งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Laboratory I Operator of String Data Type. String Data Type ( ชนิดข้อมูล ) ที่เป็นสายอักขระ เรียงต่อเนื่องกันโดยมีจุดสิ้นสุดที่ ตัวอักษรพิเศษที่เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Laboratory I Operator of String Data Type. String Data Type ( ชนิดข้อมูล ) ที่เป็นสายอักขระ เรียงต่อเนื่องกันโดยมีจุดสิ้นสุดที่ ตัวอักษรพิเศษที่เรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Laboratory I Operator of String Data Type

2 String Data Type ( ชนิดข้อมูล ) ที่เป็นสายอักขระ เรียงต่อเนื่องกันโดยมีจุดสิ้นสุดที่ ตัวอักษรพิเศษที่เรียกว่า Null Character แสดงด้วยโค้ด ‘\ 0 ’ รูปแบบการกำหนดตัวแปรสตริง char ชื่อตัวแปรสตริง [ จำนวน ตัวอักษร ]; ตัวอย่าง char str[80]; char msg[] = “Welcome to Silpakorn University”

3 gets เป็นฟังก์ชันใช้สำหรับรับค่าตัวแปรสตริงจาก คีย์บอร์ด รูปแบบการใช้ gets( ตัวแปรสตริง ); ตัวอย่าง char str[80]; printf(“Enter : ”); gets(str); printf(“result is \n%s\n”,str); Enter: cat is white Result is cat is white

4 strcpy เป็นฟังก์ชันใช้สำหรับคัดลอกค่าสตริงต้นทาง ไปยังตัวแปรสตริงปลายทาง รูปแบบการใช้ strcpy( สตริงปลายทาง, สตริงต้นทาง ); ตัวอย่าง char str[80]; strcpy(str, “trains is very slow”); printf(“result is \n%s\n”,str); Result is trains is very slow

5 strcat เป็นฟังก์ชันนำสตริงต้นทางไปต่อท้ายสตริง ปลายทาง รูปแบบการใช้ strcat( สตริงปลายทาง, สตริงต้นทาง ); ตัวอย่าง char str[80]; char *postfix = “korn”; strcpy(str, “Silpa”); Strcat(str, postfix); printf(“result is %s\n”,str); Result is Silpakorn

6 strcmp เป็นฟังก์ชันใช้สำหรับเปรียบเทียบสตริง s1 และสตริง s2 รูปแบบการใช้ strcat( สตริง s1, สตริง s2 ); Result is 0 ตัวอย่าง char str[80] = “abcd”; int x = strcmp(str, “abcd”); printf(“result is %d\n”,x);

7 strcmp ผลลัพธ์ เป็นค่าจำนวนเต็ม โดยถ้า s1 น้อยกว่า s2 จะได้ผลลัพธ์ มีค่าน้อยกว่าศูนย์ 0 โดยถ้า s1 เท่ากับ s2 จะได้ผลลัพธ์มี ค่าเท่ากับศูนย์ 0 โดยถ้า s1 มากกว่า s2 จะได้ผลลัพธ์ มีค่ามากกว่าศูนย์ 0 ตัวอย่าง printf(“result is %d\n”, strcmp(“ABCD”, “abcd”)); printf(“result is %d\n”, strcmp(“abcd”, “abcd”)); printf(“result is %d\n”, strcmp(“abcd”, “ABCD”));

8 strlen เป็นฟังก์ชันไว้สำหรับหาความยาวของสตริง รูปแบบการใช้ strlen( สตริง ); Result is 4 ตัวอย่าง char str[80] = “abcd”; int x = strlen(str); printf(“result is %d\n”,x);

9 strtok เป็นฟังก์ชันสำหรับแยกสตริงด้วยการกำหนด ตัวแยกเป็นสตริง ตัวอย่างเช่น char a = “ab-cdefg-hijk”; ถ้าเราให้ตัวแยกเป็น “–” จะได้ว่าสตริงข้างต้นมี 3 สตริงย่อยคือ สตริงย่อยตัวที่ 1 คือ ab สตริงย่อยตัวที่ 2 คือ cdef สตริงย่อยตัวที่ 3 คือ hijk

10 strtok รูปแบบการใช้ strtok( สตริง s1, สตริง s2 ); ขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชัน 1. หาสตริง s2 ที่ปรากฏใน s1 2. ถ้าเจอแทน s2 ด้วย null character 3. คืนค่า s1 a1a2s2 s1 /0

11 strtok วิธีการใช้งานจริงจะต้องมี 2 ขั้นคือ ขั้นที่ 1. ตัดสตริงตัวแรกจากสตริงตั้งต้น s1 จะ เรียกใช้ดังนี้ ขั้นที่ 2. ตัดสตริงต่อจากสตริง s1 เดิม จะ เรียกใช้ดังนี้ strtok(str, “-”); strtok(NULL, “-”);

12 ตัวอย่างโปรแกรมใช้ strtok #include void main(){ char str[80]; char *p; clrscr(); strcpy(str, “cat&dog”); p = strtok(str, “&”); printf(“%s\n”,p); getch(); }

13 atoi เป็นฟังก์ชันสำหรับแปลงค่าข้อความสตริงที่อ ยูในรูปตัวเลขให้เป็นค่าตัวเลขที่สามารถ นำมาคำนวณได้ ถ้าไม่สามารถแปลงได้จะคืนค่าศูนย์มาให้ เช่น “abc” เป็นต้น รูปแบบการใช้ atoi( สตริงในรูปตัวเลข ); Result is 123 ตัวอย่าง int x = atoi(“123”); printf(“result is %d\n”,x);

14 ตัวอย่างโปรแกรมใช้ atoi #include int main(void){ int n; char *str; strcpy(str,"123.4567"); n = atoi(str); printf("string = %s integer = %d\n", str, n); strcpy(str,"123"); n = atoi(str); printf("string = %s integer = %d\n", str, n); strcpy(str,"T123"); n = atoi(str); printf("string = %s integer = %d\n", str, n); strcpy(str,"1T23"); n = atoi(str); printf("string = %s integer = %d\n", str, n); strcpy(str,"123T"); n = atoi(str); printf("string = %s integer = %d\n", str, n); return 0; }


ดาวน์โหลด ppt Laboratory I Operator of String Data Type. String Data Type ( ชนิดข้อมูล ) ที่เป็นสายอักขระ เรียงต่อเนื่องกันโดยมีจุดสิ้นสุดที่ ตัวอักษรพิเศษที่เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google