งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นครราชสีมา นายอนุกูล แสงทองฉาย นายสราวุธ วงศ์วิวัฒนา นายธีรพร พลวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นครราชสีมา นายอนุกูล แสงทองฉาย นายสราวุธ วงศ์วิวัฒนา นายธีรพร พลวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นครราชสีมา นายอนุกูล แสงทองฉาย นายสราวุธ วงศ์วิวัฒนา นายธีรพร พลวัน
นายธีรพร พลวัน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายสราวุธ วงศ์วิวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายอนุกูล แสงทองฉาย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครราชสีมา นายทรงกรด พรหมสาขา ณ สกลนคร หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ น.ส.พัชรินทร์ ทรัพย์ล้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 6 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 2 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 6 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 18 16 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้าง 8 รวม 32 30 อัตราว่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 15,060 1,183 2,253 3,457 4,486 5,730 7,097 8,176 9,522 11,109 12,853 14,437 1,628 3,221 1.1 งานสารบรรณ 1,571 3,072 4,163 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 468 896 1,240 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 254 512 673 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 381 768 1,010 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) - 1.2 การเงิน & บัญชี 30 83 114 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 19 58 84 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 11 25 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 1.3 พัสดุ 27 66 88 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 7 15 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 14 18 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 45 55

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผลผลิต ผังเมืองที่จัดทำ 2.1 วางและจัดทำผังเมือง 2.1.1 การวางและจัดทำผังเมือง (1) ผังเมืองรวมจังหวัด 1 ผัง ข. 24 คณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศราช กิจจานุเบกษา ประชุม ข.19 2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 วางและจัดทำผังอำเภอ (หน่วยงานสนับสนุน) 2.2.1 ผังอำเภอ (1) โครงการผูกพัน 3 ผลผลิต ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการ 100% 50% 3.1.2 จัดทำแผนแม่บทและ พื้นที่เป้าหมายจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด 10% 20% 30% 1) ในพื้นที่ผรม.นครราชสีมา 2) ในพื้นที่ผรม.บัวใหญ่ 3) ในพื้นที่ผรม.โนนสูง

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 ผลผลิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง 4.1 สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล (5 ขั้นตอน) 6 แห่ง ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 เทศบาลตำบลหนองกราด 2. เทศบาลตำบลโคกสวาย 3. เทศบาลตำบลกลางดง 4. เทศบาลตำบลพระทองคำ 5. เทศบาลตำบลมะค่า 6. เทศบาลตำบลตลาดแค 4.2 สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม 4.2.1 การสำรวจและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน(ขั้นตอนที่ 1-4) 7 ผัง 1. ผร.ชุมชนท่าเยี่ยม ข.1-2 2. ผร.ชุมชนลาดบัวขาว 3. ผร.ชุมชนคลองไผ่ 4. ผร.ชุมชนหนองน้ำใส 5. ผร.ชุมชนโคกสูง 6. ผร.ชุมชนโพธิ์กลาง 7. ผร.ชุมชนหนองไข่น้ำ

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4.2 สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม 4.2.2 การวางผังเมือง (ขั้นตอนที่ 5-8) 2 ผัง ข.5 ข.6 ข.7 ข.8 1. ผร.ชุมชนโชคชัย ข.4 2. ผร.ชุมชนด่านเกวียน 4.2.3 การให้บริการด้าน วิศวกรรมการผังเมือง (2) การให้บริการด้านสำรวจ รังวัด บำรุงรักษาสถานีโครงข่าย 1 สถานี หลักจีพีเอส

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 2,052 171 342 513 684 855 1,026 1,197 1,368 1,539 1,710 1,881 598 1,131 1,459 6.1 กรรมการ (คณะ) 11 22 41 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 48 151 188 6.3 สำรวจ (งาน) 1 8 10 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 2 6.5 ประมาณราคา (งาน) 9 15 21 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 463 810 1,025 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 26 46 65 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 37 70 98 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 7 งานบริการด้านผังเมือง 400 งาน 33 66 99 132 165 198 231 264 298 332 366 51 113 164 7.1 กรรมการ (คณะ) - 7.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 29 42 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 17 36 44 7.4 ให้บริการแผนที่/แผนผัง (ครั้ง) 19 78

8 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 116 อาคาร - 40 60 80 100 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 13 แห่ง 10 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 3 ครั้ง 1 2 11 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ 12 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำมูล ต.ในเมือง อ.พิมาย ยาว 115 ม.(งบปี 54 ผูกพันปี 55) 60% 80% 100% 60.6% ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำ คลัง บ.ด่านคนคบ ม.7 ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง ยาว ม. 45% 75% 14 ปราสาท บ.ใหม่เกษม ม.5 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง ยาว 412 ม. 40% 74%

9 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 15 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม ลำปราสาท วัดหลุมข้าว ม.1 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง ยาว 420 ม. 1 แห่ง - 44% 86% 100% 16 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมลำน้ำมาศ ฝั่งบ้านตาทุ่ง ม.11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง ยาว 260 ม. 28% 47% 66% 75% 85% 17 ริมลำตะคอง เทศบาลเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง ยาว ม. 39% 78% 18 ริมแม่น้ำมูล บริเวณพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติถึงโรงเรียนกุลโน ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ยาว 200 ม.

