งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรม สำเร็จรูปบน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone iPhone) ด้านทะเบียนฐานข้อมูลของ นักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร พณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรม สำเร็จรูปบน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone iPhone) ด้านทะเบียนฐานข้อมูลของ นักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร พณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรม สำเร็จรูปบน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone iPhone) ด้านทะเบียนฐานข้อมูลของ นักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร พณิชยการ

2 ชื่อผู้วิจัย นายอนุรักษ์ แย้มหงษ์ สังกัดวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง จิตรพณิชยการ

3 ปัญหาการวิจัย เมื่อกล่าวถึงระบบงานที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ย่อม เป็นที่รู้กันว่ามีความก้าวหน้าและ ทันสมัยขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้ เกิดระบบงานต่าง ๆ ที่ทันสมัยตาม ไปด้วย อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรือแม้กระทั่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

4 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) สาเหตุหลักที่ผู้จัดทำโครงการได้ทำการ นำเอาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการก็เพื่อ พัฒนา ระบบงานปัจจุบันให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งระบบงานปัจจุบันที่ผู้จัดทำโครงการได้ เลือกทำการโครงการก็คือ ระบบงานทะเบียน ข้อมูลของวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร พณิชยการ เนื่องจากหลังจากการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบที่ 3 จากสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา ( องค์การมหาชน ) หรือ สมศ. ได้ เห็นว่าระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยควรที่ จะมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อ รองรับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเอง

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone iPhone) ด้านทะเบียนฐานข้อมูลของ นักศึกษา ( วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง จิตรพณิชยการ ) 2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลของ นักศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและการ ประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต

6

7

8

9 สรุปผลการวิจัย จากการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone iPhone) ด้านทะเบียนฐานข้อมูลของ นักศึกษา ( วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง จิตรพณิชยการ ) ให้สามารถใช้งานระบบ ได้นั้น โปรแกรมมีความน่าสนใจเป็น อย่างมากยิ่งเมื่อได้นำมาพัฒนาให้ สามารถใช้งานบน สมาร์ทโฟน (iPhone) ถือว่าเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถนำมา ตอบสนองการตรวจประกันคุณภาพ การศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีก ด้วย

10 End


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรม สำเร็จรูปบน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone iPhone) ด้านทะเบียนฐานข้อมูลของ นักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร พณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google