งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการ การบริหารและพัฒนา กำลังคน นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการ การบริหารและพัฒนา กำลังคน นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการ การบริหารและพัฒนา กำลังคน นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข

2 เป้าประสงค์ (Goal) บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนและ การกระจายที่เหมาะสม โดยมีขวัญกำลังใจและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 มาตรการเร่งด่วน ด้านกำลังคน ( ภายใน กย. 57 ) จำนวน 6 เรื่อง

4 มาตรการระยะเร่งด่วน 1. การบรรจุลูกจ้าง พนักงานราชการ และ พนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการ ตามมติครม. ปี 2556-2558 2. การบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล ( แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ) ที่จบการศึกษา และเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นข้าราชการ

5 3. การเยียวยาผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างและพนักงานราชการ ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ก่อน วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ให้ปรับเงินเดือนเทียบเคียง กับผู้ที่ได้รับการบรรจุ ตั้งแต่... วันที่ 11 ธันวาคม 2555 มาตรการระยะเร่งด่วน

6 4. การปูนบำเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวง สาธารณสุข ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในขณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ( เช่น เจ้าหน้าที่ในจังหวัด ชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการส่งต่อผู้ป่วย ฯลฯ ) มาตรการระยะ เร่งด่วน

7 5. การขยายเวลาการจ่ายค่าตอบแทน กำลังคนด้านสาธารณสุข ตามมติครม.( ฉบับที่ 8 และ 9) ใน หลักการเดิมไปก่อน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 6. ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการแต่งตั้ง โยกย้าย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ผู้อำนวยการรพศ./ รพท.

8 มาตรการระยะกลาง ด้านกำลังคน (1 ตค.57 – 30 กย.58) จำนวน 4 เรื่อง

9 1. การวิเคราะห์ความต้องการ กำลังคนทั้งระบบ เพื่อจัดทำแผนการ ผลิตและพัฒนากำลังคนของ กระทรวงสาธารณสุข มาตรการระยะกลาง.......

10 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสาย วิชาชีพและสายสนับสนุนการจัดบริการ เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประกอบการ พิจารณาจัดทำข้อเสนอการขอกำหนด ตำแหน่งใหม่ในปีงบประมาณ 2557 และ 2558 2. เพื่อวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสาย อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังใน การบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10

11 1. สาย วิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ ( รวม จพ. ทันต ) เภสัชกร ( รวม จพ. เภสัช ) พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ ( รวม นักวิทย์ จพ. วิทย์ ) นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ ( รังสีวินิจฉัย )( จพ. รังสี ) เจ้าพนักงานเวชสถิติ ตามปริมาณงาน (Work Load)

12 นักกิจกรรมบำบัด นักรังสีการแพทย์ ( เวชศาสตร์นิวเคลีย ) นักรังสีการแพทย์ ( รังสีรักษา ) นักจิตวิทยา / นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ นักกายอุปกรณ์ / ช่างกายอุปกรณ์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จพ. โสตทัศนศึกษา จพ. สาธารณสุข ( เวชกิจฉุกเฉิน ) นักโภชนาการ / นัก กำหนดอาหาร แพทย์แผนไทย ตาม Service Based

13 ตาม Population Based สายงาน เกณฑ์คำนวณกำลังคน 1. พยาบาลวิชาชีพอัตราส่วนต่อประชากร = 1 : 2,500 2. นักวิชาการ สาธารณสุข / จพ. สาธารณสุข อัตราส่วนต่อประชากร = 1 : 1,250 3. เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข อัตราส่วนต่อประชากร = 1 : 12,000 4. แพทย์แผนไทยรพ. สต. ขนาดใหญ่แห่งละ 1 คน

14 2.Back Office 1. กลุ่มภารกิจ อำนวยการ 1. กลุ่มภารกิจ อำนวยการ 3. ศูนย์ แพทยศาสตร์ ศึกษา 2. กลุ่มภารกิจด้าน พัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ ( พรส.)

15 วิธีการคำนวณแต่ละสายงาน สายสนับสนุน วิธีการสายงาน FTE นักจัดการ, นักวิชาการพัสดุ, นักทรัพยากร, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, จพ. ธุรการ, นายช่าง เทคนิค ฯ Service Based รปภ., ซักฟอก, จัดเก็บขยะ ( สุขาภิบาล ), โทรศัพท์, ประชาสัมพันธ์, ยานพาหนะ, เลขานุการ, ธุรการ แพทย์ ฯ Population Based ไม่ได้ใช้

16 16 การประมวลผลการวิเคราะห์ตามสายงาน ภาพรวม ตำแหน่ง จำนวน ควรมี ขรกพรกลจ.ชค.รวม รวมลจ. ชค. พรก. ส่วน ขาด 1นายแพทย์20,58313,782 12113,9031216,680 2ทันตแพทย์6,4474,194 14,19512,252 3เภสัชกร8,5986,052357096,7967441,802 4 พยาบาลวิชาชีพ (FTE + บริการปฐมภูมิ ตามสัดส่วนปชก.) 122,053 78,115 338 16,487 94,940 16,825 27,113 5นักเทคนิคการแพทย์ 1,5793019742,8541,275 6 นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 27830138446168 รวมนักเทคนิค/นักวิทย์ฯ5,1681,857 3311,1123,3001,4431,868

