งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการ การบริหารและพัฒนา กำลังคน นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการ การบริหารและพัฒนา กำลังคน นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการ การบริหารและพัฒนา กำลังคน นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข

2 เป้าประสงค์ (Goal) บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนและ การกระจายที่เหมาะสม โดยมีขวัญกำลังใจและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 มาตรการเร่งด่วน ด้านกำลังคน ( ภายใน กย. 57 ) จำนวน 6 เรื่อง

4 มาตรการระยะเร่งด่วน 1. การบรรจุลูกจ้าง พนักงานราชการ และ พนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการ ตามมติครม. ปี การบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล ( แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ) ที่จบการศึกษา และเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นข้าราชการ

5 3. การเยียวยาผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างและพนักงานราชการ ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ก่อน วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ให้ปรับเงินเดือนเทียบเคียง กับผู้ที่ได้รับการบรรจุ ตั้งแต่... วันที่ 11 ธันวาคม 2555 มาตรการระยะเร่งด่วน

6 4. การปูนบำเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวง สาธารณสุข ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในขณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ( เช่น เจ้าหน้าที่ในจังหวัด ชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการส่งต่อผู้ป่วย ฯลฯ ) มาตรการระยะ เร่งด่วน

7 5. การขยายเวลาการจ่ายค่าตอบแทน กำลังคนด้านสาธารณสุข ตามมติครม.( ฉบับที่ 8 และ 9) ใน หลักการเดิมไปก่อน ตั้งแต่เดือนเมษายน ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการแต่งตั้ง โยกย้าย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ผู้อำนวยการรพศ./ รพท.

8 มาตรการระยะกลาง ด้านกำลังคน (1 ตค.57 – 30 กย.58) จำนวน 4 เรื่อง

9 1. การวิเคราะห์ความต้องการ กำลังคนทั้งระบบ เพื่อจัดทำแผนการ ผลิตและพัฒนากำลังคนของ กระทรวงสาธารณสุข มาตรการระยะกลาง

10 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสาย วิชาชีพและสายสนับสนุนการจัดบริการ เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประกอบการ พิจารณาจัดทำข้อเสนอการขอกำหนด ตำแหน่งใหม่ในปีงบประมาณ 2557 และ เพื่อวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสาย อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังใน การบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10

11 1. สาย วิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ ( รวม จพ. ทันต ) เภสัชกร ( รวม จพ. เภสัช ) พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ ( รวม นักวิทย์ จพ. วิทย์ ) นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ ( รังสีวินิจฉัย )( จพ. รังสี ) เจ้าพนักงานเวชสถิติ ตามปริมาณงาน (Work Load)

12 นักกิจกรรมบำบัด นักรังสีการแพทย์ ( เวชศาสตร์นิวเคลีย ) นักรังสีการแพทย์ ( รังสีรักษา ) นักจิตวิทยา / นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ นักกายอุปกรณ์ / ช่างกายอุปกรณ์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จพ. โสตทัศนศึกษา จพ. สาธารณสุข ( เวชกิจฉุกเฉิน ) นักโภชนาการ / นัก กำหนดอาหาร แพทย์แผนไทย ตาม Service Based

13 ตาม Population Based สายงาน เกณฑ์คำนวณกำลังคน 1. พยาบาลวิชาชีพอัตราส่วนต่อประชากร = 1 : 2, นักวิชาการ สาธารณสุข / จพ. สาธารณสุข อัตราส่วนต่อประชากร = 1 : 1, เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข อัตราส่วนต่อประชากร = 1 : 12, แพทย์แผนไทยรพ. สต. ขนาดใหญ่แห่งละ 1 คน

14 2.Back Office 1. กลุ่มภารกิจ อำนวยการ 1. กลุ่มภารกิจ อำนวยการ 3. ศูนย์ แพทยศาสตร์ ศึกษา 2. กลุ่มภารกิจด้าน พัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ ( พรส.)

15 วิธีการคำนวณแต่ละสายงาน สายสนับสนุน วิธีการสายงาน FTE นักจัดการ, นักวิชาการพัสดุ, นักทรัพยากร, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, จพ. ธุรการ, นายช่าง เทคนิค ฯ Service Based รปภ., ซักฟอก, จัดเก็บขยะ ( สุขาภิบาล ), โทรศัพท์, ประชาสัมพันธ์, ยานพาหนะ, เลขานุการ, ธุรการ แพทย์ ฯ Population Based ไม่ได้ใช้

16 16 การประมวลผลการวิเคราะห์ตามสายงาน ภาพรวม ตำแหน่ง จำนวน ควรมี ขรกพรกลจ.ชค.รวม รวมลจ. ชค. พรก. ส่วน ขาด 1นายแพทย์20,58313, , ,680 2ทันตแพทย์6,4474,194 14,19512,252 3เภสัชกร8,5986, , ,802 4 พยาบาลวิชาชีพ (FTE + บริการปฐมภูมิ ตามสัดส่วนปชก.) 122,053 78, ,487 94,940 16,825 27,113 5นักเทคนิคการแพทย์ 1, ,8541,275 6 นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ รวมนักเทคนิค/นักวิทย์ฯ5,1681, ,1123,3001,4431,868

