งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 1 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 1 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 1 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

2 2 หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย หมวด 4 สุขลักษณะของอาคาร หมวด 5 เหตุรำคาญ หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยง / ปล่อยสัตว์ หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ หมวด 8 ตลาด สถานที่จำหน่าย อาหาร / สะสมอาหาร หมวด 9 การจำหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ สารบัญญัติของกฎหมาย สาธารณสุข ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

3 3

4  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของ เอกชนและ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้ สัญจรได้ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 4

5  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป ( ม.41 วรรคหนึ่ง ) ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 5

6  ศป.( ส ) คดีหมายเลขแดงที่ อ.416/2551 กรณี เทศบาลจัดตั้งตลาดบนไหล่ทางหลวง  ศป.( ต ) คดีปกครอง ที่....( เทศบาลป่าตอง ) ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 6

7 1) การจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็น ปกติ 2) การเร่ขาย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 7

8 8 ถ้า เปลี่ยน แปลง ชนิด / ประเภทสินค้า ลักษณะการจำหน่าย สถานที่ขาย เงื่อนไขอื่น ๆ การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ ข้อกำหนด ของท้องถิ่น ประกาศ เขต หน้าที่ของผู้ จำหน่ายสินค้า ในที่ / ทาง สาธารณะ เจ้า พนักงาน ท้องถิ่น ต้อง แจ้ง ต้อง ปฏิ บัติ ตาม มีอำนาจ ขออนุญาต

9 9 สุขลักษณะเกี่ยวกับ ผู้ขาย / ผู้ช่วยขาย กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บ / สะสม ความสะอาดภาชนะ น้ำใช้ ของใช้ การจัดวาง / การเร่ขาย เวลาจำหน่าย การป้องกันเหตุรำคาญ / โรคติดต่อ ห้ามขายหรือซื้อโดยเด็ดขาด ห้ามขายสินค้าบางชนิด ห้ามขายสินค้าตามกำหนด เวลา เขตห้ามขายตามลักษณะ กำหนดเงื่อนไขการจำหน่าย ผลบังคับ ต้องปิดประกาศไว้ที่สำนักงานฯ และบริเวณที่จะกำหนดเป็นเขต ควบคุม และต้องกำหนดวันใช้บังคับไม่น้อยกว่า 15 วันนับแต่วันประกาศ ประกาศ เขต ข้อกำหนดของ ท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น ร่วมกับ เจ้าพนักงานจราจร


ดาวน์โหลด ppt โดย... ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 1 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google