งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ 2.1 สัญญาณและระบบเลขฐาน จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ 2.1 สัญญาณและระบบเลขฐาน จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ 2.1 สัญญาณและระบบเลขฐาน จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ นำเสนอครั้ง ที่ 2

2 สัญญาณและ ระบบเลขฐาน การปฏิบัติการบูลีนจะรับรู้สถานะของตัวแปรเพียง สองสถานะเท่านั้น เช่น การควบคุมไฟฟ้าสามารถ ที่จะควบคุมให้ปิด (OFF) หรือเปิด (ON) สัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เพียงสองสถานะ คือ “0” หรือ “1” เรียกสัญญาณ Binary และ ระบบปฏิบัติการของ PLC จะใชระบบตัวเลขฐาน 2 และสามารถประยุกต์เป็นระบบเลขฐาน 8 และ ระบบเลขฐาน 16 ซึ่งตัวแปรสามารถกำหนดให้มี เพียงสองค่าเท่านั้น คือ “0” หรือ “1” และจะนำ ตัวแปรมาพิจรณาในลักษณะทางคณิตศาสตร์ พีชคณิตบูลีน (Boolean algebra) จุดประส งค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ สัญญาณและระบบเลขฐาน สมการบูลีน และการ ลดรูปสมการ

3 สัญญาณ Binary สัญญาณที่มีสถานะแตกต่าง กันได้ 2 สถานะ V 24 V OFF ON 1 Bar 6 Bar

4 การกำเนิด สัญญาณ Binary 1 0 =

5 ย่านของ แรงดันไฟฟ้า IEC Range 0 - Range

6 วงจรไฟ ฟ้า ~ S1S1 H1H1 S1 = Binary input ไม่กด S1 = 0 กด S1 = 1 H1 = Binary output ไฟดับ H1 = 0 ไฟติด H1 = 1

7 วงจรไฟ ฟ้า S1 = Binary input ไม่กด S1 = 0 กด S1 = 1 H1 = Binary output ไฟดับ H1 = 0 ไฟติด H1 = 1 ~ S1S1 H1H1

8 จำนวน รหัส สัญญาณ Digital = กลุ่ม สัญาณ Binary

9 ระบบเลข ฐาน เลขฐาน 2 = = 1 Bit เลขฐาน 8 = = 1 Byte เลขฐาน 10 = เลขฐาน 16 = ABCDEF = 1Word

10 การเปลี่ยนระบบเลข ฐาน Bit NO. ตัวอย่าง ที่ 1 ตัวอย่าง ที่ 2 ตัวอย่าง ที่ 3 Digital value การเปลี่ยนเลขฐาน 2 เป็น เลขฐาน

11 การเปลี่ยนระบบเลข ฐาน Bit NO. ตัวอย่าง ที่ 1 ตัวอย่าง ที่ 2 ตัวอย่าง ที่ 3 Digital value การเปลี่ยนเลขฐาน 10 เป็น เลขฐาน

12 การเปลี่ยนระบบเลข ฐาน เลขฐาน 2 ขนาด 4 Bit = เลขฐาน 10 หรือ ฐาน 16 จำนวน 1 หลัก 9C

13 การเปลี่ยนระบบเลข ฐาน เลขฐาน 2 ขนาด 4 Bit = เลขฐาน 10 หรือ ฐาน 16 จำนวน 1 หลัก 9C

14 ให้ Input 3/4 ทำให้ หลอดไฟ H1 ติด = 1 จำนวน รหัส H1H H1H

15 วงจรไฟ ฟ้า S1S1 S2S2 S3S3 S4S4 H1H1 DNF = Disjunction Normal Form สมการ Boolean H1 = V(S1.S2.S3.S 4) V(S1.S2.S 3.S4)

16 วงจรไฟ ฟ้า S1S1 S2S2 S3S3 S4S4 H1H1 DNF = Disjunction Normal Form สมการ Boolean H1 = V(S1.S2.S3.S 4) V(S1.S2.S 3.S4)

17 วงจรไฟ ฟ้า S1S1 S2S2 S3S3 S4S4 DNF = Disjunction Normal Form H1H1 ลดรูปสมการโดย Computing rule

18 วงจรไฟ ฟ้า S1S1 S2S2 S3S3 S4S4 DNF = Disjunction Normal Form ลดรูปสมการโดย Computing rule H1H1

19 Binary signal : Signal state Voltage present +24v Signal state “1” Voltage not present 0v Signal state “0” Signal state “1” Lamp “ON” Signal state “0” Lamp “OFF” Output module Input module

20 THE END


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ 2.1 สัญญาณและระบบเลขฐาน จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google