งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Aa - cheeph = อาชีพ. teacher = aa – jaarn / khruu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Aa - cheeph = อาชีพ. teacher = aa – jaarn / khruu."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 aa - cheeph = อาชีพ

2 teacher = aa – jaarn / khruu

3

4 Businessman = nak – tu –ra -kid

5 doctor = maaw

6

7 Soldier thaa – haan = ทหาร

8 Pilot = nak – bin = นักบิน

9 Housewife = maa – baan = แม่บ้าน

10 Student = nak – reean นักเรียน

11 Lawyer = tha – naay ทนาย

12 Place Sa-thaam-thee สถาน ที่

13 House = baan บ้าน

14 คอน โด

15 School = rong –rean โรงเรียน

16 โรงแร ม

17 โรงพยาบ าล

18 Bank = ta – naa – kaan ธนาคาร

19 department store = haang – sap – pha – sin - kha ห้างสรรพสินค้า

20 Restaurant = raan – aar – haan ร้านอาหาร

21 Coffee shop = raan ka faae ร้าน กาแฟ

22 store = raan book = nang- seu ร้าน หนังสื อ

23

24 Phrai – sa - nee

25 Embassy = sa – taan - toot

26 Airport = sa – naam - bin

27 ห้อง น้ำ

28

29

30

31 Questions ( Where = thee-nai ) คำถาม ( ที่ไหน ) Khun คุณ khao เขา pheuan (khaawng) khun เพื่อนของคุณ yaad(khaawng) khun ญาติของคุณ Phak ( stay ) พัก thee-nai ที่ไหน khrap/kha ครับ / ค่ะ

32 Answers Phom/nuu khao pheuan (khaawng) phom/nuu yaad (khaawng) phom/nuu phuak khao rao phaktheebaan pheuan baan yaad baan ( khaawng ) phom/di-chan khaawndo chiang-mai rong-ram khrap/ kha

33 Questions ( Where = thee-nai ) roong-pa-yaa-baan tha-naa-khaan prai-sa-nee hong-nam raan-aa-haan yuuthee-naikhrap/kha

34 Answers rong-pa-ya-baan rong - rean sa-thaan-toot rong-ram tha-nohn su-kum-wit ?am-per see-ra-cha krung-taep pattaya subjectverbprepositionobject yuurim yuunai/ thee yuu nai/ thee yuunai/ thee

35 Questions ( What = ?a-rai ) khun rong-ram moo – baan ( village ) khaawndo cheu?a-raikhrap/ kha

36 Answers Phom / nuu rong-ram moo-baan khaawndo cheu phuumee Thaa-raa-bu- ree khan-three – hoom - saam ma-nee-rin khrap/ kha

37 Questions khun ( you ) คุณ khao ( he ) เขา ?aa – jaan ( teacher ) อาจารย์ pheuan (khaawng) khun เพื่อน ( ของ ) คุณ naam-sa- kun ( lastname ) นามสกุ ล ?a-rai khrap/kha

38 phom ผม khao ( he ) เขา nuu หนู pheuan (khaawng) nuu เพื่อน ( ของ ) หนู naam- sa-kun ( lastname ) นามสกุ ล Jaawn-son จอห์นสัน waawng วอง Theae-waa-kun เทวกุล suuk-som สุขสม Answers khrap/kha

39 Quesstions ( What = ?a-rai ) khun khao pheuan ( khaawng ) khun phan-yaa ( khaawng ) khun saa-mee ( khaawng ) khun (mee)?aa- cheep ?a-raikhrap/ kha subjectverbobject Question particle

40 khun khao pheuan ( khaawng ) khun phan-yaa ( khaawng ) khun saa-mee ( khaawng ) khun tham - ngaan ?a-raikhrap/ kha

41 Answers phom khao pheuan (khaawng) phom phan-yaa (khaawng) phom saa-mee ( khaawng ) nuu pennak-thu-ra-kid ?aa-jaan maaw khruu tha-haan khrap/ kha

42 Questions ( Where = thee-nai ) khun khao phuak khao khun phaaw ( khaawng ) khun pheuan ( khaawng ) khun tham ngaan thee - nai khrap/ kha

43 Answers Phom khao phuak khao khun phaaw ( khaawng ) phom pheuan ( khaawng ) phom tham ngaan theeroong - riaan ma-haa –wit- ta-yaa-lai haang-sap- pha-sin-khaa tha-naa-kaan roong-pha- yaa-baan khrap /kha

44 Questions ( Who = khrai ) Whocome khrai ใคร maa มา Whoishe khao เขา pen เป็น khrai ใคร

45 Questions ( Why = tham-mai ) Whydo youwantto learnThai tham- mai khunyaakriaanpaasaa - tai Whydoeshecome khaomaaTham- mai

46 Assessment Translate the English sentences into Thai script. Exercise 1 A:Good morning. What is your name? B:Good morning. My name is Richard. A:My name is John. What is your last name? B:My last name is Smith. What is your last name, John? A:My last name is Joan. B:Thank you. A:You are welcome.

47 Exercise 2 John: Where did you come from? Barbara: I came from America, and you, John? John: I came from England. My nationality is English. What is your nationality? Barbara: My nationality is American. What about you, Sojung? Where did you come from? Sojung: I came from Korea. My nationality is Korean. John: What about you, William? Where did you come from? William: I came from America, too. Barbara: What city do you come from? I came from New York. William: I came from Ohio


ดาวน์โหลด ppt Aa - cheeph = อาชีพ. teacher = aa – jaarn / khruu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google