งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เก่ง. ความรู้และทักษะ คุณลักษณะที่เน้น ความรู้ ทักษะเชิง วิชาชีพ และศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เก่ง. ความรู้และทักษะ คุณลักษณะที่เน้น ความรู้ ทักษะเชิง วิชาชีพ และศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เก่ง

2 ความรู้และทักษะ คุณลักษณะที่เน้น ความรู้ ทักษะเชิง วิชาชีพ และศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง

3 ทักษะภาษา คุณลักษณะที่เน้น ความสามารถในการ ใช้ภาษาไทยและ อังกฤษ ในการศึกษา ค้นคว้าและใช้ใน วิชาชีพ

4 ภาวะผู้นำ คุณลักษณะที่เน้น ความสามารถในการ บริหารจัดการทั้งในเชิง วิชาการและ วิชาชีพรวมทั้งเป็น ผู้นำทางด้าน สุขภาพ

5 เรียนรู้ตลอดชีวิต คุณลักษณะในการใฝ่ รู้ ค้นคว้า วิจัย และ การใช้เทคโนโลยีและ สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความรอบ รู้ทันต่อเหตุการณ์ทั้ง ในสังคมไทยและ สังคมโลก

6 ทักษะการคิด คุณลักษณะที่สามารถ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ คิด สร้างสรรค์ และคิด แบบสหวิทยาการ นำสู่ การตัดสินใจและ แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับ สถานการณ์

7 ดี

8 เอื้ออาทร พฤติกรรมการแสดงออกที่ บ่งบอกถึง ความเข้าใจ ความรู้สึกและความ ต้องการของผู้อื่น คำนึงถึงความเป็นบุคคล ความเป็นมนุษย์ ด้วยความ เป็นกัลยาณมิตร อย่างมี เมตตา กรุณา จริงใจ และ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้ง ในขณะปฏิบัติงานและการ ดำรงชีวิต

9 คุณธรรม จริยธรรม การครองตน และประพฤติ ปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย มีวินัย ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เสียสละ กตัญญู กตเวที ประหยัด มัธยัสถ์ อดทน อุทิศตน โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน

10 ความรับผิดชอบ การที่บุคคลสามารถ ควบคุมตนเองให้ ปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมายด้วยความ มุ่งมั่นพยายามจน ประสบความสำเร็จ โดยยึดกฎระเบียบ กติกาของสังคมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง ส่วนรวม และวิชาชีพ

11 บุคลิกภาพ เป็นผู้ที่แสดงออกด้านการ แต่งกายที่สะอาด ถูก กาลเทศะ โดยคำนึงถึง เอกลักษณ์ความเป็นไทย เป็นแบบอย่างด้านสุขภาพ คิดดี มีไหวพริบ สุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม ถ่อม ตน กิริยามารยาท เรียบร้อย ควบคุมการ แสดงออกได้อย่าง เหมาะสม เป็นที่ชื่นชม ของผู้พบเห็น

12 การทำงานเป็นทีม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยกล้าแสดงความคิดเห็น อย่างสร้างสรรค์ และ ยอมรับความคิดเห็นของ ผู้อื่น มีส่วนร่วมในการ วางแผน และดำเนินการ ที่ เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ

13 สุข

14 การจัดการอารมณ์ การจัดการและการ ควบคุมอารมณ์ ตนเอง แสดงวุฒิ ภาวะทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสม เป็นที่ พึ่งทางอารมณ์แก่ ตนเองและผู้อื่น

15 มนุษยสัมพันธ์ มีสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้ร่วมงาน และ ผู้รับบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส เข้าใจตนเอง และผู้อื่น รู้รักสามัคคี

16 สุขภาพสมบูรณ์ มีร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส มั่นคง ปฏิบัติดี มีสติ ในการ ดำเนินชีวิต สามารถ ปรับตัวต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง

17 ภูมิใจในตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและเคารพ ศักดิ์ศรีของตนเอง พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี อยู่ มีความเป็นตัวของ ตัวเอง รู้จักประมาณตน บนพื้นฐานของความ พอเพียง

18 ทักษะการดำเนิน ชีวิต มีทักษะในการสื่อสาร การเข้าสังคม ปรับตัว เข้ากับสังคมและ สิ่งแวดล้อมได้อย่าง เหมาะสม ปฏิบัติตาม ประเพณีและวัฒนธรรม มีสุนทรียภาพซาบซึ้ง และเห็นคุณค่าในความดี ความงาม มองโลกในแง่ ดี ยึดหลักศาสนาในการ ดำเนินชีวิต


ดาวน์โหลด ppt เก่ง. ความรู้และทักษะ คุณลักษณะที่เน้น ความรู้ ทักษะเชิง วิชาชีพ และศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google