งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lecture 2( ต่อ ) - การทำงานแบบลำดับ (Sequence) - การทำงานแบบเงื่อนไข (Decision)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lecture 2( ต่อ ) - การทำงานแบบลำดับ (Sequence) - การทำงานแบบเงื่อนไข (Decision)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecture 2( ต่อ ) - การทำงานแบบลำดับ (Sequence) - การทำงานแบบเงื่อนไข (Decision)

2 คือ เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบอัลกอริทึม ซึ่งโครงสร้างของอัลกอริทึมมีอยู่ 3 โครงสร้าง ได้แก่ 1. โครงสร้างควบคุมการทำงานแบบ เรียงลำดับ (Sequence Control Structure) 2. โครงสร้างควบคุมการทำงานแบบ เลือกกระทำ (Selection Control Structure) 3. โครงสร้างควบคุมการทำงานแบบ วนซ้ำ (Repetition Control Structure) การออกแบบโครงสร้าง (Structured Design)

3 เป็นโครงสร้างที่มีการทำงานทุกคำสั่งอย่าง เป็นลำดับขั้นตอน ประกอบไปด้วยคำสั่งทั่วๆ ไป ไม่มีการตัดสินใจ ไม่มีการวนซ้ำ (Looping) ไม่มีการข้ามขั้นตอนหรือย้อย กลับไปทำขั้นตอนเดิม คำสั่ง ที่ 1 คำสั่ง ที่ 2 คำสั่ง ที่ 3 แสดงโครงสร้างควบคุมการทำงานแบบเรียงลำดับ โครงสร้างควบคุมการทำงานแบบ เรียงลำดับ (Sequence Control Structure)

4 แบบที่ 1 แบบตามลำดับ ให้ใช้กล่องสี่เหลี่ยมพร้อม ชื่อแทนขั้นตอนนั้น Input Output

5 5 ตัวอย่าง โปรแกรมรับข้อมูลจำนวน สินค้าและราคาสินค้า ราคา = 0 รับจำนวนสินค้า และราคา ราคา = จำนวนชิ้น * ราคา พิมพ์ราคา START STOP Inp ut ProcessOutp ut ???

6 6 ตัวอย่างผังงาน example: จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า y ของ สมการ y = y2 + 2x +10 Read x,y Y = 2*y + 2*x +10 Write y start stop

7 ตัวอย่าง จงเขียนผังงานในการหาค่าเส้นรอบวง ของรูปวงกลม วิเคราะห์ ผลลัพธ์คือ เส้นรอบวงของรูปวงกลม ใช้ตัวแปรเป็น Tr ข้อมูลเข้าคือ ความยาวของรัศมี ใช้ ตัวแปรเป็น r การประมวลผลคือ เส้นรอบวง = 2 * (22/7) * r

8 READ r Tr = 2*(22/7 )*r WRITE Tr END Input รับค่ารัศมีจาก ผู้ใช้ Process คำนวณหา ค่าเส้นรอบวง Output นำค่าเส้นรอ บวงที่คำนวณได้ แสดงผลทางจอภาพ START ตัวอย่าง ( ต่อ )

9 ตัวอย่างโปรแกรมภาษาจาวา

10 โครงสร้างแบบเลือกทำ (selection) Decision  ตัดสินใจเลือกทิศทางการทำงานของ โปรแกรม โดยตรวจสอบจากเงื่อนไข  เงื่อนไขที่ตรวจสอบจะเป็นจริงหรือเท็จ เท่านั้น NoYes

11 โครงสร้างแบบเลือกทำ (selection) ( ต่อ ) เงื่อนไ ข คำสั่งเดียวหรือ หลายคำสั่ง FalseTru e 1. โครงสร้างแบบทดสอบ เงื่อนไข 1 ทาง

12 เงื่อนไ ข คำสั่ง A FalseTru e คำสั่ง B โครงสร้างแบบเลือกทำ (selection) ( ต่อ ) 2. โครงสร้างแบบทดสอบ เงื่อนไข 2 ทาง

13 โครงสร้างแบบเลือกทำ (selection) ( ต่อ ) 3. โครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไข 2 ทางขึ้นไป เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขที่ n คำสั่ง A คำสั่ง B tru e fals e tru e คำสั่ง N

14 ตัวอย่างที่ ของโครงสร้างแบบ เลือกทำ ( ต่อ ) วิเคราะห์  ผลลัพธ์ คือ แสดงค่าในตัวแปร b  ข้อมูลเข้า คือ ค่าตัวแปร a รับจากผู้ใช้  การประมวลผล คือ เปรียบเทียบค่า a ถ้า a  0Output สามารถนำมา คำนวณในสมการได้ และแสดง ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ ถ้า a < 0 Output ไม่ทำการ คำนวณ

15 START Read a IF a  0 b = (a 2 - tan(a))/2 Display b END NONO YES

16 16 ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงผลการ สอบทางหน้าจอ เงื่อนไข - ถ้าได้คะแนนสอบ 50 คะแนนขึ้นไป ให้พิมพ์ ข้อความความ ‘You pass’ - ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน ให้จบการทำงาน

17 START Score>=50 Read Score Write ‘You pass’ Y N STOP ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงผลการ สอบทางหน้าจอ Inpu t ProcessOutp ut ???

