งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรรม 12. กรรม 12 ในคัมภีร์วิ สุทธิมรรค 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท –1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน ( ทิฏฐ ธรรมเวทนียกรรม ) –2) กรรมที่ให้ผลในภพหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรรม 12. กรรม 12 ในคัมภีร์วิ สุทธิมรรค 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท –1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน ( ทิฏฐ ธรรมเวทนียกรรม ) –2) กรรมที่ให้ผลในภพหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรรม 12

2

3

4

5

6 กรรม 12 ในคัมภีร์วิ สุทธิมรรค 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท –1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน ( ทิฏฐ ธรรมเวทนียกรรม ) –2) กรรมที่ให้ผลในภพหน้า / ชาติถัดไป ( อุปปัชชเวทนีย กรรม ) –3) กรรมที่ให้ผลในภพต่อๆ ไป / ถัดจากภพหน้า / ตั้งแต่ชาติที่ 3 ( อปราปริยเวทนียกรรม / อปรา ปรเวทนียกรรม ) –4) กรรมที่เลิกให้ผล / ไม่มีผล ( อโหสิกรรม )

7 กรรม 12 ในคัมภีร์วิ สุทธิมรรค 2. จำแนกตามลำดับของการให้ผล เน้นการให้ผลหลังตาย หรือในขณะ ปฏิสนธิ ( เกิด ) ในภพใหม่ 4 ประเภท –1. กรรมหนักมีกำลังแรงเป็นกรรม ให้ผลก่อนลำดับแรก ( ครุกรรม / ครุกกรรม ) –2. กรรมที่ทำไว้มาก / ทำจนเคยชิน ( พหุลกรรม / อาจิณณกรรม ) –3. กรรมที่ทำใกล้ตาย ( อาสันนกร รม ) –4. กรรมที่ทำด้วยเจตนาอ่อน / ไม่ใช่ เจตนาอย่างนั้นโดยตรง ( กตัตตาวาปนกรรม )

8 กรรม 12 ในคัมภีร์วิ สุทธิมรรค 3. จำแนกตามหน้าที่ / ลักษณะการ ให้ผลของกรรม 4 ประเภท –1) กรรมที่ทำหน้าที่นำไปเกิด ( ชนก กรรม ) –2) กรรมสนับสนุนการให้ผลของ ชนกกรรม ( อุปัตถัมภกกรรม ) –3) กรรมบีบคั้น บั่นทอนการให้ผล ของชนกกรรม ( อุปปีฬกกรรม ) –4) กรรมตัดรอน เข้ามาตัดขาดการ ให้ผลของชนกกรรม และอุปัตถัมภกกรรม ทำให้ไม่ สามารถให้ผลได้อีก ( อุปฆาตกรรม )

9 เงื่อนไขการให้ผลของ กรรม 1. กำลังของกรรม – กำลังของเจตนา – พื้นฐานทางจิตใจและทาง จริยธรรมของผู้กระทำ – คุณลักษณะของผู้รับการ กระทำ – ลักษณะของการกระทำ 2. การให้ผลของกรรมอื่น

10 เงื่อนไขการให้ผลของ กรรม 3. ความสมบูรณ์ / บกพร่องของ องค์ประกอบ 4 อย่าง 1. สมบัติ 4 คติสมบัติ สถานที่ / ภพที่ ไปเกิด อุปธิสมบัติ ความสมบูรณ์ ของร่างกาย กาลสมบัติ ความสมบูรณ์ ของเวลา หรือ โอกาส ปโยคสมบัติ ความถูกต้อง เหมาะสมของการกระทำ

11 เงื่อนไขการให้ผลของ กรรม 2. วิบัติ 4 คติวิบัติ อุปธิวิบัติ กาลวิบัติ ปโยควิบัติ


ดาวน์โหลด ppt กรรม 12. กรรม 12 ในคัมภีร์วิ สุทธิมรรค 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท –1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน ( ทิฏฐ ธรรมเวทนียกรรม ) –2) กรรมที่ให้ผลในภพหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google