งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Road Map : การพัฒนาบุคลากร กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหา หลักสูตร ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Road Map : การพัฒนาบุคลากร กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหา หลักสูตร ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Road Map : การพัฒนาบุคลากร กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหา หลักสูตร ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. สพถ. จัดอบรม เส้นทางการขับเคลื่อนปี 54 ผู้ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยี : พัฒนาสมรรถนะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมาย 1. การวางระบบ Full Pack’54 อย่างสัมฤทธิ์ผล - รู้จัก Full Pack 54 (GL V2.2, Inventory V2.1, Member & Loan V1.8, Deposit V2.1 และการเชื่อมโยงทุกระบบงาน ) - กระบวนการวาง Full Pack อย่างสัมฤทธิ์ผล 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) - รายงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร - การใช้ข้อมูลในการบริหารงาน - การจัดระบบงาน 3. ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงสึก (CATS) 4. ระบบการจัดการ ( รู้และเข้าใจเชิงระบบ ) - Accounting Maintenance - CAD HUB - Data Warehouse ระดับภาค - Hardware & Network and Security 5. การประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจ การพัฒนาสมรรถนะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศปี 54 จำนวน 50 คน /1 รุ่น / 8 วัน กลุ่มเป้าหมาย - IT Mobile - IT Learning - IT Service ( เป็นข้าราชการ สตภ. ละ 5 คน ) สิ่งที่นำมา : โน๊ตบุ๊ค

2 Road Map : การพัฒนาบุคลากร กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร สพถ. จัดอบรม เส้นทางการขับเคลื่อนปี 54 ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านเทคโนโลยี : พัฒนาสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมาย การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อเป็น IT Auditors จำนวน 60 คน /2 รุ่น /5 วัน เป้าหมาย Senior IT Providers ที่ได้รับการคัดเลือก สตภ. ละ 6 คน สิ่งที่นำมา : โน๊ตบุ๊ค ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) - วิธีการติดตั้งโปรแกรม ACL Version 9 - วิธีการปรับเปลี่ยนจาก CATS Version 8 เป็น CATS Version 9 - โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ของ โปรแกรมระบบบัญชี - กระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ - การประเมิน General Control - การประเมิน Application Control - วิธีการตรวจสอบโดยใช้ CATS Version 9 - วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน IT Audit ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย.

3 Road Map : การพัฒนาบุคลากร กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร สตภ. จัดอบรม ( ส่งแผนอบรม / ผลการอบรม ให้ สพถ.) เส้นทางการขับเคลื่อนปี 54 ผู้ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยี : พัฒนาสมรรถนะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมาย การวางระบบบัญชีสหกรณ์ ครบวงจร ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 รู้จัก Full Pack’54 ระยะเวลา 5 วัน ระยะที่ 2 ฝึกภาคสนาม ระยะที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติ งานภาคสนาม ระยะเวลา 2 วัน เป้าหมาย : จว. ละ 3 คน - IT Providers - พนักงานราชการ ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องมี สก. เป้าหมาย เพื่อใช้ใน การอบรม 1. รู้จัก Full Pack’54 และการวางระบบ 1.1 รู้จัก Full Pack’54 1.2 กระบวนการวาง Full Pack อย่างสัมฤทธิ์ผล - การจัดทำแผนปฏิบัติการวาง Full Pack * แผนยกยอด (Data Conversion Plan) * แผนบันทึกรายการ (Data Entry Plan) * แผนปรับเปลี่ยนระบบงาน (New System Plan ) - การจัดการวางโปรแกรมพร้อมข้อมูล * การวิเคราะห์ธุรกิจ Matching Software * การตั้งค่าคงที่ / การตั้งยอดยกมา ( ภาคเกษตร ) * การบันทึกรายการ * การเตรียมความพร้อมการติดตั้ง โปรแกรม พร้อมโอนย้ายข้อมูลไปให้สหกรณ์ * การปรับเปลี่ยนระบบงาน 2. ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 3. สรุปผลการปฏิบัติงาน - เครื่องมือที่ใช้แก้ไข อุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน - วิธีการปฏิบัติงาน - ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติ ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 กพ. – มีค.

4 Road Map : การพัฒนาบุคลากร กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร สตภ. จัดอบรม ( ส่งแผนอบรม / ผลการอบรม ให้ สพถ.) เส้นทางการขับเคลื่อนปี 54 การพัฒนาสมรรถนะด้านการ ตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี (CATS Version 9) ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ระบบตรวจสหกรณ์ฯ ระยะเวลา 2 วัน ระยะที่ 2 ฝึกภาคสนาม ระยะที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติ งานภาคสนาม ระยะเวลา 3 วัน เป้าหมาย : จว. ละ 3 คน - IT Providers ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องมี สก. เป้าหมายเพื่อใช้อบรม 1 ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) - โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ของ โปรแกรมระบบบัญชี - กระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ - การประเมิน General Control - การประเมิน Application Control - วิธีการตรวจสอบโดยใช้ CATS Version 9 2. ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 3. สรุปผลการตรวจสอบเชิงลึก - วิธีการตรวจสอบ - สรุปผลการตรวจสอบ - ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านเทคโนโลยี : พัฒนาสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 กพ. – มีค.


ดาวน์โหลด ppt Road Map : การพัฒนาบุคลากร กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ / การดำเนินการ ประเด็นเนื้อหา หลักสูตร ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google