งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนงาน สุขภาพจิตด้วยกลไกระบบ สุขภาพระดับอำเภอ ( รสอ.) District Health System: DHS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนงาน สุขภาพจิตด้วยกลไกระบบ สุขภาพระดับอำเภอ ( รสอ.) District Health System: DHS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนงาน สุขภาพจิตด้วยกลไกระบบ สุขภาพระดับอำเภอ ( รสอ.) District Health System: DHS

2 ทำไมต้อง DHS ?? 1. ปัญหาสาธารณสุข ไม่สามารถแก้ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงด้าน เดียว 2. ตัวชี้วัดมากมาย ซ้ำซ้อน มุ่งแต่จะ ตอบตัวชี้วัด ขาดหัวใจในการทำงาน 3. บริบทต่างกัน ตัดเสื้อโหลมาแจก 4. การทำงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ผลักดันผ่านระบบบริการปฐมภูมิ

3 ระบบการทำงานด้านสุขภาพระดับ อำเภอร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วยการบูร ณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ ผ่านกระบวนการชื่นชมและการจัดการ ความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน พึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมี เป้าหมายร่วมเพื่อสุขภาวะของประชาชน ระบบสุขภาพอำเภอ District health system : DHS

4 Company LOGO แนวคิดการทำงาน DHS การทำงานร่วมกันของรพช.+สสอ.+รพ.สต.+ อปท.+ประชาสังคม โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ทำ ให้ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ ทอดทิ้งกัน โดยมีเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

5 www.themegallery.com เอกภาพของทีมสุขภาพระดับอำเภอ (Unity of District Health Team) การดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care) บริการพื้นฐานที่จำเป็น (Essential Health Care) งบประมาณ, ทรัพยากรต่างๆ และโครงสร้าง องค์กร การประเมินผลและ เรียนรู้ตามบริบท ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้น, ทีมสุขภาพเป็นสุขและ ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน

6 กรอบแนวคิดการพัฒนา ระบบสุขภาพชุมชน

7 U:CARE  U: Unity District Health Team การ ทำงานร่วมกันระดับอำเภอ  C: Community Participation การมี ส่วนร่วมของเครือข่าย  A:Appreciation and Quality การ ทำงานจนเกิดคุณค่าทั้งผู้ให้ผู้รับบริการ  R: Resource sharing and human development การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร  E: Essential care การให้บริการ สุขภาพตามบริบทที่จำเป็น www.themegallery.com

8

9 ระบบบริการ คุณภาพ 1. หัวใจและหลอดเลือด 9. บริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 7. 5 สาขา 6. ตาและไต 5. จิตเวช 4.ทารกแรกเกิด 3. อุบัติเหตุ 2. มะเร็ง 8. ทันตกรรม 10. NCD 4. ระบบการสนับสนุนทรัพยากร 3. การพัฒนาบริหารจัดการประสิทธิภาพ 1. การพัฒนาตามเกณฑ์ขีดความสามารถ 2. การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรค/ภาวะ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ 10 สาขา Back Bone นโยบาย สบ รส. กรม ต่างๆ นอก สธ. การ เมือง สนับสนุน บรรลุ KPI เป้าหมายของ กระทรวง 10 สาขา

10 ประเด็นสุขภาพในแต่ละระดับ Service plan Essential care  โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง  ทารกแรกเกิด  อุบัติเหตุ  จิตเวช  สูติกรรม  ศัลยกรรม  อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม  ออร์โธโปดิกส์  ทันตกรรม  ตา  ไต  หมอครอบครัว  P&P  MCH  EMS  Acute Minor Diseases  Dental Health  Chronic Diseases  Psychiatric Diseases & Mental Health  Disabillities  End of life care  High risk groups ( Pre – school, Adolescent,Elderly) ยุทธศาสตร์กระทรวง  สตรี  เด็ก เยาวชน  วัยแรงงาน  สูงอายุ  ผู้พิการ  NCD  อาหาร  สิ่งแวดล้อม, สุขาภิบาล อาหาร  Emerging disease

11

12

13 Well being กาย จิตวิญญาญ จิต สังคม

14 ส่งเสริม สุขภาพจิต ป้องกันปัญหา สุขภาพจิต DHS ประเด็นตาม Flagship & Service plan DHS ประเด็นตาม Flagship & Service plan บูรณาการ (Integrate)

