งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุรีรัมย์ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ นางสาวยุวพร มั่งมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุรีรัมย์ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ นางสาวยุวพร มั่งมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุรีรัมย์ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ นางสาวยุวพร มั่งมี
นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางสาวยุวพร มั่งมี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นางสุริพร ขจรวีระธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด บุรีรัมย์ นายสาธิน ศรีอาฒยานนท์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายสดับพงษ์ แข้โส หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (๑/๑)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (๐/๐) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 4 3 หมายเหตุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีตำแหน่งธุรการแต่บุคคลไปช่วยราชการที่จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปี 2546,กลุ่มงานวิชาการโยธาขาดสถาปนิก,กลุ่มงานวิชาการผังเมืองขาดจนท.วิเคราะห์ ,ลูกจ้างประจำอยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัย 1 ราย อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 12 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 7 รวม 26 25 อัตราว่าง มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ 1 ราย 1. นายกิติพงษ์ เคี้ยนสมบูรณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 12,000 506 1656 3084 5416 8282 11574 15396 20053 25343 31384 38143 - 650 1338 1499 2495 1.1 งานสารบรรณ 603 1287 1453 2460 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 208 497 680 961 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 155 303 412 534 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 100 220 329 451 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 125 245 345 467 (5) ส่ง (เรื่อง) 5 7 12 (6) FAX 10 15 25 35 1.2 การเงิน & บัญชี 38 41 37 30 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 24 29 27 22 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 13 8 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 1.3 พัสดุ 9 52 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 3 6 4 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง - 3. ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) 1ผัง ข.1 ข.2 ข.3 3.1 ผังเมืองรวมชุมชนพนมรุ้ง ข 1 4. ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข.1-5 ข.4 ข.5 4.1ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ ข2 4.2 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลจันทบเพชร

5 รายงานบริการด้านช่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
รายงานบริการด้านช่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 2,050 186 174 153 571 572 569 210 180 181 185 187 612 537 326 564 6.1 กรรมการ (คณะ) 250 5 10 7 167 6.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 300 87 160 40 102 6.3 สำรวจ (งาน) 120 69 52 34 47 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 150 35 50 49 6.5 ประมาณราคา (งาน) 200 46 108 6.6ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 770 312 165 129 70 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 80 14 15 20 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 110 4 8 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 29 11 งานบริการด้านผังเมือง 25 75 100 125 175 225 275 28 53 90 123 7.1 กรรมการ (คณะ) - 2 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 19 12 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 9 17

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) - ศึกษาข้อมูลและสภาพพื้นที่เบื้องต้น - วิเคราะห์ข้อมูล/กำหนดทางเลือก - หารือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สรุปผล - นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ - 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 แห่ง 5 10 2 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 1 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณรวม - บาท (งบพัฒนาจังหวัด) - 2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศฯภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 6,000,000 30 50 80 100 2 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม 3,000, ล้านบาท (งบกลุ่มจังหวัด) 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศฯภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด (นครชัยบุรินทร์) 3,000,000

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน - 2 ตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท 4 14 12 3 ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 11 มค56

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 0.35% 1.46% 5.22% 10.82% 19.24% 26.17% 35.82% 43.30% 51.33% 62.66% 76.61% 100% 0.35 17.41 25.47 30.79% 1.1 งบดำเนินงาน 1,538,400 1.2 งบลงทุน 40,000 - 0.83% 2.50% 15.25% 1.67% 23.33% 25.59% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 1.4 งบบุคลากร 418,800 42.52

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ ผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ 26 มิ.ย.52 ผังเมืองรวมเมืองนางรอง 17 ต.ค. 51 ผังเมืองรวมชุมชนพนมรุ้ง ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลจันทบเพชร 18 ขั้นตอนที่1-3 ขั้นตอนที่ 1-5 56 56 56 หมายเหตุ 1. ผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ มีการขยายเขตผังครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง พื้นที่ประมาณ 398 ตารางกิโลเมตรและเขตผังดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม โดยปัจจุบันเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้แจ้ง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง ในการตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ 2. ผังเมืองรวมเมืองนางรอง มีประชาชนคัดค้านถนนโครงการและถนนเดิมขยาย จังหวัดบุรีรัมย์ จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว


ดาวน์โหลด ppt บุรีรัมย์ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ นางสาวยุวพร มั่งมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google