งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flow Control. ทบทวน โปรแกรม อย่างน้อยมีส่วนประกอบ ดังนี้ #include void main() { int a, b, c; a = 10; b = 20; c = a + b; printf(“c = %d\n”, c); } preprocessor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flow Control. ทบทวน โปรแกรม อย่างน้อยมีส่วนประกอบ ดังนี้ #include void main() { int a, b, c; a = 10; b = 20; c = a + b; printf(“c = %d\n”, c); } preprocessor."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flow Control

2 ทบทวน โปรแกรม อย่างน้อยมีส่วนประกอบ ดังนี้ #include void main() { int a, b, c; a = 10; b = 20; c = a + b; printf(“c = %d\n”, c); } preprocessor int a, b, c; declaration a = 10; input b = 20; c = a + b; process printf(“c = %d\n”, c); output

3 ทบทวน โปรแกรม อย่างน้อยมีส่วนประกอบ ดังนี้ #include void main() { } preprocessor int a, b, c; declaration scanf(“%d”, &a); input scanf(“%d”, &b); c = a + b; process printf(“c = %d\n”, c); output

4 ต้องการคำนวณว่าพื้นที่ x ไร่ ปลูก มะม่วงได้กี่ต้น เมื่อมะม่วง 1 ต้น ใช้ พื้นที่ในการปลูก 4 ตารางวา

5 #include void main() { int x, mango; x = 5; mango = x * 400 / 4; printf(“number of mango trees = %d\n”, mango); } preprocessor declaration input process output

6 ต้องการคำนวณว่าพื้นที่ x ไร่ y งาน มีกี่ตารางวา #include void main() { int x, mango; scanf(“%d”, &x); mango = x * 400 / 4; printf(“number of mango trees = %d\n”, mango); } preprocessor declaration input process output

7 Flow Control ลำดับการทำงานของคำสั่งในโปรแกรม จะ ทำงานจากบนลงล่าง เหมือนสายน้ำ ไหลจากที่ สูงสู่ที่ต่ำ คำสั่งที่อยู่บน ทำงานก่อนคำสั่งที่อยู่ล่าง เมื่อทำงานคำสั่งสุดท้ายแล้ว จะจบโปรแกรม ถ้าต้องการให้ลำดับการทำงาน ไม่เรียงลงมา ตามลำดับ ให้ใช้คำสั่ง if, switch, for, while, do – while

8 ตัวดำเนินการสัมพันธ์ (Relational Operator) ให้ผลลัพธ์เป็น จริง หรือ เท็จ >greater than >=greater than or equal { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2161194/slides/slide_8.jpg", "name": "ตัวดำเนินการสัมพันธ์ (Relational Operator) ให้ผลลัพธ์เป็น จริง หรือ เท็จ >greater than >=greater than or equal greater than >=greater than or equal

9 ตัวอย่าง printf(“value of true = %d\n”, 5==5); พิมพ์ 1 printf(“value of false = %d\n”, 5 !=5); พิมพ์ 0 ถ้าผลลัพธ์เป็นเท็จ ค่าที่ได้เท่ากับ 0 ถ้าผลลัพธ์เป็นจริง ค่าที่ได้ ไม่เท่ากับ 0

10 ตัวอย่าง ถ้า i = 1, j = 2, k = 3 นิพจน์การแปลความหมายผลลัพธ์ i < j (i + j) >= k (j + k) > (i + 5) k != 3 j == 2 จริง เท็จ จริง 1100111001

11 Logical Operator ( ตัวดำเนินการตรรก ) มีสามตัวคือ !not &&and ||or

12 ตารางความจริง Op1Op2Op1 && Op2Op1 || Op2 จริง เท็จ จริง เท็จจริงเท็จจริง เท็จ

13 ทดสอบ (5>3) && 3<2 6 != 6 || 7 != 7 2 = 2 !(2 > 3) || (3 > 4) (4>3) && (3 < 2) || (2 == 2) 6*2 < 2*9 && 3 == 4 5+10 == 15 && 2 == 1+1 0 0 1 1 1 0 1

14 if มีการใช้งาน 3 รูปแบบ –if –if – else –nested if

15 if #include void main() { int score; score = 82; if (score > 50) printf(“You pass\n”); }

16 start score = 82 score > 50 ? “You pass” stop y n You pass

17 if #include void main() { int score; score = 22; if (score > 50) printf(“You pass\n”); }

18 start score = 22 score > 50 ? “You pass” stop y n no output

19 if #include void main() { int score; printf(“enter score ”); scanf(“%d”, &score); if (score > 50) printf(“You pass\n”); }

20 start score >50 ? “You pass” stop y n You pass input score score 75

21 start score > 50 ? “You pass” stop y n no output input score score 36

22 if – else #include void main() { int score; printf(“enter score ”); scanf(“%d”, &score); if (score > 50) printf(“Pass\n”); else printf(“Fail\n”); }

