งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค
C5 ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค (Individual Differences and CB) ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Models of Consumer Behavior) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

2 ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Individual Differences and CB) ทรัพย์ของผู้บริโภค (Consumer Resources) ความรู้ (Knowledge) ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitudes) แรงจูงใจและความคิดส่วนตน (Motivations and Self-Concept) บุคลิกภาพ ค่านิยม และรูปแบบการดำรงชีวิต (Personality, Values, and Lifestyle) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

3 ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Individual Differences and CB) ทรัพย์ของผู้บริโภค (Consumer Resources) เวลา (Time) เงิน (Money) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความสามารถในการประมวลข้อมูล (Information Reception and Processing Capability) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

4 ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Individual Differences and CB) ทรัพย์ของผู้บริโภค (Consumer Resources) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความสามารถในการประมวลข้อมูล (Information Reception and Processing Capability) สิ่งเร้า การตลาด อื่นๆ การเปิดรับ (Expose) การตั้งใจรับฟัง (Attention) การเข้าใจ (Comprehension) การยอมรับ (Acceptance) การระลึกได้ (Retention)  ความทรงจำ Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

5 ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Individual Differences and CB) ความรู้ (Knowledge) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) ความรู้วิธีการซื้อ (Purchase Knowledge) ความรู้วิธีการใช้ (Usage Knowledge) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

6 ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Individual Differences and CB) ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitudes) ความเชื่อ ความรู้สึก ทัศนคติ การมุ่งเน้นทางพฤติกรรม พฤติกรรม Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

7 ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Individual Differences and CB) แรงจูงใจและความคิดส่วนตน (Motivations and Self-Concept) ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ (Freud’s Theory of Motivation) ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation) ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Theory of Motivation) แรงขับ ความต้องการ พฤติกรรม Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. แรงขับ แรงขับ ความต้องการ ความต้องการ พฤติกรรม พฤติกรรม

8 ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Individual Differences and CB) แรงจูงใจและความคิดส่วนตน (Motivations and Self-Concept) ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ (Freud’s Theory of Motivation) Id Ego Super Ego แรงขับ ความต้องการ พฤติกรรม Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. แรงขับ แรงขับ ความต้องการ ความต้องการ พฤติกรรม พฤติกรรม

9 ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Individual Differences and CB) แรงจูงใจและความคิดส่วนตน (Motivations and Self-Concept) ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation) Physiological Needs Safety Needs Belongingness Needs Esteem Needs Self-Actualization Needs แรงขับ ความต้องการ พฤติกรรม Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. แรงขับ แรงขับ ความต้องการ ความต้องการ พฤติกรรม พฤติกรรม

10 ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Individual Differences and CB) แรงจูงใจและความคิดส่วนตน (Motivations and Self-Concept) ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Theory of Motivation) Dis-satisfiers Satisfiers แรงขับ ความต้องการ พฤติกรรม Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. แรงขับ แรงขับ ความต้องการ ความต้องการ พฤติกรรม พฤติกรรม

11 ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Individual Differences and CB) บุคลิกภาพ ค่านิยม และรูปแบบการดำรงชีวิต (Personality, Values, and Lifestyle) บุคลิกภาพ (Personality) ค่านิยม (Values) รูปแบบการดำรงชีวิต (Lifestyle) กิจกรรม (Activities) การทำงาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม การพักร้อน การบันเทิง การเข้าสมาคม กิจกรรมในชุมชน การจับจ่ายซื้อของ กีฬา ความสนใจ (Interests) ครอบครัว งานบ้าน งานที่ทำ สันทนาการ รูปแบบแฟชั่น อาหาร สื่อ ความสำเร็จ ความคิดเห็น (Opinions) ของตนเอง ประเด็นทางสังคม การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา ผลิตภัณฑ์ อนาคต วัฒนธรรม ประชากรศาสตร์ อายุ รายได้ อาชีพ ขนาดของครอบครัว การอยู่อาศัย ภูมิศาสตร์ ขนาดของเมือง วงจรชีวิตครอบครัว Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

12 ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Individual Differences and CB) Q&A Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.


ดาวน์โหลด ppt ความแตกต่างส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google