งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Models of Consumer Behavior) C5 1 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Models of Consumer Behavior) C5 1 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Models of Consumer Behavior) C5 1 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual Differences and CB)

2  ทรัพย์ของผู้บริโภค (Consumer Resources)  ความรู้ (Knowledge)  ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitudes)  แรงจูงใจและความคิดส่วนตน (Motivations and Self- Concept)  บุคลิกภาพ ค่านิยม และรูปแบบการดำรงชีวิต (Personality, Values, and Lifestyle) 2 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual Differences and CB)

3  ทรัพย์ของผู้บริโภค (Consumer Resources)  เวลา (Time)  เงิน (Money)  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความสามารถในการประมวลข้อมูล (Information Reception and Processing Capability) 3 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual Differences and CB)

4  ทรัพย์ของผู้บริโภค (Consumer Resources)  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความสามารถในการประมวลข้อมูล (Information Reception and Processing Capability) 4 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual Differences and CB) สิ่งเร้า การตลาด อื่นๆ การเปิดรับ (Expose) การตั้งใจรับฟัง (Attention) การเข้าใจ (Comprehension) การยอมรับ (Acceptance) การระลึกได้ (Retention) ความ ทรงจำ

5  ความรู้ (Knowledge)  ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge)  ความรู้วิธีการซื้อ (Purchase Knowledge)  ความรู้วิธีการใช้ (Usage Knowledge) 5 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual Differences and CB)

6  ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitudes) 6 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual Differences and CB) ความ เชื่อ ความรู้สึ ก ทัศนคติ การมุ่งเน้น ทาง พฤติกรรม พฤติกรรม

7  แรงจูงใจและความคิดส่วนตน (Motivations and Self- Concept)  ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ (Freud’s Theory of Motivation)  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation)  ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Theory of Motivation) 7 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual Differences and CB) แรงขับความ ต้องการ พฤติกรร ม แรงขับความ ต้องการ พฤติกรร ม แรงขับ ความต้องการ พฤติกรรม

8  แรงจูงใจและความคิดส่วนตน (Motivations and Self- Concept)  ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ (Freud’s Theory of Motivation)  Id  Ego  Super Ego 8 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual Differences and CB) แรงขับความ ต้องการ พฤติกรร ม แรงขับความ ต้องการ พฤติกรร ม แรงขับ ความต้องการ พฤติกรรม

9  แรงจูงใจและความคิดส่วนตน (Motivations and Self- Concept)  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation)  Physiological Needs  Safety Needs  Belongingness Needs  Esteem Needs  Self-Actualization Needs 9 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual Differences and CB) แรงขับความ ต้องการ พฤติกรร ม แรงขับความ ต้องการ พฤติกรร ม แรงขับ ความต้องการ พฤติกรรม

10  แรงจูงใจและความคิดส่วนตน (Motivations and Self- Concept)  ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Theory of Motivation)  Dis-satisfiers  Satisfiers 10 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual Differences and CB) แรงขับความ ต้องการ พฤติกรร ม แรงขับความ ต้องการ พฤติกรร ม แรงขับ ความต้องการ พฤติกรรม

11  บุคลิกภาพ ค่านิยม และรูปแบบการดำรงชีวิต (Personality, Values, and Lifestyle)  บุคลิกภาพ (Personality)  ค่านิยม (Values)  รูปแบบการดำรงชีวิต (Lifestyle) 11 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual Differences and CB) กิจกรรม (Activities) การทำงาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม การพักร้อน การบันเทิง การเข้าสมาคม กิจกรรมในชุมชน การจับจ่ายซื้อของ กีฬา ความสนใจ (Interests) ครอบครัว งานบ้าน งานที่ทำ กิจกรรมในชุมชน สันทนาการ รูปแบบแฟชั่น อาหาร สื่อ ความสำเร็จ ความคิดเห็น (Opinions) ของตนเอง ประเด็นทางสังคม การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา ผลิตภัณฑ์ อนาคต วัฒนธรรม ประชากรศาสตร์ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ขนาดของครอบครัว การอยู่อาศัย ภูมิศาสตร์ ขนาดของเมือง วงจรชีวิตครอบครัว

12 12 Q&A Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual Differences and CB)


ดาวน์โหลด ppt  ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Models of Consumer Behavior) C5 1 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google