งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสุริพร ขจรวีระธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด บุรีรัมย์ นายพรรณรบ เต ชะมงคลาภิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสดับพงษ์ แข้โส หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสุริพร ขจรวีระธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด บุรีรัมย์ นายพรรณรบ เต ชะมงคลาภิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสดับพงษ์ แข้โส หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสุริพร ขจรวีระธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด บุรีรัมย์ นายพรรณรบ เต ชะมงคลาภิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสดับพงษ์ แข้โส หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางสาวยุวพร มั่งมี หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายสาธิน ศรี อาฒยานนท์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 12 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 2625 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ - ไปช่วย ราชการ 1 ราย 1. นายกิติพงษ์ เคี้ยนสมบูรณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุรการ ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 43 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ( ๑ / ๑ ) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ( ๐ / ๐ ) หมายเหตุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีตำแหน่งธุรการแต่บุคคลไปช่วยราชการที่จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปี 2546, กลุ่มงานวิชาการโยธาขาดสถาปนิก, กลุ่มงานวิชาการผังเมืองขาดจนท. วิเคราะห์, ลูกจ้างประจำ อยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัย 1 ราย

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 12,00050616563084 5416 8282115741539620053253433138438143- 650133814992495 1.1 งานสารบรรณ 603128714532460 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 208497680961 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 155303412534 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 100220329451 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 125245345467 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 57712 (6) FAX10152535 1.2 การเงิน & บัญชี 38413730 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 24292722 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 1312108 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 1-00 1.3 พัสดุ 910952 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 3644 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 6451 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) ----

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง - 3. ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 1 ผังข.1 ข.2 ข.3 3.1 ผังเมืองรวมชุมชน พนมรุ้ง ข 1 4. ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข.1-5 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 4.1 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลบ้านกรวดปัญญา วัฒน์ ข 1 ข2ข2 4.2 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลจันทบเพชร ข 1 ข2ข2

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 2,050186174153 571 572569210180181185187 612537326564 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 2505107167 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 3008716040102 6.3 สำรวจ ( งาน ) 12069523447 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 15035504934 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 200464010108 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 77031216512970 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 8014152015 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 11045810 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 7040 2911 7 งานบริการด้านผังเมือง 300255075100125150175200225250275300 285390123 7.1 กรรมการ ( คณะ ) -2-- 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 19122019 7.3 ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) 9111714 รายงานบริการด้านช่าง สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดบุรีรัมย์

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) - ศึกษาข้อมูลและสภาพพื้นที่ เบื้องต้น - วิเคราะห์ข้อมูล / กำหนด ทางเลือก - หารือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น - สรุปผล - นำเสนอคณะกรรมการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด บุรีรัมย์ ------------ 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 แห่ง 55510 555-- 2 - ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 1 ------------ ------------ 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ------------ ------------ 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ --- -------- - ------1-----

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณรวม - บาท ( งบพัฒนาจังหวัด ) ------------ ------------ 2. โครงการปรับปรุง ภูมิทัศฯภูเขาไฟ กระโดง ต. เสม็ด อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ 6,000,0 00 -305080100------- ------------ 2 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม 3,000,000 ล้านบาท ( งบกลุ่มจังหวัด ) 1. โครงการปรับปรุง ภูมิทัศฯภูเขาไฟ กระโดง ต. เสม็ด อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ ( นครชัยบุรินทร์ ) 3,000, 000 -80100--------- -- ---------

8 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน ---------- -- ---------- -- 2 ตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท 4 ---1111----- -1412 3 ตรวจสอบสถานบริการ - ------------ 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 4 -1--1--1--1- 1-- 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 111111111111 --- 11 มค 56 Agenda

9 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 0.35%1.46%5.22%10.82%19.24%26.17%35.82%43.30%51.33%62.66%76.61%100% 0.3517.4125.4730.79% 1.1 งบดำเนินงาน 1,538,4000.35%1.46%5.22%10.82%19.24%26.17%35.82%43.30%51.33%62.66%76.61%100% 0.3517.4125.4730.79% 1.2 งบลงทุน 40,000--0.83%2.50% 15.25%1.67%23.33% 25.59% ---- 1.3 งบรายจ่ายอื่น ------------- ------------ 1.4 งบบุคลากร 418,8000.35%1.46%5.22%10.82%19.24%26.17%35.82%43.30%51.33%62.66%76.61%100% 0.3542.52

10 ผังเมืองวันหมดอายุป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ ผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ 26 มิ. ย.52 ผังเมืองรวมเมืองนางรอง 17 ต. ค. 51 ผังเมืองรวมชุมชนพนมรุ้ง ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้าน กรวดปัญญาวัฒน์ ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลจัน ทบเพชร 18 ขั้นตอนที่ 1-3 56 หมายเหตุ 1. ผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ มีการขยายเขตผังครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง พื้นที่ ประมาณ 398 ตารางกิโลเมตรและเขตผังดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 โดย ปัจจุบันเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้แจ้ง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง ในการตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการ ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ 2. ผังเมืองรวมเมืองนางรอง มีประชาชนคัดค้านถนนโครงการและถนนเดิมขยาย จังหวัดบุรีรัมย์ จึง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ขั้นตอนที่ 1-5 56


ดาวน์โหลด ppt นางสุริพร ขจรวีระธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด บุรีรัมย์ นายพรรณรบ เต ชะมงคลาภิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสดับพงษ์ แข้โส หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google