งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายเหตุ ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับข้อ a.b,c ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อ เดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายเหตุ ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับข้อ a.b,c ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อ เดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หมายเหตุ ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับข้อ a.b,c ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อ เดียว.

3 1. a. How are you? b. What’s your name? c. What’s the matter?

4 2. a. I’m ten years old. b. I’m fine. c. I have a headach.

5 3. a. How old are you? b. How are you? c. What’s the matter?

6 4. a. And you? b. What are you doing? c. What’s the matter?

7 a. bark b. fly c. chirp

8 a. is b. am c. are

9 a. doing b. running c. walking

10 a. When b. Where c. Who

11 a. What b. Is c. Who

12 a. do b. are c. is

13 ได้คะแนน 7 ใน 10 ก็ผ่านแล้ว ครับ Good luck everybody


ดาวน์โหลด ppt หมายเหตุ ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับข้อ a.b,c ที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อ เดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google