งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อบรมปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นายธีรพัฒน์ ง๊ะสมัน 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2552 ณ เทศบาลเมืองสตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อบรมปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นายธีรพัฒน์ ง๊ะสมัน 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2552 ณ เทศบาลเมืองสตูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อบรมปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นายธีรพัฒน์ ง๊ะสมัน 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2552 ณ เทศบาลเมืองสตูล

2 Competency สมรรถนะ ดัดแปลงจาก Dr.Saroch Sopeerak

3 หมายถึง ความรู้ (Knowlege) ทักษะ (Skills) และ คุณลักษณะ (Attributes) ที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน ให้ประสบ ความสำเร็จและมีความ โดดเด่นมากกว่า ใน สถานการณ์ที่ หลากหลายกว่า และ ได้ผลงานดีกว่า หมายถึง ความรู้ (Knowlege) ทักษะ (Skills) และ คุณลักษณะ (Attributes) ที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน ให้ประสบ ความสำเร็จและมีความ โดดเด่นมากกว่า ใน สถานการณ์ที่ หลากหลายกว่า และ ได้ผลงานดีกว่า สมรรถนะ

4 David C.McClelland David C.McClelland ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า “ สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ ภายในตัวบุคคล ซึ่ง คุณลักษณะเหล่านี้จะเป็น ตัวผลักดันให้บุคคล สามารถสร้างผลการ ปฏิบัติงานในงานที่ตน รับผิดชอบให้สูงกว่าหรือ เหนือกว่าเกณฑ์ / เป้าหมายที่กำหนดไว้ ”

5 Spencer and Spencer “ สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ พื้นฐานที่มีอยู่ภายใน ตัวบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) Spencer and Spencer “ สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ พื้นฐานที่มีอยู่ภายใน ตัวบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตมโนทัศน์ (Self- Concept) ความรู้ (Knowledge) และ ทักษะ (Skill)” อัตมโนทัศน์ (Self- Concept) ความรู้ (Knowledge) และ ทักษะ (Skill)”

6 สมรรถนะ VS ความรู้ ความรู้ อย่าง เดียวไม่ถือเป็น สมรรถนะ เว้นแต่ ความรู้ในเรื่องนั้นจะ นำมาประยุกต์ใช้กับ งานให้ประสบ ผลสำเร็จจึงถือเป็น ส่วนหนึ่งของ สมรรถนะ ความรู้ อย่าง เดียวไม่ถือเป็น สมรรถนะ เว้นแต่ ความรู้ในเรื่องนั้นจะ นำมาประยุกต์ใช้กับ งานให้ประสบ ผลสำเร็จจึงถือเป็น ส่วนหนึ่งของ สมรรถนะ

7 สมรรถนะ VS ทักษะ สมรรถนะ VS ทักษะ ทักษะ (Skill) อย่างเดียว ไม่ถือ เป็น สมรรถนะ แต่ ทักษะที่ก่อให้เกิด ผลสำเร็จอย่าง ชัดเจนถือเป็น สมรรถนะ ทักษะ (Skill) อย่างเดียว ไม่ถือ เป็น สมรรถนะ แต่ ทักษะที่ก่อให้เกิด ผลสำเร็จอย่าง ชัดเจนถือเป็น สมรรถนะ

8 สมรรถนะ VS แรงจูงใจ / คุณลักษณะ สมรรถนะ VS แรงจูงใจ / คุณลักษณะ สมรรถนะ ไม่ใช่ แรงจูงใจหรือทัศนคติ (Motive Attitude) แต่เป็นแรงขับภายใน ที่ทำให้บุคคลแสดง พฤติกรรมที่ตนมุ่งหวัง ไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย ของเรา สมรรถนะ ไม่ใช่ แรงจูงใจหรือทัศนคติ (Motive Attitude) แต่เป็นแรงขับภายใน ที่ทำให้บุคคลแสดง พฤติกรรมที่ตนมุ่งหวัง ไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย ของเรา

9 สรุป สรุป ความรู้ ทักษะแรงจูงใจ / ทัศนคติ โดดๆ ไม่ใช่สมรรถนะ แต่เป็นส่วน หนึ่งที่ก่อให้เกิดสมรรถนะ ซึ่ง สามารถแสดงความสัมพันธ์ดังภาพ สมรร ถนะ Knowledge ความรู้ Skill ทักษะ Attributes คุณลักษณะ

10 แสดงสมรรถนะที่อยู่ ภายในและภายนอก ของบุคคล สังเกตเห็ นได้ ส่วนที่ ซ่อนเร้น ความรู้ ทักษะ อัตมโน ทัศน์ อุปนิสัย แรงจูงใจ ทักษะ อัตมโน ทัศน์ อุปนิสัย แรงจูงใจ ทัศนคติ ค่านิยม ความรู้


ดาวน์โหลด ppt อบรมปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นายธีรพัฒน์ ง๊ะสมัน 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2552 ณ เทศบาลเมืองสตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google