งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)1. 2 อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อาจารย์บุษรา ประกอบธรรม (S.1011,1013) อาจารย์ศุภชัย พึ่งสังวาลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)1. 2 อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อาจารย์บุษรา ประกอบธรรม (S.1011,1013) อาจารย์ศุภชัย พึ่งสังวาลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)1

2 2 อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อาจารย์บุษรา ประกอบธรรม (S.1011,1013) bootsara.p@bu.ac.th อาจารย์ศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (S.1012) supachai.p@bu.ac.th เว็บไซต์สำหรับ Download Slide http://tulip.bu.ac.th/~bootsara.p

3 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)3 สิ่งที่ต้องเตรียม สมุดจด 1 เล่ม กระดาษสำหรับการ Quiz ตำราอ่านประกอบ คู่มือเรียนรู้ภาษาซีด้วยตนเอง. ผศ.รุ่งทิวา เสาร์สิงห์. สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น. 2549. คู่มือเรียนภาษาซี. อรพิน ประวัติบริสุทธิ์. สำนักพิมพ์ โปรวิชั่น. 2547. หรือเล่มอื่นที่อ่านแล้วเข้าใจ

4 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)4 Course Outline ครั้งที่ Topic ( ก่อน Midterm) 1 ทบทวน Flowchart, Pseudo code และ Algorithm 2 The Basic of C  Data Types  Variables, Constants Operator 3  คำสั่ง printf()  คำสั่ง scanf() 4  คำสั่ง if  คำสั่ง switch-case 5 คำสั่ง for 6  คำสั่ง while  คำสั่ง do..While 7 ตะลุยโจทย์เรื่อง Loop 8 Text File (สอบ lab ในห้อง Comp.)

5 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)5 Course Outline ครั้งที่ Topic ( หลัง Midterm) 9SubProgram 10One-Dimensional Array 11 Data Searching (Sequential, Binary) 12 Data Sorting (Bubble, Selection) 13 Array: Two Dimensional Array 14Character Strings (สอบ lab ในห้อง Comp.)

6 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)6 หลักเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน Midterm 40 % คะแนน Final 40 % คะแนนสอบ Lab 8 % คะแนนการบ้าน 7 % คะแนนเข้าห้องเรียน 5 %

7 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)7 ปัญหาในการเรียนวิชา BC322  ยอมแพ้ตั้งแต่ยกแรก ถอดใจ D, W ฉันทำ ไม่ได้ !!  ไม่เข้าใจและไม่พยายามเข้าใจ ทำให้เขียน โปรแกรมไม่ได้  ไม่มีความตั้งใจและความพยายามบวกด้วยความ ขยัน  ปรึกษาหรือถามอาจารย์เหรอป่าว สู้ ๆ

8 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)8 จุดเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อน ค่อยๆ วิเคราะห์เพื่อดูว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป หาว่าข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในโจทย์คืออะไร เขียนขั้นตอนในการทำงานเป็นลำดับด้วยภาษา ของเรา แทนขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนด้วยคำสั่ง ทดสอบโปรแกรมว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หรือไม่

9 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)9 Flowchart เริ่มลุยกันเลย !!! Algorithm Pseudo code 3 ตัวนี้ต่างกันอย่างไร 3 ตัวนี้ต่างกันอย่างไร

10 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)10 Begin Sum = 0 Read Wage While Wage <>0 Sum = Sum + Wage Read Wage End do WRITE Sum End เรียกว่าอะไร ? ตอบ ตอบ Pseudo Code

11 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)11 Flowchart สัญลักษณ์ความหมาย จุดเริ่มต้น จุดจบการทำงาน การรับและ แสดงผลของข้อมูล การแสดงผลทาง เครื่องพิมพ์ การประมวลผล การทำงาน

12 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)12 Flowchart สัญลักษณ์ความหมาย จุดเชื่อมการทำงานที่ อยู่หน้าเดียวกัน จุดเชื่อมการทำงาน ที่อยู่คนละหน้า การเปรียบเทียบ หรือตัดสินใจ โปรแกรมย่อย

