งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรรม 12 ในคัมภีร์วิ สุทธิมรรค 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท 1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรรม 12 ในคัมภีร์วิ สุทธิมรรค 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท 1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 กรรม 12 ในคัมภีร์วิ สุทธิมรรค 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท 1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน ( ทิฏฐ ธรรมเวทนียกรรม ) 1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน ( ทิฏฐ ธรรมเวทนียกรรม ) 2) กรรมที่ให้ผลในภพหน้า / ชาติถัดไป ( อุปปัชชเวทนีย กรรม ) 2) กรรมที่ให้ผลในภพหน้า / ชาติถัดไป ( อุปปัชชเวทนีย กรรม ) 3) กรรมที่ให้ผลในภพต่อๆ ไป / ถัดจากภพหน้า / ตั้งแต่ชาติที่ 3 ( อปราปริยเวทนียกรรม / อปรา ปรเวทนียกรรม ) 3) กรรมที่ให้ผลในภพต่อๆ ไป / ถัดจากภพหน้า / ตั้งแต่ชาติที่ 3 ( อปราปริยเวทนียกรรม / อปรา ปรเวทนียกรรม ) 4) กรรมที่เลิกให้ผล / ไม่มีผล ( อโหสิกรรม ) 4) กรรมที่เลิกให้ผล / ไม่มีผล ( อโหสิกรรม )

14 กรรม 12 ในคัมภีร์วิ สุทธิมรรค 2. จำแนกตามลำดับของการให้ผล เน้นการให้ผลหลังตาย หรือในขณะ ปฏิสนธิ ( เกิด ) ในภพใหม่ 4 ประเภท 2. จำแนกตามลำดับของการให้ผล เน้นการให้ผลหลังตาย หรือในขณะ ปฏิสนธิ ( เกิด ) ในภพใหม่ 4 ประเภท 1. กรรมหนักมีกำลังแรงเป็นกรรม ให้ผลก่อนลำดับแรก 1. กรรมหนักมีกำลังแรงเป็นกรรม ให้ผลก่อนลำดับแรก ( ครุกรรม / ครุกกรรม ) ( ครุกรรม / ครุกกรรม ) 2. กรรมที่ทำไว้มาก / ทำจนเคยชิน ( พหุลกรรม / อาจิณณกรรม ) 2. กรรมที่ทำไว้มาก / ทำจนเคยชิน ( พหุลกรรม / อาจิณณกรรม ) 3. กรรมที่ทำใกล้ตาย ( อาสันนกร รม ) 3. กรรมที่ทำใกล้ตาย ( อาสันนกร รม ) 4. กรรมที่ทำด้วยเจตนาอ่อน / ไม่ใช่ เจตนาอย่างนั้นโดยตรง 4. กรรมที่ทำด้วยเจตนาอ่อน / ไม่ใช่ เจตนาอย่างนั้นโดยตรง ( กตัตตาวาปนกรรม ) ( กตัตตาวาปนกรรม )

15 กรรม 12 ในคัมภีร์วิ สุทธิมรรค 3. จำแนกตามหน้าที่ / ลักษณะการ ให้ผลของกรรม 4 ประเภท 3. จำแนกตามหน้าที่ / ลักษณะการ ให้ผลของกรรม 4 ประเภท 1) กรรมที่ทำหน้าที่นำไปเกิด ( ชนก กรรม ) 1) กรรมที่ทำหน้าที่นำไปเกิด ( ชนก กรรม ) 2) กรรมสนับสนุนการให้ผลของ ชนกกรรม ( อุปัตถัมภกกรรม ) 2) กรรมสนับสนุนการให้ผลของ ชนกกรรม ( อุปัตถัมภกกรรม ) 3) กรรมบีบคั้น บั่นทอนการให้ผล ของชนกกรรม ( อุปปีฬกกรรม ) 3) กรรมบีบคั้น บั่นทอนการให้ผล ของชนกกรรม ( อุปปีฬกกรรม ) 4) กรรมตัดรอน เข้ามาตัดขาดการ ให้ผลของชนกกรรม 4) กรรมตัดรอน เข้ามาตัดขาดการ ให้ผลของชนกกรรม และอุปัตถัมภกกรรม ทำให้ไม่ สามารถให้ผลได้อีก และอุปัตถัมภกกรรม ทำให้ไม่ สามารถให้ผลได้อีก ( อุปฆาตกรรม ) ( อุปฆาตกรรม )

16 เงื่อนไขการให้ผลของ กรรม 1. กำลังของกรรม 1. กำลังของกรรม กำลังของเจตนา กำลังของเจตนา พื้นฐานทางจิตใจและทาง จริยธรรมของผู้กระทำ พื้นฐานทางจิตใจและทาง จริยธรรมของผู้กระทำ คุณลักษณะของผู้รับการ กระทำ คุณลักษณะของผู้รับการ กระทำ ลักษณะของการกระทำ ลักษณะของการกระทำ 2. การให้ผลของกรรมอื่น 2. การให้ผลของกรรมอื่น

17 เงื่อนไขการให้ผลของ กรรม 3. ความสมบูรณ์ / บกพร่องของ องค์ประกอบ 4 อย่าง 3. ความสมบูรณ์ / บกพร่องของ องค์ประกอบ 4 อย่าง 1. สมบัติ 4 1. สมบัติ 4 คติสมบัติ สถานที่ / ภพที่ ไปเกิด คติสมบัติ สถานที่ / ภพที่ ไปเกิด อุปธิสมบัติ ความสมบูรณ์ ของร่างกาย อุปธิสมบัติ ความสมบูรณ์ ของร่างกาย กาลสมบัติ ความสมบูรณ์ ของเวลา หรือ โอกาส กาลสมบัติ ความสมบูรณ์ ของเวลา หรือ โอกาส ปโยคสมบัติ ความถูกต้อง เหมาะสมของการกระทำ ปโยคสมบัติ ความถูกต้อง เหมาะสมของการกระทำ

18 เงื่อนไขการให้ผลของ กรรม 2. วิบัติ 4 คติวิบัติ คติวิบัติ อุปธิวิบัติ อุปธิวิบัติ กาลวิบัติ กาลวิบัติ ปโยควิบัติ ปโยควิบัติ


ดาวน์โหลด ppt กรรม 12 ในคัมภีร์วิ สุทธิมรรค 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท 1. กรรมจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 4 ประเภท 1) กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google