งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2557 ข้อมูล ณ 12 กันยายน 2557 สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2557 ข้อมูล ณ 12 กันยายน 2557 สำนักวิชาการและ แผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2557 ข้อมูล ณ 12 กันยายน 2557 สำนักวิชาการและ แผนงาน

2 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมข้อมูล ณ 12 กันยายน 2557 หน่วย แผนงา น ผลงานร้อยละ โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องฯ (Smart Farmer) ราย 6,3006,422101.94 1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาฯราย 6,3006,422101.94 เกษตรกรรายได้มากกว่า 1.8 แสนบาทราย 6,3005,07880.60 - เกษตรกรรายได้มากกว่า 1.8 แสนบาท รอบ 1 ราย 6,4221,971 - เกษตรกรรายได้มากกว่า 1.8 แสนบาท รอบ 2 ราย 4,4513,10769.80 เกษตรกร Existing Smart Farmer ราย 6,3004,03564.05 - เกษตรกร Existing Smart Farmer รอบ 1 ราย 6,422917 - ผลงาน เกษตรกร Existing Smart Farmer รอบ 2 ราย 5,5053,11856.64 - เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบราย 4,03554413.48 2

3 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมข้อมูล ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ ผลผลิตที่ 1 การจัดที่ดินฯ - ผ่าน คปจ. ราย 63,00067,126106.55 - มอบ ส. ป. ก.4-01 ราย 63,00044,03469.90 1. เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน 1.1 ที่ดินเกษตรกรรม - รังวัดราย 33,00041,078124.48 ไร่ 500,000469,53893.91 - สอบสวนสิทธิราย 33,00041,919127.03 ไร่ 500,000476,66695.33 - ผ่าน คปจ. ราย 33,00039,682120.25 ไร่ 500,000434,43786.89 - มอบ ส. ป. ก.4-01 ราย 33,00028,99187.85 ไร่ 500,000319,83663.97 3

4 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ 1.1.1 ที่ดินเกษตรกรรมพื้นที่ New Area - รังวัดราย 2,5002,690107.60 ไร่ 42,00048,044114.39 - สอบสวนสิทธิราย 2,5002,595103.80 ไร่ 42,00044,963107.06 - ผ่าน คปจ. ราย 2,5002,47999.16 ไร่ 42,00041,85299.65 - มอบ ส. ป. ก.4-01 ราย 2,5001,56062.40 ไร่ 42,00026,72763.64 4

5 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ 1.1.2 ที่ดินเกษตรกรรมพื้นที่ X-Ray - รังวัดราย 15,20020,179132.76 ไร่ 229,000218,80795.55 - สอบสวนสิทธิราย 15,20020,786136.75 ไร่ 229,000222,04596.96 - ผ่าน คปจ. ราย 15,20018,876124.18 ไร่ 229,000189,85882.91 - มอบ ส. ป. ก.4-01 ราย 15,20014,00092.11 ไร่ 229,000141,19361.66 5

6 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ 1.1.3 ที่ดินเกษตรกรรมโอนตกทอดมรดกสิทธิ เต็มแปลง - แบ่ง แปลง - รังวัดราย 15,30018,209119.01 ไร่ 229,000202,68788.51 - สอบสวนสิทธิราย 15,30018,538121.16 ไร่ 229,000209,65891.55 - ผ่าน คปจ. ราย 15,30018,327119.78 ไร่ 229,000202,72788.53 - มอบ ส. ป. ก.4-01 ราย 15,30013,43187.78 ไร่ 229,000151,91566.34 6

7 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ 1.2 ที่ดินชุมชน / โอนตกทอด มรดกสิทธิ เต็มแปลง - แบ่งแปลงชุมชน 4561,616354.39 - รังวัดแปลง 30,00018,36261.21 ไร่ 12,380 - สอบสวนสิทธิราย 30,00033,928113.09 ไร่ 22,289 - ผ่าน คปจ. ราย 30,00027,44491.48 ไร่ 16,400 - มอบ ส. ป. ก.4-01 ราย 30,00015,04350.14 ไร่ 8,943 7

8 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ 2. งานตรวจสอบสารบบและการจัดทำให้สมบูรณ์ - ผลงานสแกนเอกสารซอง 631,229691,680109.58 3. งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน - ปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบ มาตรฐานไร่ 1,521,9971,407,82292.50 * ดำเนินการโดย ส. ป. ก. จังหวัดไร่ 1,365,5351,263,37992.52 * ดำเนินการโดย สผส. ไร่ 156,462144,44292.32 - สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดินไร่ 17,005,45716,991,64399.92 * ดำเนินการโดย ส. ป. ก. จังหวัดไร่ 15,496,30015,517,652100.14 * ดำเนินการโดย สผส. ไร่ 1,509,1571,473,99197.67 8