10 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการ - 1.2 โครงการ 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท

11 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ผังชุมชน - 2 การบริการด้านผังเมือง 400 งาน 33 66 99 132 165 198 231 264 298 332 366 51 113 164 3 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฏหมาย 4 การทดสอบวัสดุ 1,224 ตัวอย่าง 102 204 306 408 510 612 714 816 918 1,020 1,122 463 810 1,025 5 การบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 5.1 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน - จดหมายข่าวสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา 6 ฉบับ - ส่งบทความลงในหนังสือพิมพ์ข่าว หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 24 8 10 12 14 16 18 20 22 - ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา เผยแพร่สื่อมวลชนท้องถิ่น 7 9 11 5.2 การอบรม/สัมมนาด้านการผังเมือง ครั้ง

12 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6.1 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ และโภชนาการที่ดี - จัดบอร์ดให้ความรู้ด้านสุขภาพ 2 ครั้ง - 1 - ตรวจสุขภาพประจำปี 7 องค์กรที่มีขีดความสามารถสูง 8 อาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจ 8.1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 แห่ง 8.2 ตรวจสอบสถานบริการ 57 40 9 อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 10 การตรวจสอบอาคารภาครัฐ 116 60 80 100 11 การบริการออกแบบอาคาร 48 งาน 4 12 16 20 24 28 32 36 44

13 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 12 การประมาณราคา 72 งาน 6 18 24 30 36 42 48 54 60 66 9 15 21 13 การพัฒนาเมือง เพื่อพร้อมรับสภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง -

14 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ลบ. 0.70% 4.57% 12.30% 17.85% 21.32% 27.34% 50.53% 56.14% 71.90% 76.33% 82.62% 100% 0.31% 0.74% 1.18% 1.1 งบดำเนินงาน 2.4239 1.39% 9.14% 16.80% 27.90% 34.84% 46.87% 54.06% 61.48% 67.99% 75.06% 87.63% 2.13% 8.99% 14.29% 1.2 งบลงทุน 16.8% 27.9% - 1.3 งบรายจ่ายอื่น

15 ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 19 จาก 24 ขั้นตอน
สถานภาพผังเมืองในพื้นที่ ผังเมือง วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา 25 ก.ค.54 ผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ 7 ธ.ค.53 ผังเมืองรวมเมืองโนนสูง 21 มี.ค.55 ผังเมืองรวมเมืองปากช่อง ผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว ผังเมืองรวมชุมชนพิมาย ผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก ผังเมืองชุมชน ทต.หนองกราด ผังเมืองชุมชน ทต.โคกสวาย ผังเมืองชุมชน ทต.กลางดง ผังเมืองชุมชน ทต.พระทองคำ ผังเมืองชุมชน ทต.มะค่า ผังเมืองชุมชน ทต.ตลาดแค ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 19 จาก 24 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 5-8) (ขั้นตอนที่ 5-8) (ขั้นตอนที่ 5-8) (ขั้นตอนที่ 5-8) (ขั้นตอนที่ 5-8) (ขั้นตอนที่ 5-8) (ขั้นตอนที่ 5-8) 56 56 56 56 56 56

16 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมชุมชนโชคชัย ผังเมืองรวมชุมชนด่านเกวียน ผังเมืองรวมชุมชนท่าเยี่ยม ผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวขาว ผังเมืองรวมชุมชนคลองไผ่ ผังเมืองรวมชุมชนหนองน้ำใส ผังเมืองรวมชุมชนโคกสูง ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์กลาง ผังเมืองรวมชุมชนหนองไข่น้ำ (ขั้นตอนที่ 5-8) (ขั้นตอนที่ 5-8) (ข. 1-4) (ข. 1-4) (ข. 1-4) (ข. 1-4) (ข. 1-4) (ข. 1-4) (ข. 1-4)


ดาวน์โหลด ppt นครราชสีมา นายอนุกูล แสงทองฉาย นายสราวุธ วงศ์วิวัฒนา นายธีรพร พลวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google