18 18 อัลกอริธึม 1. เริ่มต้นทำงาน 2. รับค่า คะแนนสอบ (Score) 3. ถ้าคะแนนสอบ ตั้งแต่ 50 คะแนน ขึ้นไป ให้พิมพ์ทาง หน้าจอว่า ‘You pass’ 4. จบการทำงาน รหัสเทียม (Pseudo Code) Begin Read Score IF Score >= 50 THEN Write ‘You pass’ End ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงผลการ สอบทางหน้าจอ

19 Flowchart แบบ สองทางเลือก แบบ 2 ทางเลือก หรือ โครงสร้าง IF…THEN...ELSE เงื่อนไข งาน 1 งาน 2 ใช่ ไม่ใช่

20 20 เงื่อนไข - ถ้าได้คะแนนสอบ 50 คะแนนขึ้นไป ให้พิมพ์ ข้อความว่า ‘Pass’ - ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน ให้พิมพ์ข้อความ ว่า ‘Fail’ - ตัวแปร Grade เก็บค่า ผลลัพธ์ ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงผลการ สอบทางหน้าจอ

21 START Score>=50 Y N Read Score STOP ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงผลการ สอบทางหน้าจอ Grade = ‘Pass’ Grade = ‘Fail’ Write Grade

22 22 อัลกอริธึม 1. เริ่มต้นทำงาน 2. รับค่า คะแนนสอบ (Score) 3. ถ้าคะแนนสอบ ตั้งแต่ 50 คะแนน ขึ้นไป ให้ทำนิพจน์ Grade=‘Pass’ ถ้า น้อยกว่า 50 คะแนน ให้ทำนิพจน์ Grade=‘Fail’ 4. แสดงผล เกรด (Grade) 5. จบการทำงาน รหัสเทียม (Pseudo Code) Begin Read Score IF Score >= 50 THEN Grade = ‘Pass’ ELSE Grade = ‘Fail’ END IF Write Grade End ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงผลการ สอบทางหน้าจอ

23 รหัสเทียม IF … เงื่อนไข 1….. THEN … คำสั่งเมื่อเป็นจริง.. ELSE IF … เงื่อนไข 2….. THEN … คำสั่งเมื่อเป็นจริง.. …. ELSE … เมื่อไม่เข้าเงื่อนไขใดๆ Flowchart แบบหลาย ทางเลือก แบบหลายทางเลือก หรือ โครงสร้าง ELSE…IF เริ่มต้น คำสั่งเมื่อเป็นจริง เงื่อนไข 3 เงื่อนไข 1 เงื่อนไข 2 จบงาน ใ ช่ ไม่ใ ช่

24 อัลกอริทึม CalGrade(score) กำหนดให้ score คือ คะแนนสอบ grade คือ เกรดที่ได้จากการคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1. [ อ่านค่าคะแนนจากแป้นพิมพ์ เก็บในตัวแปร score] 2. [ ตรวจสอบว่า คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด ] if score >= 70 then grade = “S” else grade = “U” [end of if structure] 3. [ พิมพ์ผลลัพธ์ ] Print grade 4. [ จบการทำงาน ]

25 แบบฝึกหัด ( งานครั้งที่ 2)  เขียนผังงานและซูโดโค้ด ของโปรแกรมคำนวณเกรด ตามเกณฑ์คะแนนต่อไปนี้ คะแนนน้อยกว่า 50 ได้เกรด F คะแนนตั้งแต่ 50 แต่น้อยกว่า 60 ได้เกรด D คะแนนตั้งแต่ 60 แต่น้อยกว่า 70 ได้เกรด C คะแนนตั้งแต่ 70 แต่น้อยกว่า 80 ได้เกรด B คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้น 25 ไป ได้เกรด C  เขียนผังงานและซูโดโค้ด ของโปรแกรมหาผลบวกของ 1 + 2 + 3 + … + N  ส่งงานเป็นกระดาษโน้ต ภายในวันนี้

26 Thank You…


ดาวน์โหลด ppt Lecture 2( ต่อ ) - การทำงานแบบลำดับ (Sequence) - การทำงานแบบเงื่อนไข (Decision)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google