13 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)13 Pseudo Code ต่อไปนี้ ใช้สำหรับทำอะไร 6. While Wage <>0 Sum = Sum + Num Read Num End do 1.Read Salary 2. A = 0 3. Total = Total + N 4. Display ‘Hello’ 5. IF Number > 0 THEN Positive = Positive + 1

14 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)14 Ex1. จงเขียนขั้นตอนการคำนวณหาอายุ (Age) นักศึกษา โดยรับปี พ.ศ.เกิด (Year) Input : Output : จงเขียน Algorithm, Flowchart และ Pseudo code ปีเกิด(Year) อายุ(Age)

15 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)15 Algorithm1 1. เริ่มต้นทำงาน 2. รับค่า ปี พ. ศ. เกิด (Year) 3. คำนวณอายุ (Age) จาก สูตร Age = 2550- Year 4. แสดงผลอายุ (Age) 5. จบการทำงาน

16 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)16 Flowchart1 Pseudo Code1 START Read Year Age=2550-Year Write Age STOP Begin Read Year Age = 2550-Year Write Age End

17 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)17 Ex2 จงเขียนขั้นตอนการคิดเกรด โดยมี เงื่อนไขดังนี้ ถ้าได้คะแนนสอบ 50 คะแนนขึ้นไป ให้เกรดเป็น ‘Pass’ ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน ให้เกรดเป็น ‘Fail’ แสดงผลลัพธ์ของเกรด Input : ? Output : ? คะแนนสอบ(Score) เกรด(Grade)

18 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)18 Algorithm2 1. เริ่มต้นทำงาน 2. รับค่า คะแนนสอบ (Score) 3. ถ้าคะแนนสอบตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป กำหนดให้ Grade=‘Pass’ ถ้าน้อยกว่า 50 คะแนน กำหนดให้ Grade=‘Fail’ 4. แสดงผล เกรด (Grade) 5. จบการทำงาน

19 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)19 Flowchart 2 Pseudo Code2 Begin Read Score IF Score >= 50 THEN Grade = ‘Pass’ ELSE Grade = ‘Fail’ END IF Write Grade End START Score>=50 Y N Read Score STOP Grade = ‘Pass’ Grade = ‘Fail’ Write Grade

20 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)20 Ex3. จงเขียนขั้นตอนเพื่อรับค่าน้ำหนักของเพื่อน ใน Section (จำนวน 80 คน) แล้วคำนวณหา น้ำหนักเฉลี่ย Input : ? Output : ? น้ำหนัก(Weight) น้ำหนักเฉลี่ย(Avg)

21 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)21 Algorithm3 1. เริ่มต้นทำงาน 2. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ i = 1 ( สำหรับนับจำนวนคน ) Sum= 0 ( สำหรับหาค่าผลรวม 3. ในขณะที่ i<=80 ให้ รับน้ำหนัก (Weight) หาค่าผลรวมสะสมจากสูตร Sum = Sum+ Weight เพิ่มค่าตัวแปรสำหรับนับจำนวน คนอีก 1 จากสูตร i=i+1 4. หาค่าเฉลี่ยจากสูตร Avg = Sum / 80 5. แสดงผลน้ำหนักเฉลี่ย (Avg) 6. จบการทำงาน

22 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)22 Flowchart 3 START STOP i=1 Sum=0 Y N Read Weight Avg= Sum/80 Write Avg i <= 80 Sum = Sum+Weight i = i + 1

23 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)23 Pseudo Code3 Begin i=1, Sum=0 while i<=80 Read Weight Sum=Sum+ Weight i = i + 1 end do Avg = Sum / 80 Write Avg End

24 BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)24 Quiz 10 นาที ให้รับค่าตัวเลข 2 ค่า (Num1,Num2) และรับค่าChoice ที่จะให้ เลือกทำ โดยให้แสดงผลลัพธ์(Result) ดังนี้ ถ้าเลือก Choice ‘A’ ให้นำตัวเลขมาบวกกัน ถ้าเลือก Choice ‘B’ ให้นำตัวเลขมาลบกัน Input : ? Output : ? จงเขียน Algorithm, Flowchart และ Pseudo code


ดาวน์โหลด ppt BC322 : Computer Programing (ครั้งที่ 1)1. 2 อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อาจารย์บุษรา ประกอบธรรม (S.1011,1013) อาจารย์ศุภชัย พึ่งสังวาลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google