งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Microsoft Excel Science Tour #29. ฟังก์ชันมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Microsoft Excel Science Tour #29. ฟังก์ชันมาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Microsoft Excel Science Tour #29

2 ฟังก์ชันมาตรฐาน

3 ฟังก์ชัน SUM ( ผลรวม )  ฟังก์ชัน SUM ทำหน้าที่ในการหาผลรวมของ ตัวเลข ใน cell รูปแบบ =SUM(cell1:cell2)  ฟังก์ชัน SUM ทำหน้าที่ในการหาผลรวมของ ตัวเลข ใน cell รูปแบบ =SUM(cell1:cell2)

4 ฟังก์ชัน SUM ( ผลรวม ) ตัวอย่าง จะ ได้ นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง ฟังก์ชั่น SUMIF ซึ่งก็คือฟังก์ชั่น รวมค่าแบบมี เงือนไข

5 ฟังก์ชัน AVERAGE ( ค่าเฉลี่ย )  ฟังก์ชัน AVERAGE ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล อาจมา จากตัวเลขที่ระบุลงไปในฟังก์ชัน หรือการ อ้างอิงไปยังช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขนั้น ๆ อยู่  ฟังก์ชัน AVERAGE ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล อาจมา จากตัวเลขที่ระบุลงไปในฟังก์ชัน หรือการ อ้างอิงไปยังช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขนั้น ๆ อยู่ รูปแบบ =AVERAGE(cell1:cell2)

6 ตัวอย่าง จะ ได้ ฟังก์ชัน AVERAGE ( ค่าเฉลี่ย ) ข้อควรระวัง ในช่วงข้อมูลที่ต้องการหา ค่าเฉลี่ย เซลล์ที่อยู่ในช่วงข้อมูลนั้น ๆ จะต้อง ไม่เป็นเซลล์ว่างหรือมีข้อความประเภท TEXT

7 ฟังก์ชัน MAX ( ค่าสูงสุด ) หรือ MIN ( ค่าต่ำสุด )  ฟังก์ชัน MAX หรือ MIN ใช้ในการหาค่าจำนวนที่มีค่ามากที่สุดหรือ ต่ำสุดจากจำนวนทั้งหมดที่ระบุหรือจำนวนที่ มีอยู่ในช่วงเซลล์ทั้งหมดที่อ้างอิง โดย ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับมา เป็นตัวเลขที่ค่ามาก ที่สุดหรือน้อยที่สุด ในชุดข้อมูลนั้น ๆ  ฟังก์ชัน MAX หรือ MIN ใช้ในการหาค่าจำนวนที่มีค่ามากที่สุดหรือ ต่ำสุดจากจำนวนทั้งหมดที่ระบุหรือจำนวนที่ มีอยู่ในช่วงเซลล์ทั้งหมดที่อ้างอิง โดย ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับมา เป็นตัวเลขที่ค่ามาก ที่สุดหรือน้อยที่สุด ในชุดข้อมูลนั้น ๆ รูปแบบ =MAX(cell1:cell2) || =MIN(cell1:cell2)

8 ส่วนค่า MIN จะตรงกันข้าม กับค่า MAX โดยจะแสดค่าต่ำ ที่สุดในช่วงข้อมูลนั้น จะ ได้ ฟังก์ชัน MAX ( ค่าสูงสุด ) หรือ MIN ( ค่าต่ำสุด ) ตัวอย่าง ค่า MAX

9 ฟังก์ชัน LARGE & SMALL  ฟังก์ชัน LARGE และ SMALL จะคล้าย ๆ กับฟังก์ชัน MAX และ MIN แต่จะต่างกันตรงที่ฟังก์ชัน LARGE จะให้เราเลือกลำดับได้ เช่น ต้องการหา ค่าที่มากที่สุดในลำดับที่ 2 เป็นต้น  ฟังก์ชัน LARGE และ SMALL จะคล้าย ๆ กับฟังก์ชัน MAX และ MIN แต่จะต่างกันตรงที่ฟังก์ชัน LARGE จะให้เราเลือกลำดับได้ เช่น ต้องการหา ค่าที่มากที่สุดในลำดับที่ 2 เป็นต้น รูปแบบ =LARGE(cell1:cell2, ลำดับ ) || =SMALL(cell1:cell2, ลำดับ )

