งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2557 ข้อมูล ณ 12 กันยายน 2557 สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2557 ข้อมูล ณ 12 กันยายน 2557 สำนักวิชาการและ แผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2557 ข้อมูล ณ 12 กันยายน 2557 สำนักวิชาการและ แผนงาน

2 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมข้อมูล ณ 12 กันยายน 2557 หน่วย แผนงา น ผลงานร้อยละ โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) ราย 6,3006, เกษตรกรได้รับการพัฒนาฯราย 6,3006, เกษตรกรรายได้มากกว่า 1.8 แสนบาทราย 6,3005, เกษตรกรรายได้มากกว่า 1.8 แสนบาท รอบ 1 ราย 6,4221,971 - เกษตรกรรายได้มากกว่า 1.8 แสนบาท รอบ 2 ราย 4,4513, เกษตรกร Existing Smart Farmer ราย 6,3004, เกษตรกร Existing Smart Farmer รอบ 1 ราย 6, ผลงาน เกษตรกร Existing Smart Farmer รอบ 2 ราย 5,5053, เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบราย 4,

3 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมข้อมูล ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดินฯ - ผ่าน คปจ. ราย 63,00067, มอบ ส. ป. ก.4-01 ราย 63,00044, เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน 1.1 ที่ดินเกษตรกรรม - รังวัดราย 33,00041, ไร่ 500,000469, สอบสวนสิทธิราย 33,00041, ไร่ 500,000476, ผ่าน คปจ. ราย 33,00039, ไร่ 500,000434, มอบ ส. ป. ก.4-01 ราย 33,00028, ไร่ 500,000319,

4 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ ที่ดินเกษตรกรรมพื้นที่ New Area - รังวัดราย 2,5002, ไร่ 42,00048, สอบสวนสิทธิราย 2,5002, ไร่ 42,00044, ผ่าน คปจ. ราย 2,5002, ไร่ 42,00041, มอบ ส. ป. ก.4-01 ราย 2,5001, ไร่ 42,00026,

5 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ ที่ดินเกษตรกรรมพื้นที่ X-Ray - รังวัดราย 15,20020, ไร่ 229,000218, สอบสวนสิทธิราย 15,20020, ไร่ 229,000222, ผ่าน คปจ. ราย 15,20018, ไร่ 229,000189, มอบ ส. ป. ก.4-01 ราย 15,20014, ไร่ 229,000141,

6 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ ที่ดินเกษตรกรรมโอนตกทอดมรดกสิทธิ เต็มแปลง - แบ่ง แปลง - รังวัดราย 15,30018, ไร่ 229,000202, สอบสวนสิทธิราย 15,30018, ไร่ 229,000209, ผ่าน คปจ. ราย 15,30018, ไร่ 229,000202, มอบ ส. ป. ก.4-01 ราย 15,30013, ไร่ 229,000151,

7 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ 1.2 ที่ดินชุมชน / โอนตกทอด มรดกสิทธิ เต็มแปลง - แบ่งแปลงชุมชน 4561, รังวัดแปลง 30,00018, ไร่ 12,380 - สอบสวนสิทธิราย 30,00033, ไร่ 22,289 - ผ่าน คปจ. ราย 30,00027, ไร่ 16,400 - มอบ ส. ป. ก.4-01 ราย 30,00015, ไร่ 8,943 7

8 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ 2. งานตรวจสอบสารบบและการจัดทำให้สมบูรณ์ - ผลงานสแกนเอกสารซอง 631,229691, งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน - ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบ มาตรฐานไร่ 1,521,9971,407, * ดำเนินการโดย ส. ป. ก. จังหวัดไร่ 1,365,5351,263, * ดำเนินการโดย สผส. ไร่ 156,462144, สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดินไร่ 17,005,45716,991, * ดำเนินการโดย ส. ป. ก. จังหวัดไร่ 15,496,30015,517, * ดำเนินการโดย สผส. ไร่ 1,509,1571,473,

9 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ - การดำเนินคดี : ผู้ไม่เข้าสู่กระบวนการ ปี ปี แจ้งชี้แจง ( แผน - พื้นที่ No.) แปลง 12,72410, ตรวจหลักฐาน ผล - ยุติแปลง ตรวจหลักฐาน ผล - แจ้งให้ออกจากที่ดินแปลง ส่งอัยการฟ้องคดีแปลง 2 ปี แจ้งชี้แจง ( แผน - พื้นที่ No.) แปลง 6,9764, ตรวจหลักฐาน ผล - ยุติแปลง 1,115 - ตรวจหลักฐาน ผล - แจ้งให้ออกจากที่ดินแปลง - - ส่งอัยการฟ้องคดีแปลง - 9

10 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ - การดำเนินคดี : ผู้ไม่เข้าสู่กระบวนการ ปี ปี แจ้งชี้แจง ( แผน - พื้นที่ No.) แปลง 5, ตรวจหลักฐาน ผล - ยุติแปลง 26 - ตรวจหลักฐาน ผล - แจ้งให้ออกจาก ที่ดินแปลง 11 - ส่งอัยการฟ้องคดีแปลง - 10

11 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ - การดำเนินคดี : ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินผิดปกติจากภาพถ่าย ปี ปี มีการตรวจสอบลงพื้นที่แปลง 3,2472, * ใช้ที่ดินผิดปกติแปลง แจ้งเตือนชี้แจง ( แผน - พบใช้ที่ดินผิดปกติ ) แปลง ตรวจหลักฐาน ผล - ยุติแปลง 2,090 - ตรวจหลักฐาน ผล - แจ้งให้ออกจากที่ดินแปลง 70 - ส่งอัยการฟ้องคดีแปลง 26 ปี มีการตรวจสอบลงพื้นที่แปลง 5,1304, * ใช้ที่ดินผิดปกติแปลง แจ้งเตือนชี้แจง ( แผน - พบใช้ที่ดินผิดปกติ ) แปลง ตรวจหลักฐาน ผล - ยุติแปลง 3,587 - ตรวจหลักฐาน ผล - แจ้งให้ออกจากที่ดินแปลง 5 - ส่งอัยการฟ้องคดีแปลง - 11

12 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ - การดำเนินคดี : ผู้ไม่เข้าสู่กระบวนการ ปี ปี มีการตรวจสอบลงพื้นที่แปลง 6,913 2, * ใช้ที่ดินผิดปกติแปลง แจ้งเตือนชี้แจงแปลง ตรวจหลักฐาน ผล - ยุติแปลง 2,476 - ตรวจหลักฐาน ผล - แจ้งให้ออกจากที่ดินแปลง - - ส่งอัยการฟ้องคดีแปลง 2 12

13 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ 4. การจัดซื้อที่ดินเอกชน ในเขตและนอกเขต - รับคำเสนอขายไร่ 60,00029, ล้านบาท 3, เสนอ คปจ. ตั้งแต่ 1 เม. ย.-30 ก. ย.57 (90 วัน จากวันเสนอขาย ) - ผ่าน คปจ. ไร่ 60,0009, ส่งเอกสารเสนอ อกก. คง. (20 วัน คปจ. มีมติ ) ไร่ 60,0002, ปลูกไม้เศรษฐกิจไร่ 6,0006, สินเชื่อเงินกองทุนฯล้านบาท จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯล้านบาท 1,


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2557 ข้อมูล ณ 12 กันยายน 2557 สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google