งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม่ควรบรรจุข้อมูลลงไปในสไลด์เพียง แผ่นเดียวจำนวนมาก เพราะ วัตถุประสงค์ไม่ใช้ให้คนอ่าน แต่เป็น เครื่องกระตุ้นให้ผู้ฟังได้คิดตามและ เข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม่ควรบรรจุข้อมูลลงไปในสไลด์เพียง แผ่นเดียวจำนวนมาก เพราะ วัตถุประสงค์ไม่ใช้ให้คนอ่าน แต่เป็น เครื่องกระตุ้นให้ผู้ฟังได้คิดตามและ เข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดนำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไม่ควรบรรจุข้อมูลลงไปในสไลด์เพียง แผ่นเดียวจำนวนมาก เพราะ วัตถุประสงค์ไม่ใช้ให้คนอ่าน แต่เป็น เครื่องกระตุ้นให้ผู้ฟังได้คิดตามและ เข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดนำเสนอ

3  ไม่ควรบรรจุข้อมูลลงไปในสไลด์เพียง แผ่นเดียวจำนวนมาก เพราะ วัตถุประสงค์ไม่ใช้ให้คนอ่าน แต่เป็น เครื่องกระตุ้นให้ผู้ฟังได้คิดตามและ เข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดนำเสนอ

4

5 บทนำ  โครงงานชิ้นนี้จะเป็นการพัฒนาชุดปรับแสงสว่างโคมไฟฟ้าที่ใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ เพื่อให้ได้แสงสว่างตามความต้องการ  มีการปรับระดับของแสงสว่างให้คงที่โดยอัตโนมัติแม้ว่าแสงสว่างของ สภาวะแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือการไม่ทำให้การทำงานของสายตาต้อง เปลี่ยนแปลงตามแสงสว่างจากสภาวะแวดล้อม และ

6 วัตถุประสงค์ของโครงงาน  เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมแสงสว่างของหลอดฟลูออเรส เซนต์ของโคมไฟ  เพื่อศึกษาและประยุกต์วงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับแสงสว่าง ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้  เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ให้สามารถ ทำงานควบคุมแสงสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้โดยอัตโนมัติ

7  ไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหว ที่วุ่นวายเกินไป

8 ภาพคนวิ่ง ดอกไม้ ผีเสื้อ

9  ไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหว ที่วุ่นวายเกินไป  ไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหวที่มากหรือบ่อยเกินไป

10 ภาพเคลื่อนไหวที่มากหรือบ่อยเกินไป  เคลื่อนไหวจากล่างขึ้นบน  แบบหมุนลงมาจากด้านบน  หมุนจากด้านขวา ล่นลงมาทีละตัว

11  ไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหว ที่วุ่นวายเกินไป  ไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหวที่มากหรือบ่อยเกินไป  ควรใช้ภาพเคลื่อนไหวที่เป็นแบบเดียวกัน ในแต่ละหน้า

12  ฉากหลังของการนำเสนอ ควรเป็นแบบเรียบง่าย แต่ก็ดึงความสนใจได้  ควรใช้ฉากหลังสีอ่อน  ควรใช้ฉากหลังแบบเดียวกันตลอดการนำเสนอ

13 ตัวอย่างฉากหลังที่ดี

14

15 ตัวอย่างสีพื้น

16

17

18  ขนาดตัวอักษรแตกต่างกันในหัวเรื่อง หัวข้อหลักและหัวข้อรอง – หัวเรื่อง ควรมีขนาดอย่างน้อย 40 – หัวข้อหลัก ควรมีขนาด 36 – หัวข้อรอง ควรมีขนาด 30

19  □□□□□□□□□□□□□□□

20  ควรเลือกใช้สีตัวอักษรที่ตัดกับฉากหลังอย่างชัดเจน – ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรสีน้ำเงินกับฉากสีขาว  ใช้สีในการแยกระดับหัวเรื่องกับเนื้อหา – ตัวอย่างเช่น ใช้สีน้ำเงินอ่อนเป็นหัวเรื่องและสีน้ำเงินเข้ม สำหรับเนื้อหา  ใช้สีช่วยในการเน้นคำสำคัญ – แต่ควรใช้เป็นกรณีที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษเท่านั้น

21 บางคนนิยมโทนสีสว่าง แต่อ่านค่อนข้างยาก อาจทำให้ดูแล้วตาลาย แม้กระทั่งตัวอักษรที่มีเงา

22 ตัวอย่างตัวอักษรตัดขอบ

23

24  ตรวจสอบเอกสารนำเสนอสำหรับ – การสะกดคำผิด – การใช้คำซ้ำ – การใช้ไวยากรณ์ผิด  กรณีของภาษาอังกฤษ หากไม่แน่ใจควรให้ผู้ที่มีความรู้ ภาษาอังกฤษช่วยแนะนำ

25 แสดงข้อความสำคัญทีละประเด็น ทำให้ผู้ฟังมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ต้องการนำเสนอ เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ฟังอ่านล่วงหน้าไปก่อน ทำให้การนำเสนอทำได้ง่ายและตรงประเด็น

26 PowerPoint เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่มนุษย์ใช้ สื่อสาร สิ่งสำคัญ คือ ผู้ใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน เนื้อหาที่จะบรรยายเป็นอย่างดี จึงจะสามารถส่งสารไป ถึงผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความตั้งใจ จริงของผู้ส่งสารที่จะถ่ายทอดความรู้ และผู้รับสารก็มี ความพร้อมที่จะเรียนรู้จากสาร การสื่อสารนั้นจึงจะ ประสบผลสำเร็จ

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt ไม่ควรบรรจุข้อมูลลงไปในสไลด์เพียง แผ่นเดียวจำนวนมาก เพราะ วัตถุประสงค์ไม่ใช้ให้คนอ่าน แต่เป็น เครื่องกระตุ้นให้ผู้ฟังได้คิดตามและ เข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google