งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการดำเนินงาน ของ ส. ป. ก. นายสรรเสริญ อัจจุต มานัส เลขาธิการ ส. ป. ก. โดย ณ โรงแรมตรัง วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการดำเนินงาน ของ ส. ป. ก. นายสรรเสริญ อัจจุต มานัส เลขาธิการ ส. ป. ก. โดย ณ โรงแรมตรัง วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงาน ของ ส. ป. ก. นายสรรเสริญ อัจจุต มานัส เลขาธิการ ส. ป. ก. โดย ณ โรงแรมตรัง วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

2 www.themegallery.com นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558

3 www.themegallery.com นโยบายการดำเนินงานของ ส. ป. ก. การตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 1 1.1 กรณีที่ดินจัดแล้ว (1) กรณีมีการกระทำที่ผิดระเบียบเกี่ยวกับการเปลี่ยนมือ (2) กรณีที่มีการกระทำผิดระเบียบเกี่ยวกับการทำหรือ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน การใช้ประโยชน์ในที่ดิน (3) การดำเนินคดีกับผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทั้งสอง กรณีตาม (1) และ (2) กรณีตาม (1) และ (2)

4 www.themegallery.com นโยบายการดำเนินงานของ ส. ป. ก.( ต่อ ) 1.2 กรณีที่ดินที่ยังไม่ได้จัดหรือจัดไม่ได้ (1) กรณีผู้ถือครองที่ดินรายย่อย (2) กรณีผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ (2) กรณีผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ การจัดที่ดินแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลในรูปสหกรณ์ 2

5 www.themegallery.com นโยบายการดำเนินงานของ ส. ป. ก.( ต่อ ) การดำเนินงานตรวจสอบแก้ปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้ 3 งานตรวจสอบ ส. ค.1 ของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน 4 กับเขตปฏิรูปที่ดินและการตรวจสอบพื้นที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน งานค่าชดเชยที่ดิน ที่ ส. ป. ก. ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ไปให้ 5 ส. ป. ก. จังหวัด ถือปฏิบัติ

6 www.themegallery.com นโยบายการดำเนินงานของ ส. ป. ก.( ต่อ ) งานจัดซื้อที่ดินเอกชน 6 เรื่องรายงานผลการดำเนินการแบบ PARA 7 นโยบายอื่นๆที่จะมอบไว้เป็นกรอบความคิดมีอยู่ 4 เรื่อง 8 8.1 การเพิ่มอัตราค่าเช่าที่ดินและลดอัตราค่าเช่าซื้อที่ดิน 8.2 งานเร่งรัดการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินและจัดเก็บหนี้สิ้นเกษตรกร

7 www.themegallery.com นโยบายการดำเนินงานของ ส. ป. ก.( ต่อ ) 8.3 งานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคิดค่าเสียหายในการฟ้องขับไล่ ผู้ถือครองที่ดินที่ใช้ประกอบธุรกิจรีสอร์ท 8.4 การโอนมรดกเต็มแปลงจะแก้ไขให้ไม่ต้องรังวัดแปลงใหม่ในระบบ UTM อีก เพราะอย่างไร ส. ป. ก. กำลังดำเนินการอยู่แล้ว การให้ ส. ป. ก. ไปรังวัดแปลงใหม่อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการแก่เกษตรกร

8


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการดำเนินงาน ของ ส. ป. ก. นายสรรเสริญ อัจจุต มานัส เลขาธิการ ส. ป. ก. โดย ณ โรงแรมตรัง วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google