งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นสารสนเทศ / การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval : IR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นสารสนเทศ / การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval : IR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นสารสนเทศ / การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval : IR)

2 การสืบค้นสารสนเทศ / การ ค้นคืนสารสนเทศ Retrieval = Selective Searching = การค้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ ต้องการกลับคืนมา

3 การสืบค้นสารสนเทศ / การ ค้นคืนสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval) หมายถึง ความพยายามของ บุคคลในการค้นหาเพื่อให้ ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการ โดยการใช้เครื่องมือในการ สืบค้นสารสนเทศ

4 การค้นคืนและการค้น ( หา ) การค้นคืน (retrieval) เป็น การ ค้นเพื่อให้ได้ผลการค้นตาม ต้องการ มุ่งเน้นที่ผลการค้นเป็น สำคัญ การค้น การค้นหา (searching) เป็นกระบวนการค้น เช่น การค้น จากหนังสือ การค้นจากฐานข้อมูล โดยใช้ชื่อผู้แต่ง จุดประสงค์หลัก คือ ให้ค้นคืน สารสนเทศที่ “ เข้าเรื่อง ” (relevance) หรือ “ ตรงกับความ ต้องการ ” (pertinence)

5 การค้นคืนสารสนเทศ ตัวอย่าง การดูรายการโทรทัศน์ การฟังรายการวิทยุ การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านหนังสือในห้องสมุด

6 การเกิดขึ้นของการสืบค้น / ค้นคืนสารสนเทศ สารสนเทศมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ ต้องมีการจัดเก็บสารสนเทศ เอาไว้ โดยมีเครื่องมือสำหรับ การจัดเก็บ และการค้นคืน ซึ่ง เครื่องมือเหล่านี้ได้มีการคิดค้น และพัฒนามาตลอด เพื่อให้มี ความสะดวก รวดเร็วในการใช้ งาน

7 การค้นคืนสารสนเทศ การคัดเลือก การวิเคราะห์เอกสาร การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล การค้นค้น การแจกจ่าย

8  ผู้ใช้สารสนเทศ  ผู้จัดระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของการ สืบค้นสารสนเทศ

9  ผู้ใช้สารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศของ ผู้ใช้ การแปล หรืออธิบายความ ต้องการ การสร้างกลวิธีการค้น การสร้างข้อคำถาม การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการ สืบค้นสารสนเทศ

10 2. ผู้จัดระบบสารสนเทศ การสร้างฐานข้อมูล การกำหนดขอบเขตของเรื่อง ออกแบบระเบียน เลือกรายการที่จะจัดเก็บ สร้างเนื้อหา ปรับปรุงฐานข้อมูล ควบคุมคุณภาพ องค์ประกอบของการ สืบค้นสารสนเทศ

11 ผู้ใช้ระบบการค้นคืน สารสนเทศ นักสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์

12 หลักการของการสืบค้น สารสนเทศ ข้อคำถาม มักอยู่ใน รูป คำศัพท์ และ เทคนิค เปรียบเทียบ หรือ จับคู่ ศัพท์ ดรรชนี แทน สารสนเทศ ที่สะสมไว้ ผลการค้นคืน

13 1. ฐานข้อมูล 2. ระบบคอมพิวเตอร์ 3. ระบบโทรคมนาคม 4. ผู้ใช้ 5. ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ องค์ประกอบของการสืบค้น / ค้น คืนระบบออนไลน์

14 กระบวนการค้นคืนสารสนเทศ 1. การตั้งคำถาม (Question Asking) ประกอบด้วยการคิด วิเคราะห์ ดังนี้ การรู้ปัญหา การรู้สึกต้องการคำตอบ การตั้งคำถาม

15 กระบวนการค้นคืนสารสนเทศ 2. การหาคำตอบ การเข้าสู่ระบบการค้นหา ด้วยตนเอง การใช้บริการผู้ให้บริการ สารสนเทศ

16 เครื่องมือสืบค้น สารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ คือ เครื่องมือที่สามารถ สืบค้นสารสนเทศที่มีอยู่ใน แหล่งสารสนเทศได้ ซึ่ง สารสนเทศนั้นบันทึกใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

17 1. ฐานข้อมูล - จัดทำขึ้นเอง - บอกรับเป็นสมาชิก 2. อินเทอร์เน็ต เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ

18 1. Online Database ( เป็น / ไม่เป็นสมาชิก ) 2. Off-line Database ( เป็น / ไม่เป็นสมาชิก ) ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น

19 ลักษณะการสืบค้นจาก OPAC - สืบค้นอย่างง่ายโดย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เลขเรียกหนังสือ ISBN หัวเรื่อง - สืบค้นขั้นสูง คือ มีการใช้การ เชื่อมคำค้น การจำกัดการ สืบค้น - การแสดงผล เป็นแบบ บรรณานุกรม OPAC : Online Public Access Catalogues

20

21

22

23

24

25 - ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ ให้บริการส่วนใหญ่ เป็น ฐานข้อมูลที่บอกรับ ดังนั้น การใช้บริการจะต้องมีการ log in เข้าสู่ระบบ - ลักษณะหน้าจอการสืบค้นจะ คล้ายกับ OPAC แต่จะมี ลักษณะเฉพาะของแต่ละ ฐานข้อมูล และในปัจจุบันจะ จัดทำผ่านเว็บ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ บอกรับเป็นสมาชิก

26

27

28 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ น่าสนใจ 1. Journal Link 2. Ingenta 3. Institute of Physics 4. e-polymer 5. Elsevier Science 6. Scitation 7. ISTL 8. PubMed Central

29 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ น่าสนใจ 9. Free Medical Journal 10 ScienceDirect 11. IEEE/IEE 12. H.W. Wilson 13. ProQuest Digital Dissertation 14. ISI WEB Of Science 15 LexisNexis 16. ACM Digital Library

30 คำถาม การสืบค้นสารสนเทศมีความสำคัญกับ ชีวิตประจำวันของนักศึกษาอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นสารสนเทศ / การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval : IR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google