งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHPPHP การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHPPHP การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHPPHP การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

2 Control Statements

3 การใช้เงื่อนไขเพื่อการตัดสินใจ คำสั่งในกลุ่มของการใช้เงื่อนไข สำหรับ ควบคุม โปรแกรมให้ทำงานตามเงื่อนไข โดยจะตรวจสอบเงื่อนไข ในลักษณะของ จริง หรือ เท็จ ถ้าเป็นจริงจะให้ดำเนินการ อย่างไร เป็นเท็จจะให้ดำเนินการอย่างไร การใช้เงื่อนไข ใน PHP มี 2 คำสั่ง คือ

4 ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if คำสั่ง if เป็นคำสั่งสำหรับสร้างเงื่อนไขการทำงาน ของโปรแกรมว่า ถ้าเป็นจริงก็จะให้ทำงาน ถ้าเป็นเท็จก็จะ ให้ทำงานอีกงานหนึ่งดังแผนภาพ

5 ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if รูปแบบคำสั่ง if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) { // งานที่จะต้องทำโค้ดที่ใช้ใน การประมวลผล หลัง ตรวจสอบเหตุการณ์แล้วมีค่า เท่ากับ True }

6 ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if $a=10; if ( $a>=8 ){ echo “ คำสั่ง if ทำงาน เพราะเงื่อนไขถูกต้อง ”; }

7 IF ELSE เป็นคำสั่ง if เหมือนเดิม แต่เพิ่มสถานการณ์ว่า ถ้ามี เหตุการณ์เป็นเท็จเกิดขึ้นจะให้ทำอะไร ดังภาพ

8 IF ELSE รูปแบบคำสั่ง if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) { งานที่จะต้องทำ } else { งานที่จะต้องทำ }

9 IF ELSE $a=10; if ($a<=8) { echo “ คำสั่ง if ทำงาน เพราะเงื่อนไขถูกต้อง ”; } else { echo “ คำสั่ง else ทำงาน เพราะเงื่อนไขไม่ถูกต้อง ”; }

10 เงื่อนไข else if คำสั่ง else if เป็นคำสั่งสำหรับสร้างเงื่อนไขการทำงาน ของโปรแกรมว่า ถ้าเหตุการณ์แรกเป็นจริง ก็จะให้ทำงานตามที่ กำหนดไว้ แต่ถ้าไม่เป็นจริงให้เข้าสู่สถานการณ์ที่ 2 ที่เตรียม ไว้ ถ้าเป็นจริงก็ให้ทำงานตามที่กำหนด แต่ถ้าไม่เป็นจริงก็ให้ทำงานตามที่กำหนดไว้ ถัดไป

11 เงื่อนไข else if รูปแบบคำสั่ง if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) { งานที่จะต้องทำ } else if ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ) { งานที่ จะต้องทำ } else { งานที่จะ ต้องทำ }

12 เงื่อนไข else if $a=10 if ( $a>10 ) { echo “ คำสั่ง if ทำงาน เพราะ เงื่อนไขถูกต้อง ”; } else if ( $a<10 ) { echo “ คำสั่ง else if ทำงาน เพราะเงื่อนไขถูกต้อง ”; } else { echo “ คำสั่ง else ทำงาน เพราะเงื่อนไขไม่ถูกต้อง ”; }

13 คำสั่ง Switch คำสั่ง switch ใช้ในการสร้างทางเลือกที่ หลากหลาย คล้ายกับ if แต่จะมีเพียงหนึ่งทางเลือก ออกจากทำงาน โดยผลลัพธ์ที่ได้จากตรวจสอบ เหตุการณ์หรือนิพจน์อยู่ในรูปของ Boolean คือ True/False

14 คำสั่ง Switch Switch ( นิพจน์ ) { Case choice1: // เงื่อนไขที่ตรงกับ choice1 Break; Case choice2: // เงื่อนไขที่ตรงกับ choice2 Break; Default: // นิพจน์ที่ใช้ประมวลผล เมื่อเงื่อนไขไม่ตรงกับ case ใด ๆ เลย }

15 คำสั่ง Switch $a=10; Switch ($a) { Case 10: echo “ คำสั่ง case 10 ทำงาน เพราะเงื่อนไขถูกต้อง ”; Break; Case 20: echo “ คำสั่ง case 20 ทำงาน เพราะเงื่อนไขถูกต้อง ”; Break; Default: echo “ คำสั่ง Default ทำงาน เพราะเงื่อนไขไม่ถูกต้อง ”; }

16 While คำสั่ง while เป็นคำสั่งสร้างเงื่อนไขให้ทำงาน วนรอบซ้ำๆ กัน จนกว่าตัวแปรที่กำหนดจะมีค่าครบตาม เงื่อนไข

17 While รูปแบบคำสั่ง กำหนดค่าตัวแปรเริ่มต้น (Assignment Operators) while ( เหตุการณ์ Operator เหตุการณ์ ){ งานที่จะต้องทำ }

18 While $a=1; while ( $a<10 ){ echo $a; $a++; // เพิ่มข้อมูลที่ละ 1 }

19 for คำสั่ง For เป็นคำสั่งสร้างเงื่อนไขให้ทำงาน วนรอบซ้ำๆ กัน จนกว่าตัวแปรที่กำหนดจะมีค่าครบตาม เงื่อนไข

20 for รูปแบบคำสั่ง for ( กำหนดค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; เปลี่ยนแปลงค่า ){ งานที่จะต้องทำ } for ( $a=0 ; $a<10 ; $a++ ){ echo $a; }

21 for break

22 รูปแบบคำสั่ง for ( กำหนดค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; เปลี่ยนแปลงค่า ){ เงื่อนไขสำหรับหยุดการทำงาน } งานที่จะต้องทำ

23 for break for ($a=0 ; $a<10; $a++){ echo $a; break; } echo “ ทำงานต่อเมื่อคำสั่ง break ทำงาน ”;


ดาวน์โหลด ppt PHPPHP การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google