งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรรม 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรรม 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรรม 12

2

3

4

5     

6 กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท 1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม) 2) กรรมที่ให้ผลในภพหน้า / ชาติถัดไป (อุปปัชชเวทนีย กรรม) 3) กรรมที่ให้ผลในภพต่อๆ ไป / ถัดจากภพหน้า/ตั้งแต่ชาติที่ 3 (อปราปริยเวทนียกรรม / อปราปรเวทนียกรรม) 4) กรรมที่เลิกให้ผล / ไม่มีผล (อโหสิกรรม)

7 กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 2. จำแนกตามลำดับของการให้ผล เน้นการให้ผลหลังตาย หรือในขณะปฏิสนธิ (เกิด) ในภพใหม่ 4 ประเภท 1. กรรมหนักมีกำลังแรงเป็นกรรม ให้ผลก่อนลำดับแรก (ครุกรรม / ครุกกรรม) 2. กรรมที่ทำไว้มาก / ทำจนเคยชิน (พหุลกรรม / อาจิณณกรรม) 3. กรรมที่ทำใกล้ตาย (อาสันนกรรม) 4. กรรมที่ทำด้วยเจตนาอ่อน / ไม่ใช่เจตนาอย่างนั้นโดยตรง (กตัตตาวาปนกรรม)

8 กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 3. จำแนกตามหน้าที่ / ลักษณะการให้ผลของกรรม 4 ประเภท 1) กรรมที่ทำหน้าที่นำไปเกิด (ชนกกรรม) 2) กรรมสนับสนุนการให้ผลของชนกกรรม (อุปัตถัมภกกรรม) 3) กรรมบีบคั้น บั่นทอนการให้ผลของชนกกรรม (อุปปีฬกกรรม) 4) กรรมตัดรอน เข้ามาตัดขาดการให้ผลของชนกกรรม และอุปัตถัมภกกรรม ทำให้ไม่สามารถให้ผลได้อีก (อุปฆาตกรรม)

9 เงื่อนไขการให้ผลของกรรม
1. กำลังของกรรม กำลังของเจตนา พื้นฐานทางจิตใจและทางจริยธรรมของผู้กระทำ คุณลักษณะของผู้รับการกระทำ ลักษณะของการกระทำ 2. การให้ผลของกรรมอื่น

10 เงื่อนไขการให้ผลของกรรม
3. ความสมบูรณ์ / บกพร่องขององค์ประกอบ 4 อย่าง 1. สมบัติ 4 คติสมบัติ สถานที่ / ภพที่ไปเกิด อุปธิสมบัติ ความสมบูรณ์ของร่างกาย กาลสมบัติ ความสมบูรณ์ของเวลา หรือ โอกาส ปโยคสมบัติ ความถูกต้องเหมาะสมของการกระทำ

11 เงื่อนไขการให้ผลของกรรม
2. วิบัติ 4 คติวิบัติ อุปธิวิบัติ กาลวิบัติ ปโยควิบัติ


ดาวน์โหลด ppt กรรม 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google