งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง : TIMER และ TIMH (FUN15) สัญลัก ษณ์ : TIMN #S V Timer Number Preset Value การเรียกใช้คำสั่ง TIMER ข้อมูลที่ ต้องการมี 3 ข้อมูลคือ 1. คำสั่ง TIM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง : TIMER และ TIMH (FUN15) สัญลัก ษณ์ : TIMN #S V Timer Number Preset Value การเรียกใช้คำสั่ง TIMER ข้อมูลที่ ต้องการมี 3 ข้อมูลคือ 1. คำสั่ง TIM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง : TIMER และ TIMH (FUN15) สัญลัก ษณ์ : TIMN #S V Timer Number Preset Value การเรียกใช้คำสั่ง TIMER ข้อมูลที่ ต้องการมี 3 ข้อมูลคือ 1. คำสั่ง TIM 2. TC Number ( เมื่อ N = TC Number (TC000 – TC 511) 2. Set Value

2 ชนิ ด ฐาน เวลา ค่าเวลา ย่านเวลา ต่ำสุดสูงสุด TI M TI MH 0.1 วินาที 0.01 วินาที 0000- 9999 0002- 9999 0.1 วินาที 0.02 วินาที 999.9 วินาที 99.99 วินาที TIMER และ TIMH (FUN15)

3 ความหมาย : เป็นการเรียกใช้ตัวตั้งเวลา ซึ่ง สามารถหน่วงเวลาการทำงานหรือ กำหนดค่าเวลาได้ ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับขีด ความสามารถของเครื่อง PC ที่ใช้อยู่ เช่น กำหนดเวลาได้ระหว่าง 0.1-999.9 วินาที

4 TIMER เป็นคำสั่งตัวตั้งเวลาที่เป็น SOFT WARE ใน PC ซึ่งต้องการข้อมูล คือ Timer Number หรือ TC Number และ Preset Value หรือ Set Value ซึ่ง TC Number มีค่าตั้งแต่ TC000- TC 511 ซึ่ง TC Number นี้สามารถที่จะเรียกใช้ได้ เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถที่จะ เรียกใช้ซ้ำกันมากกว่า 1 ครั้งในโปรแกรม เดียวกันไม่ได้ แต่หน้าสัมผัสของ TIMER สามารถเรียกใช้ได้ไม่มีขีดจำกัด TIMER และ TIMH (FUN15)

5 เป็นแบบ ON-DELAY TIMER : เมื่อมี สัญญาณที่ COIL ของ TIMER TIMER จะ เริ่มเปลี่ยนเวลาจากค่าที่กำหนด (SV) ลดลง สู่ค่าปัจจุบัน PV (Present Value) และ TIMER จะเป็น ON หน้าสัมผัสของ TIMER จะเปลี่ยน และเมื่อใดก็ตามที่ตัดสัญญาณที่ เข้า COIL ของ TIMER ออก TIMER จะ หยุดทำงาน การทำงาน ของ Timer

6 ตัวอย่าง ON-DELAY TIMER 000 TI M 5 # 30 TIM 5 20 0 EN D

7 เมื่อ Input 000 = 1 000 TI M 5 # 30 TIM 5 20 0 EN D

8 เมื่อ Input 000 = 1 000 TI M 5 # 30 TIM 5 20 0 EN D TIM 5 เริ่ม นับเวลา จากค่าที่ ตั่งไว้ลงสู่ ค่าปัจจุบัน 00 05 00 04 00 03 00 02 00 01 00

9 เมื่อนับถึงค่าปัจจุบันจะทำให้ TIM 5 ทำงานเท่ากับ “1” 000 TI M 5 # 30 TIM 5 20 0 EN D

10 เมื่อ Input 000 = 0 000 TI M 5 # 30 TIM 5 20 0 EN D เมื่อยกเลิกสัญญาณที่ Coil ของ Timer จะทำให้ TIM 5 เท่ากับ 0

11 วิธีการเขียนคำสั่ง ภาษาบูลลีน ADDR ESS INSTRUCT ION DATA 0000LD00 0001TIM5 0002-# 30 0003LDTIM 5 0004OUT200 0005END-

