งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

         กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท 1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "         กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท 1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6     

7    

8

9

10

11

12

13 กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท 1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม) 2) กรรมที่ให้ผลในภพหน้า / ชาติถัดไป (อุปปัชชเวทนีย กรรม) 3) กรรมที่ให้ผลในภพต่อๆ ไป / ถัดจากภพหน้า/ตั้งแต่ชาติที่ 3 (อปราปริยเวทนียกรรม / อปราปรเวทนียกรรม) 4) กรรมที่เลิกให้ผล / ไม่มีผล (อโหสิกรรม)

14 กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 2. จำแนกตามลำดับของการให้ผล เน้นการให้ผลหลังตาย หรือในขณะปฏิสนธิ (เกิด) ในภพใหม่ 4 ประเภท 1. กรรมหนักมีกำลังแรงเป็นกรรม ให้ผลก่อนลำดับแรก (ครุกรรม / ครุกกรรม) 2. กรรมที่ทำไว้มาก / ทำจนเคยชิน (พหุลกรรม / อาจิณณกรรม) 3. กรรมที่ทำใกล้ตาย (อาสันนกรรม) 4. กรรมที่ทำด้วยเจตนาอ่อน / ไม่ใช่เจตนาอย่างนั้นโดยตรง (กตัตตาวาปนกรรม)

15 กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 3. จำแนกตามหน้าที่ / ลักษณะการให้ผลของกรรม 4 ประเภท 1) กรรมที่ทำหน้าที่นำไปเกิด (ชนกกรรม) 2) กรรมสนับสนุนการให้ผลของชนกกรรม (อุปัตถัมภกกรรม) 3) กรรมบีบคั้น บั่นทอนการให้ผลของชนกกรรม (อุปปีฬกกรรม) 4) กรรมตัดรอน เข้ามาตัดขาดการให้ผลของชนกกรรม และอุปัตถัมภกกรรม ทำให้ไม่สามารถให้ผลได้อีก (อุปฆาตกรรม)

16 เงื่อนไขการให้ผลของกรรม
1. กำลังของกรรม กำลังของเจตนา พื้นฐานทางจิตใจและทางจริยธรรมของผู้กระทำ คุณลักษณะของผู้รับการกระทำ ลักษณะของการกระทำ 2. การให้ผลของกรรมอื่น

17 เงื่อนไขการให้ผลของกรรม
3. ความสมบูรณ์ / บกพร่องขององค์ประกอบ 4 อย่าง 1. สมบัติ 4 คติสมบัติ สถานที่ / ภพที่ไปเกิด อุปธิสมบัติ ความสมบูรณ์ของร่างกาย กาลสมบัติ ความสมบูรณ์ของเวลา หรือ โอกาส ปโยคสมบัติ ความถูกต้องเหมาะสมของการกระทำ

18 เงื่อนไขการให้ผลของกรรม
2. วิบัติ 4 คติวิบัติ อุปธิวิบัติ กาลวิบัติ ปโยควิบัติ


ดาวน์โหลด ppt          กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค กรรม 12 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท 1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google