งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายสมชาย จรูญวิรุฬห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายไพศาล ปรางศรี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายดนัย สุนันทารอด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ฉะเชิงเทรา นางเก็ดดาว บูชาบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายกิตติ สมฤดี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 8 รวม 27 26 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป แผนงาน 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,400 3,800 4,200 4,800 ผลงาน 1.1 งานสารบรรณ 918 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 501 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 354 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 50 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 12 (5) ส่ง (เรื่อง) 1.2 การเงิน & บัญชี 23 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 4 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 8 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 11 1.3 พัสดุ 5 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 2 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 3 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) -

4 Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมือง(เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัด/เมือง/ชุมชน ประกาศเป็นกฎกระทรวง - ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา แผนงาน ผลงาน - ผังเมืองรวมชุมชนพนมสาร คาม-เกาะขนุน - ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ 2.2 1) ขั้นตอน 1-4 จำนวน 1 ผัง - ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง (ปรับปรุงผังครั้งที่ ๒) ข.1 ข.2 .3 - ผังเมืองรวมชุมชนบางน้ำเปรี้ยว ข.4 ข.5 ข.6 ข.3 การติดตามประเมินผลผัง การติดตามประเมินผลผัง การติดตามประเมินผลผัง

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมือง(เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 2)ขั้นตอน 5-8 จำนวน 4 ผัง - ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา แผนงาน ข.5 ข.6 ข.7 .8 ผลงาน - ผังเมืองรวมเมืองบางคล้า ข.8 ข.9 - ผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ ข.10 ข.11 - ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 26 วรรคสาม(บริเวณพื้นที่ตำบลบางวัวและตำบลท่าสะอ้าน .12 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 26 วรรคสาม(บริเวณพื้นที่ตำบลบางวัว .5

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2558 ไม่มีผังเทศบาล / อบต.
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 3) ขั้นตอน 9-18 จำนวน 2 ผัง ประกาศเป็นกฎกระทรวง - ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา 26 วรรคสาม แผนงาน ข.9 ข.10 .11 .12 ผลงาน 3) ผังเมืองชุมชนเทศบาล......ผัง 3.1) ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล 3.2) ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล ในปีงบประมาณ 2558 ไม่มีผังเทศบาล / อบต.

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 งานบริการด้านผังเมือง แผนงาน ผลงาน 5.1) กรรมการ (ครั้ง) 4 5.2) ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 21 5.3) ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 3 5.4) ให้บริการด้านแผนที่ (ครั้ง) 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการ พัฒนา 6.1) สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ ข.3 ข.4 .5 .6

8 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันที่ประกาศ วันที่หมดอายุ ผลการดำเนินงาน ผังเมืองรวมเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง 1 ผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 31 พ.ค.56 2 พ.ค.61 อยู่ในขั้นตอนติดตามและประเมินผลผัง 2 ผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน 27 เม.ย.54 26 เม.ย.59 - ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฏษฎีกา เล่มที่ 130 ตอนที่ 102 ก วันที่ 1 พ.ย.56 มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว 3 ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ 16 มี.ค.55 15 มี.ค.60 - อยู่ในขั้นตอนติดตามและประเมินผลผัง 4 ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ข.1 – ข.2 (กรณีปรับปรุงผัง) 5 ผังเมืองรวมบางคล้า (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 20 ธ.ค.47 19 ธ.ค.54 - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ปิดประกาศ 90 วัน 6 ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 7 มิ.ย. 49 6 มิ.ย. 54 - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง

9 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ แผนงาน 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ผลงาน 74 4.1 กรรมการ (คณะ) 12 4.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 60 2 4.3 สำรวจ (งาน) 70 9 4.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ(งาน) 11 4.5 ประมาณราคา (งาน) 17 4.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 700 15 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 30 1 4.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 7 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 10 -

10 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 การตรวจสอบอาคารราชการ แผนงาน 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ผลงาน 6 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ - 7 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์

11 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดใหม่บางคล้า (ช่วงที่1) ม.1 ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 100 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 14,572,800 บาท แผนงาน(%/) 20% 50% ผลงาน(%) แผนเบิกจ่าย 15% 30% ผลเบิกจ่าย 2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณโรงเรียนวัดสาวชะโงก ม.1 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 90 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 15,423,200 บาท 3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณศาลเจ้า ม.7 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 57 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 10, 958,000 บาท 35%

12 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 4 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณ ม.6 (ปากคลองสองคลองด้านซ้าย) ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 11, 679,000 บาท แผนงาน(%/) 15% 40% 60% ผลงาน(%) 100% แผนเบิกจ่าย 30% 50% ผลเบิกจ่าย 49.75%

13 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 1 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ม.10 (บริเวณปากคลองสีล้งด้านซ้าย) ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 12,000,000 บาท ปี ,800,000 บาท ปี ,200,000 บาท แผนงาน(%/) 5% 10% 20% 15% ผลงาน(%) แผนเบิกจ่าย 30% ผลเบิกจ่าย 2 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ม.3 (บริเวณปากคลองแสมขาวด้านขวา) ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 12,000, บาท ปี ,800, บาท ปี ,200, บาท 3 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดใหม่ บางคล้า ม.1 ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา (ช่วงที่ 2) ความยาว 84 ม. งบประมาณ ลบ. งบประมาณทั้งสิ้น 12,000, บาท ปี ,890, บาท ปี ,110,000 บาท

14 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 4 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสำโรง บริเวณหน้าวัดหอมศีล ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 140 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 20,000, บาท ปี ,000, บาท ปี ,000, บาท แผนงาน(%/) 5% 10% 20% 15% ผลงาน(%) แผนเบิกจ่าย 30% ผลเบิกจ่าย 5 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณหัวเนิน (ช่วงที่2) ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 100 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท ปี ,250,000 บาท ปี ,750, บาท 6 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณสำนักงาน เทศบาล ต.เกาะขนุน ม.2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 145 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 10,000, บาท ปี ,500, บาท ปี ,500, บาท

15 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 7 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณวัดชายเคือง วนารามและโรงเรียนวัดชาย-เคืองวนาราม ม ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 245 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 17,000, บาท ปี ,550, บาท ปี ,450, บาท แผนงาน(%/) 5% 10% 20% 15% ผลงาน(%) แผนเบิกจ่าย 30% ผลเบิกจ่าย

16 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
สำนักงานเป็นหน่วยงานสนับสนุน โครงการ งบประมาณ 1 โครงการศึกษาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและเขตติดต่อพื้นที่เชื่อมโยงรอบนอก ในการเดินทางเข้า – ออก เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,000,000 บาท รวมงบประมาณ

17 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน) แผนเบิกจ่าย 5% 13% 18% 24% 30% 42% 55% 69% 84% 87% 92% 100% ผลเบิกจ่าย 1.1 งบดำเนินงาน 15% 20% 28% 34% 44% 50% 57% 68% 74% 83% 1.2 งบลงทุน 10% 25% 40% 60% 70% 80% 90% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 2 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี

18 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน) แผนเบิกจ่าย 5% 13% 18% 24% 30% 42% 55% 69% 84% 87% 92% 100% ผลเบิกจ่าย 1.1 งบดำเนินงาน 15% 20% 28% 34% 44% 50% 57% 68% 74% 83% 1.2 งบลงทุน 10% 25% 35% 40% 45% 60% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 2 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี


ดาวน์โหลด ppt โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google