12 ตัวอย่าง OFF DELAY TIMER ( การประยุกต์ใช้งาน ON DELAY TIMER) 0101 30 0 EN D 0101 TI M 5 # 30 0101 30 0 TIM 5 30 0 3 วินาที IP 0 TIM 5 IR 300

13 การทำงาน : เมื่อให้สภาวะกับอินพุท หมายเลข 01 ( ให้ 1) จะทำให้รีเลย์ หมายเลข 300 ทำงาน และเมื่อยกเลิก สภาวะกับอินพุทหมายเลข 01 ( ให้ 0 ) ก็ จะมีสัญญาณเข้าที่ COIL ของ TIMER หมายเลข 5 TIM 5 ก็จะเริ่มนับเวลาลงสู่ ค่าปัจจุบัน เมื่อ TIM5 นับครบ 3 วินาที ก็จะส่งผลให้รีเลย์ภายในหมายเลข 300 หยุดทำงาน

14 ตัวอย่าง ON - OFF DELAY TIMER 0101 EN D TI M 0 # 50 60 0 TIM 0 01 60 0 5 วินา ที IP 01 IR 600 TI M 1 # 30 60 0 TIM 1 ONOF F 3 วินา ที

15 การทำงาน : เมื่อให้สภาวะแก่อินพุท หมายเลข 01 จะมีสัญญาณเข้าที่ COIL ของ TIM 0 จะทำให้ TIM 0 เริ่มนับ เวลาจากค่า SV ลงสู่ค่า PV ( ซึ่งได้ทำ การตั้งไว้ที่ 5 วินาที ) เมื่อ TIM 0 นับ ครบ 5 วินาทีจะทำให้ TIM 0 ทำงาน ทำ ให้หน้าสัมผัสของ TIM 5 ก็จะเปลี่ยน เมื่อหน้าสัมผัสของ TIM 0 เปลี่ยนก็จะ ส่งผลให้มีสัญญาณเข้าไปที่ COIL ของ รีเลย์ภายใน หมายเลข 600 ส่งผล ทำให้ 600 ทำงาน เมื่อยกเลิกสภาวะกับอินพุท หมายเลข 01 ( ให้ 0 ) ก็จะมีสัญญาณ เข้าที่ COIL ของ TIM 1 TIM 1 ก็จะเริ่ม นับเวลาลงสู่ค่าปัจจุบัน เมื่อ TIM5 นับ ครบ 3 วินาที ก็จะส่งผลให้รีเลย์ภายใน หมายเลข 600 หยุดทำงาน เมื่อยกเลิกสภาวะกับอินพุท หมายเลข 01 ( ให้ 0 ) ก็จะมีสัญญาณ เข้าที่ COIL ของ TIM 1 TIM 1 ก็จะเริ่ม นับเวลาลงสู่ค่าปัจจุบัน เมื่อ TIM5 นับ ครบ 3 วินาที ก็จะส่งผลให้รีเลย์ภายใน หมายเลข 600 หยุดทำงาน

16 แนวทางการ เขียนโปรแกรม 1. เมื่อ input 01 เท่ากับ “1” IR 100 ทำงานเท่ากับ “1” 2. เมื่อ input 01 เท่ากับ “0” IR 100 ยังคงทำงานเท่ากับ “1” 3. เมื่อ IR 100 เท่ากับ “1” ทำให้ output200 = “1” 4. เมื่อ IR 100 เท่ากับ “1” ทำให้ TIM000 เริ่มนับเวลา 5. เมื่อ TIM000 นับเวลาครบทำให้ output200 หยุดทำงาน 6. เมื่อ TIM000 นับเวลาครบทำให้ TIM001 เริ่มนับเวลา 7. เมื่อ TIM001 นับเวลาครบทำให้ TIM000 หยุดทำงาน 8. เมื่อ input 00 เท่ากับ “1” IR 100 หยุดทำงานเท่ากับ “0”


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง : TIMER และ TIMH (FUN15) สัญลัก ษณ์ : TIMN #S V Timer Number Preset Value การเรียกใช้คำสั่ง TIMER ข้อมูลที่ ต้องการมี 3 ข้อมูลคือ 1. คำสั่ง TIM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google