17 17 การประมวลผลการวิเคราะห์ตามสายงาน ภาพรวม ตำแหน่ง จำนวน ควรมี ขรกพรก ลจ. ชค. รวม รวมลจ. ชค. พรก. ส่วน ขาด 7นักกายภาพบำบัด4,358836 298 9112,0451,2092,313 8นักรังสีการแพทย์ 53059114703173 9 เจ้าพนักงานรังสี การแพทย์ 1,0704321,10636 รวมนักรังสีฯและจพ. รังสีฯ 3,4551,600631461,8092091,646 10 เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข (FTE + บริการปฐมภูมิ ตามสัดส่วนปชก.) 8,112 4,555 12 1,536 6,103 1,548 2,009 11เจ้าพนักงานเภสัชกรรม7,1893,738291,2725,0391,3012,150 12 เจ้าพนักงาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,4222,47833112,792314630

18 18 การประมวลผลการวิเคราะห์ รายสายงาน ตำแหน่ง จำนวน ควรมี ขรกพรก ลจ. ชค. รวม รวมลจ. ชค. พรก. ส่วนขาด 1นักจิตวิทยาคลินิก96443395512909 2 นักเวชศาสตร์การสื่อ ความหมาย 213 11 93120182 3 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวง อก 179 522375 104 4นักกายอุปกรณ์276 1788268 5นักกิจกรรมบำบัด1,06298316719698866 6นักโภชนาการ56614493332569425 - 7นักสังคมสงเคราะห์528197286729295236 8 แพทย์แผนไทย (+ รพ.สต. ขนาดใหญ่แห่งละ 1 คน) 3,55843407798628192,696 9เจ้าพนักงานเวชสถิติ1,772924315251,480556292 10เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา49530511260576271 - 11เวชกิจฉุกเฉิน2,438751121,1921,9551,204483

19 19 การประมวลผลการวิเคราะห์ รายสายงาน ตำแหน่งจำนวนควรมีขรกพรกลจ.ชค.รวม รวมลจ. ชค. พรก. ส่วนขาด 1 นักวิชาการ สาธารณสุข 20,561 231 4,817 25,609 5,048 2 เจ้าพนักงาน สาธารณสุข 12,201 21 5,233 17,455 5,254 รวมนวก.สธ. และจพ.สธ. 46,318 32,762 252 10,050 43,064 10,302 3,254 รวมทั้ง 3 กลุ่ม 247,231 151,734 1,662 34,734 188,130 36,396 59,101

20 2. การประเมินผลการจ่าย ค่าตอบแทนฉบับ 8 และ 9 เพื่อเสนอขอทบทวน 3. การกำหนดแนวทางความก้าวหน้า เสนอ ก. พ. เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการ ประเภทอื่น ในประเด็น.. - อัตราเงินเดือนเต็มขั้น - การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น - ระบบการประเมินผลงานวิชาการ มาตรการระยะกลาง.........

21 4. เตรียมจัดทำ....... พรบ. ข้าราชการ กระทรวง สาธารณสุข....

22 มาตรการระยะยาว ด้านกำลังคน ( 1 ตค. 58 – 30 กย. 61 ) จำนวน 3 เรื่อง

23 1. การประเมินผลการจ่าย ค่าตอบแทน เพื่อปรับระบบ การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนทั้ง ระบบ มาตรการระยะยาว.....................

24 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนราย วิชาชีพทั้งระบบตาม แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan ) มาตรการระยะยาว...................

25 3. แผนการผลิตแพทย์เพื่อสร้างความ เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการของ ประชาชน - การผลิตแพทย์ก่อนปริญญา (CPIRD ODOD) ตามความ ขาดแคลนของเขตสุขภาพ - การผลิตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ ครอบครัว จำนวน 1,000 คน ในระยะเวลา 5 ปี ( 2558-2562) มาตรการระยะยาว........................

26 1836

27 37 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การทบทวนบทบาทภารกิจและการปรับปรุง ระบบบริการสุขภาพ ทบทวนภารกิจและโครงสร้างของ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนารูปแบบของการจัดบริการสุขภาพ (Service Plan) ศึกษาวิจัยทางเลือกรูปแบบการจัดบริการ ด้านสุขภาพที่หลากหลาย ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสามารถ ดูแลสุขภาพตนเอง

28 38 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนด้าน สุขภาพ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้าน สุขภาพ พัฒนาระบบวิเคราะห์อัตรากำลังที่ สอดคล้องกับภาระงาน พัฒนารูปแบบการปรับประสิทธิภาพการ บริหารจัดการกำลังคน จัดทำข้อเสนอทางเลือกรูปแบบการจ้าง งานที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ

29 39 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การปรับระบบบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย กำลังคนด้านสุขภาพ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี จัดทำข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน การเงินกับการบริหารจัดการกำลังคน พัฒนาระบบเฝ้าระวังและประเมินผลการ บริหารงบประมาณด้านกำลังคน จัดบริการด้านสุขภาพ ข้อเสนอปรับระบบค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข

30 ............................. ------------------------- ----------------------------


ดาวน์โหลด ppt มาตรการ การบริหารและพัฒนา กำลังคน นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google