9 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ - การดำเนินคดี : ผู้ไม่เข้าสู่กระบวนการ ปี 2555- 2557 ปี 2555 - แจ้งชี้แจง ( แผน - พื้นที่ No.) แปลง 12,72410,96586.18 - ตรวจหลักฐาน ผล - ยุติแปลง 416 - ตรวจหลักฐาน ผล - แจ้งให้ออกจากที่ดินแปลง 338 - ส่งอัยการฟ้องคดีแปลง 2 ปี 2556 - แจ้งชี้แจง ( แผน - พื้นที่ No.) แปลง 6,9764,46764.03 - ตรวจหลักฐาน ผล - ยุติแปลง 1,115 - ตรวจหลักฐาน ผล - แจ้งให้ออกจากที่ดินแปลง - - ส่งอัยการฟ้องคดีแปลง - 9

10 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ - การดำเนินคดี : ผู้ไม่เข้าสู่กระบวนการ ปี 2555-2557 ปี 2557 - แจ้งชี้แจง ( แผน - พื้นที่ No.) แปลง 5,30657710.89 - ตรวจหลักฐาน ผล - ยุติแปลง 26 - ตรวจหลักฐาน ผล - แจ้งให้ออกจาก ที่ดินแปลง 11 - ส่งอัยการฟ้องคดีแปลง - 10

11 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ - การดำเนินคดี : ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินผิดปกติจากภาพถ่าย ปี 2555-2557 ปี 2555 - มีการตรวจสอบลงพื้นที่แปลง 3,2472,59379.86 * ใช้ที่ดินผิดปกติแปลง 519 - แจ้งเตือนชี้แจง ( แผน - พบใช้ที่ดินผิดปกติ ) แปลง 51950497.11 - ตรวจหลักฐาน ผล - ยุติแปลง 2,090 - ตรวจหลักฐาน ผล - แจ้งให้ออกจากที่ดินแปลง 70 - ส่งอัยการฟ้องคดีแปลง 26 ปี 2556 - มีการตรวจสอบลงพื้นที่แปลง 5,1304,01678.28 * ใช้ที่ดินผิดปกติแปลง 848 - แจ้งเตือนชี้แจง ( แผน - พบใช้ที่ดินผิดปกติ ) แปลง 84881696.34 - ตรวจหลักฐาน ผล - ยุติแปลง 3,587 - ตรวจหลักฐาน ผล - แจ้งให้ออกจากที่ดินแปลง 5 - ส่งอัยการฟ้องคดีแปลง - 11

12 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ - การดำเนินคดี : ผู้ไม่เข้าสู่กระบวนการ ปี 2555-2557 ปี 2557 - มีการตรวจสอบลงพื้นที่แปลง 6,913 2,94942.66 * ใช้ที่ดินผิดปกติแปลง 522 - แจ้งเตือนชี้แจงแปลง 52225248.28 - ตรวจหลักฐาน ผล - ยุติแปลง 2,476 - ตรวจหลักฐาน ผล - แจ้งให้ออกจากที่ดินแปลง - - ส่งอัยการฟ้องคดีแปลง 2 12

13 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ผลผลิต / กิจกรรมการดำเนินงาน ณ 12 กันยายน 2557 หน่วยแผนงานผลงานร้อยละ 4. การจัดซื้อที่ดินเอกชน ในเขตและนอกเขต - รับคำเสนอขายไร่ 60,00029,64449.41 ล้านบาท 3,603.360 - เสนอ คปจ. ตั้งแต่ 1 เม. ย.-30 ก. ย.57 (90 วัน จากวันเสนอขาย ) - ผ่าน คปจ. ไร่ 60,0009,40015.67 - ส่งเอกสารเสนอ อกก. คง. (20 วัน คปจ. มีมติ ) ไร่ 60,0002,7144.52 5. ปลูกไม้เศรษฐกิจไร่ 6,0006,030100.50 6. สินเชื่อเงินกองทุนฯล้านบาท 632.294631.29499.84 7. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนฯล้านบาท 1,330.490730.98754.94 13


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2557 ข้อมูล ณ 12 กันยายน 2557 สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google