับรอง มาตรฐานความรู้

5 ๑.มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อย กว่า ๘ ปี หรือ ๒. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๓.มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารนอก สถานศึกษาที่ไม่ต่ำกว่าระดับกองหรือเทียบเท่า กองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๔.มีประสบการณ์ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อื่น ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการ เรียน การสอน การนิเทศ และการบริหาร การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๕.มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมี ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการ ศึกษาอื่น ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน การสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษา รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี มาตรฐานประสบการณ์

6 มาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ( ศึกษานิเทศก์ )

7 ๑.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือ คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ( ๑ ) การนิเทศการศึกษา ( ๒ ) นโยบายและการวางแผนการศึกษา ( ๓ ) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ( ๔ ) การประกันคุณภาพการศึกษา ( ๕ ) การบริหารจัดการการศึกษา ( ๖ ) การวิจัยทางการศึกษา ( ๗ ) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและ ผลงานทางวิชาการ ( ๘ ) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ๙ ) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ๒. และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการนิเทศ การศึกษาที่คุรุสภารับรอง มาตรฐานความรู้

8 ๑. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือมี ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอน และ มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา และหรือผู้บริหารการศึกษา รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ๒. มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมี การเผยแพร่ มาตรฐานประสบการณ์

9 ตำแหน่งครูผู้ช่วย - มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทาง การศึกษา หรือทางอื่นที่ ก. ท. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นี้ - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

10 ตำแหน่งครู 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทาง การศึกษา หรือทางอื่นที่ ก. ท. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นี้ 2. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็น เวลา 2 ปี โดยผ่านการประเมินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง เข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก. ท. กำหนด หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก. ท. เทียบเท่า 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู


ดาวน์โหลด ppt ๑.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหาร การศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุ สภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้ ( ๑ ) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google