งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Solution Explorer Properties Window Tool Box.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Solution Explorer Properties Window Tool Box."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Solution Explorer

3 Properties Window

4 Tool Box

5

6

7

8

9

10

11 Visual Basic.NET 2008 ( การเขียน Code) Create by. Suwitchan Kaewsuwan การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม Properties ของ Control รูปแบบคำสั่ง ชื่อ Control.( จุด ) ชื่อ Properties = ค่าที่ต้องการ

12 Visual Basic.NET 2008 ( การเขียน Code) Create by. Suwitchan Kaewsuwan การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม Properties ของ Control ตัวอย่าง หากต้องการเปลี่ยนข้อความบนปุ่ม ทำได้โดย Button1.Text=“ ทดสอบ ”

13

14

15 Visual Basic.NET 2008 ( ตัวแปร : Variable) Create by. Suwitchan Kaewsuwan ตัวแปร (Variable) คือ ? คือ ชื่อที่ใช้อ้างอิงสำหรับเก็บข้อมูลที่เกิด จากการเขียนโปรแกรมของเรา โดยชื่อนี้ต้องมีชนิดกำกับด้วยเสมอ สามารถแบ่งได้ดังนี้

16 Visual Basic.NET 2008 ( ตัวแปร : Variable) Create by. Suwitchan Kaewsuwan ตัวอักษร ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษร อักขระ สัญลักษณ์พิเศษ ตัวเลข ( เลขจำนวนเต็ม และ เลขทศนิยม ) ใช้เก็บข้อมูลที่เป็น ตัวเลข ตรรกะ ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นค่าความจริง ( จริง, เท็จ )

17 Visual Basic.NET 2008 ( ตัวแปร : Variable) Create by. Suwitchan Kaewsuwan วันที่และเวลา ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นวันที่และเวลา

18 Visual Basic.NET 2008 ( ตัวแปร : Variable) Create by. Suwitchan Kaewsuwan รูปแบบการประกาศตัวแปร Dim ชื่อตัวแปร As ชนิดของตัวแปร

19 Visual Basic.NET 2008 ( ตัวแปร : Variable) Create by. Suwitchan Kaewsuwan กฎการตั้งชื่อตัวแปร ไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข ไม่มีอักขระพิเศษปนอยู่ เช่น #, %, ^, & … ไม่มีช่องว่าง ไม่ซ้ำกับคำเฉพาะของโปรแกรม ( ตัวอักษรสีฟ้าใน โปรแกรม ) ต้องเป็น ภาษาอังกฤษ ตัวอักษรเล็กหรือ ใหญ่ก็ได้ หมายเหตุ ใน VB ตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ ถือว่าเป็นตัวเดียวกัน

20 Visual Basic.NET 2008 ( ตัวแปร : Variable) Create by. Suwitchan Kaewsuwan ตัวอย่างตั้งชื่อตัวแปร Xdata 1Student Student Class Test1 Santapol$College

21 Visual Basic.NET 2008 ( ตัวแปร : Variable) Create by. Suwitchan Kaewsuwan ตัวอย่างการประกาศตัวแปร DimstudentAsString student

22 Visual Basic.NET 2008 ( ตัวแปร : Variable) Create by. Suwitchan Kaewsuwan ตัวอย่างการประกาศตัวแปร DimstudentAsString Pitchaya student Student = “Pitchaya”

23 Visual Basic.NET 2008 ( ตัวแปร : Variable) Create by. Suwitchan Kaewsuwan ตัวอย่างการประกาศตัวแปร DimwideAsString wide

24 Visual Basic.NET 2010 ( ตัวแปร : Variable) Create by. Suwitchan Kaewsuwan ตัวอย่างการประกาศตัวแปร DimwideAsinteger 30 wide wide = 30

25 Visual Basic.NET 2008 ( ตัวแปร : Variable) Create by. Suwitchan Kaewsuwan ขอบเขตตัวแปร 1.Global ( ใช้ได้ทั่วทั้ง Form)

26 Visual Basic.NET 2008 ( ตัวแปร : Variable) Create by. Suwitchan Kaewsuwan ขอบเขตตัวแปร 2. Local ( ใช้ได้เฉพาะใน Event นั้น ๆ )


ดาวน์โหลด ppt Solution Explorer Properties Window Tool Box.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google