17 17 การประมวลผลการวิเคราะห์ตามสายงาน ภาพรวม ตำแหน่ง จำนวน ควรมี ขรกพรก ลจ. ชค. รวม รวมลจ. ชค. พรก. ส่วน ขาด 7นักกายภาพบำบัด4, ,0451,2092,313 8นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสี การแพทย์ 1, ,10636 รวมนักรังสีฯและจพ. รังสีฯ 3,4551, , , เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข (FTE + บริการปฐมภูมิ ตามสัดส่วนปชก.) 8,112 4, ,536 6,103 1,548 2,009 11เจ้าพนักงานเภสัชกรรม7,1893,738291,2725,0391,3012, เจ้าพนักงาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,4222, ,

18 18 การประมวลผลการวิเคราะห์ รายสายงาน ตำแหน่ง จำนวน ควรมี ขรกพรก ลจ. ชค. รวม รวมลจ. ชค. พรก. ส่วนขาด 1นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์การสื่อ ความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวง อก นักกายอุปกรณ์ นักกิจกรรมบำบัด1, นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์แผนไทย (+ รพ.สต. ขนาดใหญ่แห่งละ 1 คน) 3, ,696 9เจ้าพนักงานเวชสถิติ1, , เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เวชกิจฉุกเฉิน2, ,1921,9551,204483

19 19 การประมวลผลการวิเคราะห์ รายสายงาน ตำแหน่งจำนวนควรมีขรกพรกลจ.ชค.รวม รวมลจ. ชค. พรก. ส่วนขาด 1 นักวิชาการ สาธารณสุข 20, ,817 25,609 5,048 2 เจ้าพนักงาน สาธารณสุข 12, ,233 17,455 5,254 รวมนวก.สธ. และจพ.สธ. 46,318 32, ,050 43,064 10,302 3,254 รวมทั้ง 3 กลุ่ม 247, ,734 1,662 34, ,130 36,396 59,101

20 2. การประเมินผลการจ่าย ค่าตอบแทนฉบับ 8 และ 9 เพื่อเสนอขอทบทวน 3. การกำหนดแนวทางความก้าวหน้า เสนอ ก. พ. เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการ ประเภทอื่น ในประเด็น.. - อัตราเงินเดือนเต็มขั้น - การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น - ระบบการประเมินผลงานวิชาการ มาตรการระยะกลาง

21 4. เตรียมจัดทำ พรบ. ข้าราชการ กระทรวง สาธารณสุข....

22 มาตรการระยะยาว ด้านกำลังคน ( 1 ตค. 58 – 30 กย. 61 ) จำนวน 3 เรื่อง

23 1. การประเมินผลการจ่าย ค่าตอบแทน เพื่อปรับระบบ การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนทั้ง ระบบ มาตรการระยะยาว

24 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนราย วิชาชีพทั้งระบบตาม แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan ) มาตรการระยะยาว

25 3. แผนการผลิตแพทย์เพื่อสร้างความ เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการของ ประชาชน - การผลิตแพทย์ก่อนปริญญา (CPIRD ODOD) ตามความ ขาดแคลนของเขตสุขภาพ - การผลิตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ ครอบครัว จำนวน 1,000 คน ในระยะเวลา 5 ปี ( ) มาตรการระยะยาว

26 1836

27 37 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การทบทวนบทบาทภารกิจและการปรับปรุง ระบบบริการสุขภาพ ทบทวนภารกิจและโครงสร้างของ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนารูปแบบของการจัดบริการสุขภาพ (Service Plan) ศึกษาวิจัยทางเลือกรูปแบบการจัดบริการ ด้านสุขภาพที่หลากหลาย ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสามารถ ดูแลสุขภาพตนเอง

28 38 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนด้าน สุขภาพ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้าน สุขภาพ พัฒนาระบบวิเคราะห์อัตรากำลังที่ สอดคล้องกับภาระงาน พัฒนารูปแบบการปรับประสิทธิภาพการ บริหารจัดการกำลังคน จัดทำข้อเสนอทางเลือกรูปแบบการจ้าง งานที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ

29 39 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การปรับระบบบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย กำลังคนด้านสุขภาพ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี จัดทำข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน การเงินกับการบริหารจัดการกำลังคน พัฒนาระบบเฝ้าระวังและประเมินผลการ บริหารงบประมาณด้านกำลังคน จัดบริการด้านสุขภาพ ข้อเสนอปรับระบบค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข

30


ดาวน์โหลด ppt มาตรการ การบริหารและพัฒนา กำลังคน นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google