งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการฉับไว ไร้ความแออัด โรงพยาบาลแพร่.  430 เตียง  บุคลากร 1,126 คน  ประชากรจังหวัดแพร่ ~ 477,796 คน  ประชากรอำเภอเมือง ~ 128,073 คน  จำนวนผู้ป่วยนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการฉับไว ไร้ความแออัด โรงพยาบาลแพร่.  430 เตียง  บุคลากร 1,126 คน  ประชากรจังหวัดแพร่ ~ 477,796 คน  ประชากรอำเภอเมือง ~ 128,073 คน  จำนวนผู้ป่วยนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการฉับไว ไร้ความแออัด โรงพยาบาลแพร่

2  430 เตียง  บุคลากร 1,126 คน  ประชากรจังหวัดแพร่ ~ 477,796 คน  ประชากรอำเภอเมือง ~ 128,073 คน  จำนวนผู้ป่วยนอก ~ 1,373 คน  ผู้ป่วยทั่วไป ~ 377 ราย  ผู้ป่วยเฉพาะทาง ~ 915 ราย  ผู้ป่วยทันตกรรม ~ 81 ราย โรงพยาบาลแพร่

3

4 Top 5 OPD Diseases  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  คอพอก  ไขมันสูง  เวียนศีรษะ

5  จัดตั้งคลินิกตรวจรักษาโรค และส่งเสริมป้องกันโรค จำนวน 3 แห่ง  ลดภาระงานและความแออัด ของบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป  ประชาชนเข้าถึงบริการแบบ องค์รวมและมีความพึงพอใจ วัตถุประสงค์

6

7

8 ระบบบริการ  ตรวจโรคทั่วไป  ตรวจสุขภาพทั่วไป  บริการทันตกรรม  ชันสูตร  รังสีวินิจฉัย  ตรวจคลื่นหัวใจ  ตรวจด้วยเครื่องอุลตราซาวน์  บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

9 ระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร  Wireless Lan ความเร็ว 54 Mbit/s  ข้อมูลผู้ป่วย โปรแกรม MRecord ( 1.5 Mbit/s)  ข้อมูลกล้อง Network Camera Consultation ( 1 Mbit/s )  ข้อมูลกล้อง Network Camera Monitor ( 512 Kbit/s )  ข้อมูลระบบรับส่งข้อมูล เอกสารต่างๆ ( 256 Kbit/s )  ข้อมูล Intranet & Internet ( 128 Kbit/s )

10

11 บุคลากร จำนวน แห่งละ รวม แพทย์ประจำ13 แพทย์เวชปฏิบัติ ครอบครัว 13 เภสัชกร13 พยาบาลวิชาชีพ26 พยาบาลเทคนิค26 จนท. เทคนิค การแพทย์ 13 จนท. เวชสถิติ 13 จนท. การเงิน 13 จพง. เภสัช 13 ผู้ช่วยเหลือคนไข้13 คนงาน รปภ. 26 บุคลากร

12 โครงการที่เกี่ยวข้อง  E health  Information & health data (HIS,Health care information system )  Teleconsultation  Tele education  Primary cardiac service  คลินิกอบอุ่นในเขตเมือง

13

14

15 ระยะเวลาดำเนินงาน 1. ระยะเตรียมการ 3 เดือน ( มี. ค. – พ. ค. 49 ) 2. ระยะดำเนินการ 6 เดือน ( เม. ย. – ก. ย. 49 ) 3. ระยะประเมินผลและปรับระบบงาน 3 เดือน ( ก. ย. 49 – พ. ย. 49 ) มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินผล ปรับระบบ

16 งบประมา ณ 254925502551 งบลงทุน 15,121, 500 -- งบดำเนิ นการ 2,380,0 00 2,500,0 00 งบ บุคลากร 3,500,0 00 3,700,0 00 รวม 21,001, 500 6,200,0 00

17 งบลงทุน 15,121,500 จำน วน ราคาต่อ หน่วย รวม ปรับปรุงอาคาร3 1,000, 000 3,000, 000 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พื้นฐาน 3 500,00 0 1,500, 000 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คลินิก ** 3 2,365, 000 7,095, 000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์3 535,50 0 1,606, 000 ครุภัณฑ์สำนักงาน3 100,00 0 300,00 0 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ 3 500,00 0 1,500, 000 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ 340,000 120,00 0

18 จำน วน ราคาต่อ หน่วย รวม เตียงตรวจภายใน315,00045,000 ยูนิตทำฟัน3 500,00 0 1,500, 000 เครื่องเอกซเรย์3 800,00 0 2,400, 000 เครื่อง Ultrasoun d 3 400,00 0 1,200, 000 เครื่องตรวจคลื่น หัวใจไฟฟ้า 3 350,00 0 1,050, 000 เครื่องกระตุกหัวใจ3 300,00 0 900,00 0 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์คลินิก 7,095,000

19 งบดำเนินการ 2,380,000 จำน วน ราคา ต่อ หน่วย รวม วัสดุทาง การแพทย์ 3 300,0 00 900,00 0 วัสดุ สำนักงาน 3 50,00 0 150,00 0 วัสดุ คอมพิวเตอ ร์ 3 100,0 00 300,00 0 ค่าเช่า สถานที่ 3 1,000, 000 ค่าสาธารูป โภค 330,000

20 งบบุคลากร 3,500,000 จำน วน ราคา ต่อ หน่วย รวม ค่าจ้างแพทย์ 3 คน 50,00 0 1,800, 000 ค่าจ้างพนักงาน 6 คน 8,500 700,00 0 ค่าตอบแทนตาม ปริมาณงาน 30 1,000, 000

21 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน เข้าถึงบริการง่ายและสะดวก เข้าถึงบริการง่ายและสะดวก ได้รับบริการแบบองค์รวม ได้รับบริการแบบองค์รวม มีความพึงพอใจ มีความพึงพอใจ สถานบริการ ลดความแออัด ลดความแออัด เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ผู้ให้บริการ ลดภาระงาน ลดภาระงาน มีความพึงพอใจ มีความพึงพอใจ

22 สวัสดีครับ

23 Modernizing Health care Systems in Thailand 2. Excellent Medical Service 1.E -Health 1.E -Health To Create the Modernized Health Care 3.Health Research And Development 2 January 26,2006


ดาวน์โหลด ppt บริการฉับไว ไร้ความแออัด โรงพยาบาลแพร่.  430 เตียง  บุคลากร 1,126 คน  ประชากรจังหวัดแพร่ ~ 477,796 คน  ประชากรอำเภอเมือง ~ 128,073 คน  จำนวนผู้ป่วยนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google