งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสุริพร ขจรวีระธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด บุรีรัมย์ นายพรรณรบ เต ชะมงคลาภิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสดับพงษ์ แข้โส หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสุริพร ขจรวีระธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด บุรีรัมย์ นายพรรณรบ เต ชะมงคลาภิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสดับพงษ์ แข้โส หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสุริพร ขจรวีระธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด บุรีรัมย์ นายพรรณรบ เต ชะมงคลาภิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสดับพงษ์ แข้โส หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางสาวยุวพร มั่งมี หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายสาธิน ศรี อาฒยานนท์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 12 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 2625 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ - ไปช่วย ราชการ 1 ราย 1. นายกิติพงษ์ เคี้ยนสมบูรณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุรการ ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 43 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ( ๑ / ๑ ) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ( ๐ / ๐ ) หมายเหตุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีตำแหน่งธุรการแต่บุคคลไปช่วยราชการที่จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปี 2546, กลุ่มงานวิชาการโยธาขาดสถาปนิก, กลุ่มงานวิชาการผังเมืองขาดจนท. วิเคราะห์, ลูกจ้างประจำ อยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัย 1 ราย

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 12, งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) (6) FAX การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 3644 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 6451 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) ----

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง - 3. ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) 1 ผังข.1 ข.2 ข ผังเมืองรวมชุมชน พนมรุ้ง ข 1 4. ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข.1-5 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลบ้านกรวดปัญญา วัฒน์ ข 1 ข2ข2 4.2 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลจันทบเพชร ข 1 ข2ข2

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 2, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) รายงานบริการด้านช่าง สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดบุรีรัมย์

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) - ศึกษาข้อมูลและสภาพพื้นที่ เบื้องต้น - วิเคราะห์ข้อมูล / กำหนด ทางเลือก - หารือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น - สรุปผล - นำเสนอคณะกรรมการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด บุรีรัมย์ การตรวจสอบอาคารราชการ 70 แห่ง ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณรวม - บาท ( งบพัฒนาจังหวัด ) โครงการปรับปรุง ภูมิทัศฯภูเขาไฟ กระโดง ต. เสม็ด อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ 6,000, สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม 3,000,000 ล้านบาท ( งบกลุ่มจังหวัด ) 1. โครงการปรับปรุง ภูมิทัศฯภูเขาไฟ กระโดง ต. เสม็ด อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ ( นครชัยบุรินทร์ ) 3,000,

8 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน ตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” มค 56 Agenda

9 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 0.35%1.46%5.22%10.82%19.24%26.17%35.82%43.30%51.33%62.66%76.61%100% % 1.1 งบดำเนินงาน 1,538, %1.46%5.22%10.82%19.24%26.17%35.82%43.30%51.33%62.66%76.61%100% % 1.2 งบลงทุน 40, %2.50% 15.25%1.67%23.33% 25.59% งบรายจ่ายอื่น งบบุคลากร 418, %1.46%5.22%10.82%19.24%26.17%35.82%43.30%51.33%62.66%76.61%100%

10 ผังเมืองวันหมดอายุป ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ ผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ 26 มิ. ย.52 ผังเมืองรวมเมืองนางรอง 17 ต. ค. 51 ผังเมืองรวมชุมชนพนมรุ้ง ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้าน กรวดปัญญาวัฒน์ ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลจัน ทบเพชร 18 ขั้นตอนที่ หมายเหตุ 1. ผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ มีการขยายเขตผังครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง พื้นที่ ประมาณ 398 ตารางกิโลเมตรและเขตผังดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 โดย ปัจจุบันเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้แจ้ง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง ในการตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการ ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ 2. ผังเมืองรวมเมืองนางรอง มีประชาชนคัดค้านถนนโครงการและถนนเดิมขยาย จังหวัดบุรีรัมย์ จึง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ขั้นตอนที่


ดาวน์โหลด ppt นางสุริพร ขจรวีระธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด บุรีรัมย์ นายพรรณรบ เต ชะมงคลาภิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสดับพงษ์ แข้โส หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google