15 ส่งเสริมสุขภาพจิต เพิ่มศักยภาพของบุคคลในการปรับตัวต่อการดำเนินชีวิต ทักษะในการปรับตัว สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและ สังคม

16 ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ค้นหากลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิต (คัด กรอง ซักถาม สังเกต พูดคุย) ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในกลุ่มเสี่ยงเพื่อลด โอกาสในการเจ็บป่วย ดูแล รักษา ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตระยะเริ่มแรก ส่งต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีความรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนให้กับสถานบริการระดับตติยภูมิ

17 กำหนดนโยบาย/มาตรการสำคัญของงานสุขภาพจิต กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานสุขภาพจิต สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือ สุขภาพจิต สนับสนุนให้เกิดการวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่าง ประเด็นสุขภาพทางกายกับมาตรการทางสุขภาพจิต สนับสนุนทางวิชาการให้กับเครือข่ายในพื้นที่ กำกับ ติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต

18 1.P&P 2.MCH 3.EMS 4.Acute Minor Diseases 5.Dental Health 6.Chronic Diseases 7.Psychiatric Diseases & Mental Health 8.Disabillities 9.End of life care 10.High risk groups ( Pre – school, Adolescent,Elderly ) Unity District Health Teams (รพช.+สสอ.+รพ.สต.+อปท.+ชุมชน) ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาสุขภาพจิต CBL Common Goal Common Action Common Learning Participation Analyses & Intervention Clinical Outcomes -Morbidity -Mortality -Quality of Life Psychosocial Outcome -Value -Satisfaction -Happiness

19 เด็กติด เกมส์ ปัญหาการเรียน เข้ากับเพื่อน ไม่ได้ ครอบครัว มีปัญหา เข้าถึง ร้านเกม ผลการเรียน ถดถอย ก้าวร้าว สุขภาพเสีย การปรับตัว ความสัมพันธ์ ในคร ความเครียด EQ

20 กิจกรรมในพื้นที่ โรงเรียนคัดกรองเด็ก จัด กิจกรรม ทำข้อตกลงร้านเกมส์ จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ สร้างความอบอุ่นในครอบครัว

21

22 เลือกประเด็นสุขภาพ ตามพื้นฐานของแต่ อำเภอ คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน DHS ของ อำเภอ/ผู้รับผิดชอบ งานสุขภาพจิตใน พื้นที่/ศูนย์สุขภาพจิต ร่วมวิเคราะห์ ประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย ตามประเด็นสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมใน การออกแบบกิจกรรม มาตรการในการให้ การดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนในประชาชน กลุ่มต่างๆ ประชาชนได้รับบริการ ครอบคลุมสุขภาพกาย และจิตตามบริบทของ พื้นที่จริง

23 อำเภอ A เลือกประเด็น โรคเรื้อรัง เป็นประเด็น สำคัญ ทุกภาคส่วนวิเคราะห์ หาผู้ที่จะได้รับ ผลกระทบทาง สุขภาพจิตทั้งหมด จากโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล ชุมชน แนวโน้ม สุขภาพจิตของคน กลุ่มต่างๆ ทุกภาคส่วนวิเคราะห์ หาผู้ที่จะได้รับ ผลกระทบทาง สุขภาพจิตทั้งหมด จากโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล ชุมชน แนวโน้ม สุขภาพจิตของคน กลุ่มต่างๆ ออกแบบกิจกรรม/ มาตรการในการ ดูแลสุขภาพจิต ผู้ป่วยเรื้อรัง/ญาติ/ ชุมชน ควบคู่กับการดูแล ทางกายเดิม ออกแบบกิจกรรม/ มาตรการในการ ดูแลสุขภาพจิต ผู้ป่วยเรื้อรัง/ญาติ/ ชุมชน ควบคู่กับการดูแล ทางกายเดิม ประชาชนในอำเภอ A ได้รับบริการครอบคลุม สุขภาพกายและจิตใน ประเด็นโรคเรื้อรัง

24 LOGO Page  24 ตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ระดับความสำเร็จในการพัฒนา ระบบสุขภาพอำเภอที่มีการบูรณาการ การดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนที่ เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ระดับความสำเร็จในการพัฒนา ระบบสุขภาพอำเภอที่มีการบูรณาการ การดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนที่ เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

25 LOGO Page  25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนงาน สุขภาพจิตด้วยกลไกระบบ สุขภาพระดับอำเภอ ( รสอ.) District Health System: DHS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google