23 start score >50 ? “Pass” stop y n Pass input score score 75 “Fail”

24 start score > 50 ? “You pass” stop y n Fail input score score 36 “Fail”

25 บล็อกคำสั่ง บล็อกคำสั่ง ใช้เครื่องหมาย { } บล็อกคำสั่ง มีหน้าที่บอกขอบเขตของชุดคำสั่ง ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคำสั่งอื่น ตัวอย่าง if ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 2 คำสั่งที่ 3 } คำสั่ง 1 – 3 ทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

26 บล็อกคำสั่ง ถ้าไม่มีบล็อกคำสั่ง คำสั่งที่อยู่ภายใต้การ ควบคุมของคำสั่งอื่นจะมีเพียงคำสั่งเดียว ตัวอย่าง if ( เงื่อนไข ) คำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 2 คำสั่งที่ 3 คำสั่งที่ 1 ทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

27 บล็อกคำสั่ง if - else if ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 2 } else { คำสั่งที่ 3 คำสั่งที่ 4 คำสั่งที่ 5 } ทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

28 ตัวอย่าง #include void main() { int x = 7, y = 5; if (x%2 == 0) x++; y--; printf(“x = %d y = %d\n”, x, y); } x = 7 y = 4

29 ตัวอย่าง #include void main() { int x = 8, y = 5; if (x%2 == 0) x++; y--; printf(“x = %d y = %d\n”, x, y); } x = 9 y = 4

30 การย่อหน้าที่ถูกต้องจะช่วยให้อ่าน โปรแกรมง่ายขึ้น #include void main() { int x = 7, y = 5; if (x%2 == 0) x++; printf(“x = %d y = %d\n”, x, y); } y--

31 #include void main() { int x = 7, y = 5; if (x%2 == 0) { x++; y--; }else { x--; y++; } printf(“x = %d y = %d\n”, x, y); } x = 6 y = 6

32 #include void main() { int x = 10, y = 20; if (x%2 == 0) { x++; y--; } else { x--; y++; } printf(“x = %d y = %d\n”, x, y); } x = 11 y = 19

33 nested if คำสั่ง if ที่นำมาซ้อนกัน เรียกว่า nested if รูปแบบ if () { คำสั่ง … } else if () { คำสั่ง … } else if () { คำสั่ง … }

34 #include void main() { int number; printf(“enter number : ”); scanf(“%d”, &number); if (number > 0) printf(“positive number\n”); else if (number < 0) printf(“negative number\n”); else printf(“zero\n”) } 10 positive number

35 #include void main() { int number; printf(“enter number : ”); scanf(“%d”, &number); if (number > 0) printf(“positive number\n”); else if (number < 0) printf(“negative number\n”); else printf(“zero\n”) } -2 negative number

36 #include void main() { int number; printf(“enter number : ”); scanf(“%d”, &number); if (number > 0) printf(“positive number\n”); else if (number < 0) printf(“negative number\n”); else printf(“zero\n”) } 0 zero

37 #include void main() { int number; printf(“enter number : ”); scanf(“%d”, &number); if (number == 1) printf(“One\n”); else if (number == 2) printf(“Two\n”); else if (number == 3) printf(“Three\n”); else if (number == 4) printf(“Four\n”); else if (number == 5) printf(“Five\n”); else printf(“I don’t know\n”); } 2 Two

38 #include void main() { int number; printf(“enter number : ”); scanf(“%d”, &number); if (number == 1) printf(“One\n”); else if (number == 2) printf(“Two\n”); else if (number == 3) printf(“Three\n”); else if (number == 4) printf(“Four\n”); else if (number == 5) printf(“Five\n”); else printf(“I don’t know\n”); } 4 Four

39 #include void main() { int number; printf(“enter number : ”); scanf(“%d”, &number); if (number == 1) printf(“One\n”); else if (number == 2) printf(“Two\n”); else if (number == 3) printf(“Three\n”); else if (number == 4) printf(“Four\n”); else if (number == 5) printf(“Five\n”); else printf(“I don’t know\n”); } 0 I don’t know

40 #include void main() { int number; printf(“enter number : ”); scanf(“%d”, &number); if (number == 1) printf(“One\n”); else if (number == 2) printf(“Two\n”); else if (number == 3) printf(“Three\n”); else if (number == 4) printf(“Four\n”); else if (number == 5) printf(“Five\n”); else printf(“I don’t know\n”); } 6 I don’t know

41 ไปห้อง lab กัน เถอะ


ดาวน์โหลด ppt Flow Control. ทบทวน โปรแกรม อย่างน้อยมีส่วนประกอบ ดังนี้ #include void main() { int a, b, c; a = 10; b = 20; c = a + b; printf(“c = %d\n”, c); } preprocessor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google