งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อบรมปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อบรมปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อบรมปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
อบรมปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 นายธีรพัฒน์ ง๊ะสมัน 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2552 ณ เทศบาลเมืองสตูล

2 Competency สมรรถนะ ดัดแปลงจาก Dr.Saroch Sopeerak

3 สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ (Knowlege) ทักษะ (Skills) และ คุณลักษณะ(Attributes) ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นมากกว่า ในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่า และได้ผลงานดีกว่า

4 David C.McClelland ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “ สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์ / เป้าหมายที่กำหนดไว้”

5 Spencer and Spencer “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานที่มีอยู่ภายในตัวบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill)”

6 สมรรถนะ VS ความรู้ ความรู้ อย่างเดียวไม่ถือเป็น สมรรถนะ เว้นแต่ความรู้ในเรื่องนั้นจะนำมาประยุกต์ใช้กับงานให้ประสบผลสำเร็จจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ

7 สมรรถนะ VS ทักษะ ทักษะ (Skill) อย่างเดียว ไม่ถือเป็น สมรรถนะ แต่ทักษะที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างชัดเจนถือเป็นสมรรถนะ

8 สมรรถนะ VS แรงจูงใจ/คุณลักษณะ
สมรรถนะ ไม่ใช่แรงจูงใจหรือทัศนคติ (Motive Attitude) แต่เป็นแรงขับภายใน ที่ทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตนมุ่งหวัง ไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายของเรา

9 สรุป Knowledge ความรู้ Skill ทักษะ สมรรถนะ Attributes คุณลักษณะ
ความรู้ ทักษะแรงจูงใจ/ทัศนคติโดดๆ ไม่ใช่สมรรถนะ แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดสมรรถนะ ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ดังภาพ Knowledge ความรู้ Skill ทักษะ Attributes คุณลักษณะ สมรรถนะ

10 แสดงสมรรถนะที่อยู่ภายในและภายนอกของบุคคล
สังเกตเห็นได้ ทักษะ ทักษะ ทักษะ อัตมโนทัศน์ ความรู้ ทักษะ อุปนิสัย แรงจูงใจ อัตมโนทัศน์อุปนิสัยแรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม ความรู้ ส่วนที่ซ่อนเร้น


ดาวน์โหลด ppt อบรมปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google