งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้องโฮซันนา rong ho san na (Sing Hosanna)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้องโฮซันนา rong ho san na (Sing Hosanna)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้องโฮซันนา rong ho san na (Sing Hosanna)

2 ร้องโฮซันนา (rong ho san na) (Sing Hosanna)
มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์ mee sieng rong gonk ma jark sa-wan (There's a sound from heaven.) มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า mee sieng rong gonk pai tuoa tai fah (There's a long lasting echo voice underneath the sky.)

3 ร้องโฮซันนา (rong ho san na) (Sing Hosanna)
มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน mee sieng rong gonk ma jark pan din (There's a word articulating from the earth.) ร้อง โฮ ซัน นา rong ho san na (Sing hosanna)

4 ร้องโฮซันนา (rong ho san na) (Sing Hosanna)
มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า mee sieng rong yok yong narm pra-jao (There's a sound lifting the name of God.) มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า mee sieng rong sun-ra-sern pra-jao (There's a sound praising God.)

5 ร้องโฮซันนา (rong ho san na) (Sing Hosanna)
มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก mee sieng rong mai mee wun yood pak (There's a voice that never stop singing.) ร้อง โฮ ซัน นา rong ho san na (Sing Hosanna)

6 ร้องโฮซันนา (rong ho san na) (Sing Hosanna)
โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด ho san na dae pra jao soong sood (Hosanna to the highest) โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา ho san na dae ong jorm ra-cha (Hosanna to the King of Kings)

7 ร้องโฮซันนา (rong ho san na) (Sing Hosanna)
โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด ho san na dae pra jao soong sood (Hosanna to the highest) โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา ho san na dae ong jorm ra-cha (Hosanna to the King of Kings)

8 ร้องโฮซันนา (rong ho san na) (Sing Hosanna)
***โฮซันนา ฮาเลลูยา ho san na ha lay lu ya (Hosanna Hallelujah) โฮซันนา ฮาเลลูยา โฮซันนา แด่จอมราชา ho san na dae jorm ra-cha (Hosanna to the King of Kings)

9 ร้องโฮซันนา (rong ho san na) (Sing Hosanna)
โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด ho san na dae pra jao soong sood (Hosanna to the highest) โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา ho san na dae ong jorm ra-cha (Hosanna to the King of Kings)

10 ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล
I could sing of your love forever ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล

11 I Could Sing of Your Love Forever
ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์   ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป    ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์   ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

12 I Could Sing of Your Love Forever
Over the mountains and the sea, Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the Healer set me free. ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล      ธารรักพระองค์เทมาที่ฉัน และฉันจะมอบดวงใจ ยอมให้พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไท                                      I Could Sing of Your Love Forever

13 I Could Sing of Your Love Forever
I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands: for I will always sing of when your love came down.   ฉันรักที่ได้อยู่ในความจริง      และทุกวันฉันจะชูมือ   เพราะฉันจะร้องเพลง เมื่อความรักพระองค์ลงมา

14 I Could Sing of Your Love Forever
ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์   ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป    ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์   ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

15 I Could Sing of Your Love Forever
Oh, I feel like dancing it's foolishness I know; but, when the world has seen the light, they will dance with joy, like we're dancing now. โอ้  ข้าอยากเต้นโลดสรรเสริญ   อาจดูเป็นเรื่องโง่งมงาย แต่ถ้าโลกนี้ได้พบพระองค์   เขาจะเต้นยินดีอย่างที่พวกเราเป็นอยู่

16 I Could Sing of Your Love Forever
ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์   ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป    ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์   ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

17 Here I am to worship ข้าเข้ามานมัสการ

18 Here I am to Worship Light of the world
You stepped down into darkness. Opened my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore You Hope of a life spent with You ดุจความสว่างพระองค์เข้ามาในความมืด ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น ความงามที่ทำให้ใจข้ารักพระเยซู หวังจะได้อยู่กับพระองค์

19 Here I am to Worship Here I am to worship, Here I am to bow down,
Here I am to say that You're my God You're altogether lovely Altogether worthy, Altogether wonderful to me. ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำบูชา พระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้า

20 Here I am to Worship King of all days Oh, so highly exalted
Glorious in heaven above Humbly You came To the earth You created All for love's sake became poor. องค์จอมราชา ผู้ประทับในที่สูงยิ่ง ทรงพระสิริ ในสวรรค์ ลงมาในโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา

21 Here I am to Worship Here I am to worship, Here I am to bow down,
Here I am to say that You're my God You're altogether lovely Altogether worthy, Altogether wonderful to me. ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำคำบูชา พระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้า

22 Here I am to Worship I'll never know how much it cost.
To see my sin upon that cross. ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้า ที่บนกางเขน

23 Here I am to Worship Call upon the name of the Lord and be saved.
เพรียกหาพระนามพระองค์และรับความรอด

24 Here I am to Worship I'll never know how much it cost.
To see my sin upon that cross. ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้า ที่บนกางเขน

25 Here I am to Worship Here I am to worship, Here I am to bow down,
Here I am to say that You're my God You're altogether lovely Altogether worthy, Altogether wonderful to me. ข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำคำบูชา พระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้า


ดาวน์โหลด ppt ร้องโฮซันนา rong ho san na (Sing Hosanna)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google