งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Models of Consumer Behavior) C5 1 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Models of Consumer Behavior) C5 1 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Models of Consumer Behavior) C5 1 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Processes and CB)

2  การประมวลข้อมูลข่าวสาร (Information Processing)  การรับรู้ (Perceptions)  การเรียนรู้ (Learning)  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors) 2 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Processes and CB)

3  การประมวลข้อมูลข่าวสาร (Information Processing) 3 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Processes and CB)

4  การรับรู้ (Perceptions) 4 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Processes and CB)

5  การเรียนรู้ (Learning)  การฝึกฝน (Rehearsal)  การวางแผนทำอย่างประณีต (Elaboration)  แรงจูงใจ (Motivation)  ความสามารถ (Ability)  การลืม (Forgetting)  ประสบการณ์ (Experience)  การเสริมแรง (Reinforcement) 5 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Processes and CB)

6  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors)  ข้อความข่าวสารเป็นแหล่งให้เกิดการชักจูงใจ (The Massage Source as a Source of Persuasion)  ผลกระทบจากข้อความข่าวสาร (Message Effects)  อิทธิพลของทัศคติที่มีต่อโฆษณา (The Influence of Attitudes toward the Ad)  ผลกระทบจากการดูซ้ำ (Repetition Effects)  ข้อพิจารณาจากผู้บริโภค (Consumer Considerations)  ข้อพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์ (Product Considerations) 6 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Processes and CB)

7  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors)  ข้อความข่าวสารเป็นแหล่งให้เกิดการชักจูงใจ (The Massage Source as a Source of Persuasion) 7 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Processes and CB)

8  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors)  ผลกระทบจากข้อความข่าวสาร (Message Effects)  ความแรงของการเรียกร้อง (Strength of Claims)  จำนวนของการเรียกร้อง (Number of Claims)  ข้อความข่าวสารเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Messages)  ข้อความข่าวสารที่สร้างผลกระทบได้ (Affective Message) 8 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Processes and CB)

9  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors)  อิทธิพลของทัศคติที่มีต่อโฆษณา (The Influence of Attitudes toward the Ad)  ผลกระทบจากการดูซ้ำ (Repetition Effects) 9 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Processes and CB)

10  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors)  ข้อพิจารณาจากผู้บริโภค (Consumer Considerations)  แรงจูงใจ (Motivation)  ความตื่นตัว (Arousal)  ความรู้ (Knowledge)  ทัศนคติก่อนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร (Pre-existing Attitudes)  อารมณ์ / ความรู้สึก (Mood)  อุปนิสัยส่วนบุคคล (Personality Traits) 10 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Processes and CB)

11  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Changes of Attitudes and Behaviors)  ข้อพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์ (Product Considerations)  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Stage in the Product Life Cycle)  ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ (Product Experience)  การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)  ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (Relative Product Performance) 11 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Processes and CB)

12 12 Q&A Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological Processes and CB)


ดาวน์โหลด ppt  ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Models of Consumer Behavior) C5 1 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. กระบวนการทางจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Psychological.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google