10 ฟังก์ชัน LARGE & SMALL จะ ได้ ตัวอย่าง ค่า LARGE & SMALL ส่วนค่า MIN จะตรงกันข้ามกับ ค่า MAX โดยจะแสดค่าต่ำที่สุด ในช่วงข้อมูลนั้น

11 ฟังก์ชัน COUNT ( นับจำนวน )  ฟังก์ชัน COUNT ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลข รวมทั้งตัวเลขที่มีอยู่ภายในช่วงข้อมูลนั้น ด้วย ซึ่งจะนับเฉพาะเซลล์ที่มีค่าเป็น ตัวเลขเท่านั้น รูปแบบ = COUNT(cell1:cell2)  ฟังก์ชัน COUNT ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลข รวมทั้งตัวเลขที่มีอยู่ภายในช่วงข้อมูลนั้น ด้วย ซึ่งจะนับเฉพาะเซลล์ที่มีค่าเป็น ตัวเลขเท่านั้น รูปแบบ = COUNT(cell1:cell2)

12 ฟังก์ชัน COUNT ( นับ จำนวน ) ตัวอย่าง จะ ได้ ข้อสังเกต ฟังก์ชัน COUNT จะไม่นับรายการ ที่ไม่ใช่ตัวเลข ส่วนค่าอื่น ๆ ที่อยู่ในรูปแบบ วันที่จะถือว่าเป็นตัวเลขเช่นเดียวกับตัวเลข ปกติ

13 ฟังก์ชัน COUNTIF ( นับ จำนวนแบบมีเงื่อนไข )  ฟังก์ชัน COUNTIF ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ตามที่เรา ระบุเงื่อนไข รูปแบบ =COUNTIF(cell1:cell2, เงื่อนไข )  ฟังก์ชัน COUNTIF ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ตามที่เรา ระบุเงื่อนไข รูปแบบ =COUNTIF(cell1:cell2, เงื่อนไข )

14 ตัวอย่าง จะ ได้ ข้อสังเกต ฟังก์ชัน COUNT จะไม่นับรายการ ที่ไม่ใช่ตัวเลข ส่วนค่าอื่น ๆ ที่อยู่ในรูปแบบ วันที่จะถือว่าเป็นตัวเลขเช่นเดียวกับตัวเลข ปกติ ฟังก์ชัน COUNTIF ( นับ จำนวนแบบมีเงื่อนไข )

15 ฟังก์ชัน IF ( เงื่อนไข )  ฟังก์ชัน IF ทำหน้าที่ คำนวณค่าเมื่อถูกทดสอบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด รูปแบบ =IF(logical_test,value_if_true,value _if_false)  ฟังก์ชัน IF ทำหน้าที่ คำนวณค่าเมื่อถูกทดสอบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด รูปแบบ =IF(logical_test,value_if_true,value _if_false)

16 logical_test = ข้อมูลที่ใช้ทดสอบ เงื่อนไข value_if_true = การคำนวณหรือค่า เมื่อทดสอบตาม เงื่อนไขแล้วว่าเป็นจริง value_if_false = การคำนวณหรือค่า เมื่อทดสอบตาม เงื่อนไขแล้วว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข =IF(logical_test,value_if_tr ue,value_if_false) logical_test = ข้อมูลที่ใช้ทดสอบ เงื่อนไข value_if_true = การคำนวณหรือค่า เมื่อทดสอบตาม เงื่อนไขแล้วว่าเป็นจริง value_if_false = การคำนวณหรือค่า เมื่อทดสอบตาม เงื่อนไขแล้วว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ฟังก์ชัน IF ( เงื่อนไข )

17 ตัวอย่าง เงื่อนไขคือ =IF(L4<=49,"0", IF(L4<=54,"1", IF(L4<=59,"1.5", IF(L4<=64,"2", IF(L4<=69,"2.5", IF(L4<=74,"3", IF(L4<=79,"3.5", "4"))))))) ข้อสังเกตุ เราสามารถใช้ IF ทดสอบมากกว่า 1 เงื่อนไขได้ แต่ต้องไม่ เกิน 7 เงื่อนไข


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Microsoft Excel Science Tour #29. ฟังก์ชันมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google