งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการดำเนินงานของ ส.ป.ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการดำเนินงานของ ส.ป.ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงานของ ส.ป.ก.
โดย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. ณ โรงแรมตรัง วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

2 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558

3 นโยบายการดำเนินงานของ ส.ป.ก.
การตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 1 1.1 กรณีที่ดินจัดแล้ว (1)กรณีมีการกระทำที่ผิดระเบียบเกี่ยวกับการเปลี่ยนมือ (2)กรณีที่มีการกระทำผิดระเบียบเกี่ยวกับการทำหรือ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน (3)การดำเนินคดีกับผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทั้งสอง กรณีตาม (1) และ (2)

4 นโยบายการดำเนินงานของ ส.ป.ก.(ต่อ)
1.2 กรณีที่ดินที่ยังไม่ได้จัดหรือจัดไม่ได้ (1) กรณีผู้ถือครองที่ดินรายย่อย (2) กรณีผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ การจัดที่ดินแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลในรูปสหกรณ์ 2

5 นโยบายการดำเนินงานของ ส.ป.ก.(ต่อ)
การดำเนินงานตรวจสอบแก้ปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้ 3 กับเขตปฏิรูปที่ดินและการตรวจสอบพื้นที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน งานตรวจสอบ ส.ค.1 ของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน 4 งานค่าชดเชยที่ดิน ที่ ส.ป.ก. ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ไปให้ 5 ส.ป.ก.จังหวัด ถือปฏิบัติ

6 นโยบายการดำเนินงานของ ส.ป.ก.(ต่อ)
งานจัดซื้อที่ดินเอกชน 6 เรื่องรายงานผลการดำเนินการแบบ PARA 7 นโยบายอื่นๆที่จะมอบไว้เป็นกรอบความคิดมีอยู่ 4 เรื่อง 8 8.1 การเพิ่มอัตราค่าเช่าที่ดินและลดอัตราค่าเช่าซื้อที่ดิน 8.2 งานเร่งรัดการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินและจัดเก็บหนี้สิ้นเกษตรกร

7 นโยบายการดำเนินงานของ ส.ป.ก.(ต่อ)
8.3 งานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคิดค่าเสียหายในการฟ้องขับไล่ ผู้ถือครองที่ดินที่ใช้ประกอบธุรกิจรีสอร์ท 8.4 การโอนมรดกเต็มแปลงจะแก้ไขให้ไม่ต้องรังวัดแปลงใหม่ในระบบ UTM อีก เพราะอย่างไร ส.ป.ก. กำลังดำเนินการอยู่แล้ว การให้ ส.ป.ก. ไปรังวัดแปลงใหม่อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการแก่เกษตรกร

8 Thank You


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการดำเนินงานของ ส.ป.ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google