งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Filipinos in Thai Perspectives: A Study through Thai-ASEAN Juvenile Books Yingyot Kanchina Department of Thai, Faculty of Liberal Arts, Mahidol University,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Filipinos in Thai Perspectives: A Study through Thai-ASEAN Juvenile Books Yingyot Kanchina Department of Thai, Faculty of Liberal Arts, Mahidol University,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Filipinos in Thai Perspectives: A Study through Thai-ASEAN Juvenile Books Yingyot Kanchina Department of Thai, Faculty of Liberal Arts, Mahidol University, Thailand

2 สวัสดีครับ sa-wa  t-dee khra  p Hello

3 Presentation Outline 1.Introduction 2.Objectives 3.Hypothesis 4.Data 5.Frameworks 6.Findings 7.Conclusion

4 1. Introduction ASEAN Community in 2015 Thai-ASEAN juvenile books Thais and Filipinos What perspectives that the Thai writers of the Thai-ASEAN juvenile books have toward the Filipinos?

5 2. Objectives 2.1 To study the perspectives that the Thai writers of the Thai-ASEAN juvenile books have toward the Filipinos. 2.2 To study the strategies that the Thai writers of the Thai-ASEAN juvenile books use to illustrate the Filipinos.

6 3. Hypothesis The Thai writers of the Thai-ASEAN juvenile books have presented the Filipinos in largely positive perspectives with various strategies.

7 4. Data Thai-ASEAN juvenile books: non-fiction extra reading books for primary to high school students. The 10 juvenile books are selected by simple random sampling:

8 Book no.1:Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้าน อาเซียน (Welcome to ASEAN: Getting to know ASEAN) Book no.2:Oh! Do & Don’t in ASEAN มารยาทใน อาเซียน (Oh! Do & Don’t in ASEAN: Manners in ASEAN) Book no.3: ที่สุดในอาเซียนที่สุดในโลก (The most in ASEAN, The most in the world) Book no.4: มหัศจรรย์นอกห้องเรียนมรดกโลกมรดก แห่งประเทศอาเซียน ( Amazement outside classroom: World heritages: ASEAN heritages) Book no.5: เกร็ดน่ารู้อาเซียน (Anecdotes of ASEAN)

9 Book no.6: เราคืออาเซียนประชาคมอาเซียน (We are ASEAN: ASEAN Community) Book no.7: บุคคลสำคัญในอาเซียน (The important persons in ASEAN) Book no.8: สวัสดีอาเซียนฟิลิปปินส์ 46 เกร็ดความรู้ ให้รู้จักฟิลิปปินส์มากกว่าที่เคยรู้ ( Hello ASEAN: The Philippines: 46 anecdotes: Getting to know The Philippines more than ever) Book no.9: เราคืออาเซียนฟิลิปปินส์จับมือกันก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน (We are ASEAN: The Philippines: Holding hands and stepping forward to ASEAN Community) Book no.10:100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์ (100 interesting stories in The Philippines

10

11 5. Frameworks Text Analysis Discourse Analysis (DA) Critical Discourse Analysis (CDA)

12 CD & CDA

13 6. Findings The 11 Perspectives: 1) Filipinos vary in race, culture, and language. 2) Filipinos’ lives are colorful and joyful. 3) Filipinos are awakened to politics. 4) Filipinos have strong religious beliefs. 5) There is equality between male and female Filipinos. 6) Most Filipinos are educated. 7) Filipinos are friends of the Thai people. 8) Filipinos are friendly. 9) Filipinos are a strongly cohesive group. 10) Filipinos and Thais are similar in appearance. 11) Filipinos, as claimed, are poverty-stricken.

14 The Strategy: 1) Using simple vocabulary. 2) Using cartoon pictures.

15 “ ชาวฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับการให้ ของขวัญและของฝาก...” /chaaw-Fí-líp-pin ha ̂ i khwaam-sa ̆ m-khan ka ̀ p kaan-ha ̂ i-kh ɔ̆ɔ ŋ-khwa ̆ n-lέ-kh ɔ̆ɔ ŋ-fa ̀ ak…/ (The Filipinos value gift and souvenir giving…) (Book no.2 p.25)

16 “ อาหารการกินของชาวฟิลิปปินส์เป็นกระจก สะท้อนวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศได้ เป็นอย่างดี... และผสมผสานจากหลายวัฒนธรรม ทั้งจากอาหารสเปนจีนอเมริกันและชาติอื่นๆใน เอเชียโดยปรับให้เข้ากับส่วนผสมพื้นเมืองที่ ฟิลิปปินส์มี ” /  aa-ha  an-kaan-kin-kh  -chaaw-Fí-líp-pin pen kra- co  k sa-t  n wa  t-tha-na  -tham-  an-la  ak-la  ay- kh  -pra-the  et da  ay pen ya  a  dii…l  pha-sŏm- pha-săan ca  ak la  ay wa  t-tha-na  -tham tha  ca  ak  aa-ha  an-Sa-peen Ciin  a-mee-ri  -kan l  cha  at  n  n nai  ee-chia dooy pra  p ha  i kha  w ka  p su  an-pha-so  m-ph  n-m  a  -thi  i-Fí-líp-pin-mii/ “The Filipino food reflects the variety in the Filipino culture. …It is a mix from various cultures such as Spanish, Chinese, American, and other cultures in Asia by adapting those cultures with the local Filipino ones.” (Book no.10 p.68)

17

18 7. Conclusion An interesting observation is that the writers present the Filipinos in largely positive perspectives; 10 out of 11 are positive perspectives. They want to cultivate Thai juveniles in adopting a positive understanding of the Filipinos and to promote harmony in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

19 ขอบคุณครับ khop-khun khra  p Thank you

20 Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt The Filipinos in Thai Perspectives: A Study through Thai-ASEAN Juvenile Books Yingyot Kanchina Department of Thai, Faculty of Liberal Arts, Mahidol University,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google