งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค
C5 กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Processes and CB) ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Models of Consumer Behavior) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

2 กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Psychological Processes and CB) การประมวลข้อมูลข่าวสาร (Information Processing) การรับรู้ (Perceptions) การเรียนรู้ (Learning) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

3 กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Psychological Processes and CB) การประมวลข้อมูลข่าวสาร (Information Processing) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

4 กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Psychological Processes and CB) การรับรู้ (Perceptions) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

5 กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Psychological Processes and CB) การเรียนรู้ (Learning) การฝึกฝน (Rehearsal) การวางแผนทำอย่างประณีต (Elaboration) แรงจูงใจ (Motivation) ความสามารถ (Ability) การลืม (Forgetting) ประสบการณ์ (Experience) การเสริมแรง (Reinforcement) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

6 กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Psychological Processes and CB) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors) ข้อความข่าวสารเป็นแหล่งให้เกิดการชักจูงใจ (The Massage Source as a Source of Persuasion) ผลกระทบจากข้อความข่าวสาร (Message Effects) อิทธิพลของทัศคติที่มีต่อโฆษณา (The Influence of Attitudes toward the Ad) ผลกระทบจากการดูซ้ำ (Repetition Effects) ข้อพิจารณาจากผู้บริโภค (Consumer Considerations) ข้อพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์ (Product Considerations) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

7 กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Psychological Processes and CB) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors) ข้อความข่าวสารเป็นแหล่งให้เกิดการชักจูงใจ (The Massage Source as a Source of Persuasion) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

8 กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Psychological Processes and CB) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors) ผลกระทบจากข้อความข่าวสาร (Message Effects) ความแรงของการเรียกร้อง (Strength of Claims) จำนวนของการเรียกร้อง (Number of Claims) ข้อความข่าวสารเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Messages) ข้อความข่าวสารที่สร้างผลกระทบได้ (Affective Message) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

9 กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Psychological Processes and CB) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors) อิทธิพลของทัศคติที่มีต่อโฆษณา (The Influence of Attitudes toward the Ad) ผลกระทบจากการดูซ้ำ (Repetition Effects) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

10 กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Psychological Processes and CB) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors) ข้อพิจารณาจากผู้บริโภค (Consumer Considerations) แรงจูงใจ (Motivation) ความตื่นตัว (Arousal) ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติก่อนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร (Pre-existing Attitudes) อารมณ์/ความรู้สึก (Mood) อุปนิสัยส่วนบุคคล (Personality Traits) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

11 กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Psychological Processes and CB) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors) ข้อพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์ (Product Considerations) วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Stage in the Product Life Cycle) ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ (Product Experience) การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (Relative Product Performance) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

12 กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Psychological Processes and CB) Q&A Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google