งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lecture 4 องค์ประกอบภาษา C. แนะนำ Visual C++ 6 Menu Bar Project Workspace Tool Bar Code Editor Output Window.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lecture 4 องค์ประกอบภาษา C. แนะนำ Visual C++ 6 Menu Bar Project Workspace Tool Bar Code Editor Output Window."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecture 4 องค์ประกอบภาษา C

2 แนะนำ Visual C++ 6 Menu Bar Project Workspace Tool Bar Code Editor Output Window

3 Objectives Understand Rule of Command in C and C++ โครงสร้างภาษา C(Structure in C) การใส่หมายเหตุ (Comment) การอินพุตและเอาท์พุตเบื้องต้น (Basic Input,Output) ตัวปฏิบัติการ (Operation) การกำหนดตัวแปร (Variable) คำสงวน (Reserved Word)

4 Structure in C #include /* ส่วนประกาศ Declaration */ /* ตัวแปรค่าคงที่ข้อมูล แบบโกบอล (Global)*/ Main() /* ฟังก์ชันหลัก */ { /* ตัวแปร / ค่าคงที่ / ชนิดข้อมูล แบบโลคอล (Local)*/ } ชื่อฟังก์ชัน () /* โปรแกรมย่อย (sub program)*/ { /* ตัวแปร / ค่าคงที่ / ชนิดข้อมูล แบบโลคอล (Local)*/ }

5 #include // class for stream input/output int main () // start of main function { printf(“Hello Word:“); return 0; } โปแกรมแรก โปรแกรมแรก #include // class for stream input/output int main () // start of main function { cout<<“Hello Word:\n“; return 0; }

6 การใส่หมายเหตุ(Comments) การใส่commentจะช่วยทำให้เราเข้าใจโปรแกรม ว่าแต่ล่ะบรรทัดมีการทำงาน อย่างไร และง่ายในการทำความเข้าใจ รูปแบบการใช้งาน: //comment /*comment*/ Examples: // This text is treated as a comment till end of line. /* This text is treated as a comment until the following symbols are found: */

7 คำสั่งในการรับและ แสดงผลข้อมูล เป็นคำสั่งแสดงข้อมูลออกทางจอภาพ รูปแบบการใช้งาน printf(“Control”,Argument_list) Control หมายถึง รหัสที่ใช้ควบคุมการ แสดงผล ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด ” “ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ข้อความ (Text)  ระหัสรูปแบบ (Format Code)  ระหัสควบคุม (Control Code) Argument_list หมายถึงตัวแปรและ ค่าคงที่

8 ประเภทของรหัส รูปแบบ Format Codeวัตถุประสงค์การใช้งาน %cการแสดงผลแบบ 1 อักขระ %sการแสดงผลแบบข้อความ %dการแสดงผลแบบเลขจำนวนเต็ม %fการแสดงผลแบบเลขจำนวนทศนิยม %eการแสดงผลแบบเลขจำนวนเต็มผล กำลัง %gการแสดงผลแบบเลขจำนวนทศนิยม %hการแสดงผลแบบShot Integer %pการแสดงค่า Address ของตัวแปร %lการแสดงผลแบบเลขจำนวนเต็ม %xการแสดงผลแบบเลขฐาน 16 Hexadecimal

9 ประเภทของ รหัสควบคุม Control Codeวัตถุประสงค์การใช้งาน \tเลื่อนระยะทางแนวนอน \nขึ้นบรรทัดใหม่ \bเลื่อนข้อมูลถอยหลัง 1 ตัวอักษร \rเลื่อนcursorไปอยู่ต้นบรรทัด

10 Argument_list #include // class for stream input/output using namespace std; // use the standard namespace int main () // start of main function { int T1=1000; char T2 =”Rit” char T3=“G” float T4=10.50; clrscr();//clear screen printf(“Display T1 %d \n “,T1); printf(“Display T2 %s \n “,T2); printf(“Display T3 %c \n “,T3); printf(“Display T4 %.2f \n “,T4); return 0; } Display T1 1000 Display T2 Rit Display T3 G Display T4 10.50 Output

11 คำสั่งในการรับและ แสดงผลข้อมูล เป็นคำสั่งรับข้อมูลผ่านทางจอภาพ รูปแบบการใช้งาน scanf(“Control”,Argument_list) Control หมายถึง รหัสรหัสรูปแบบ (Format code) ต้องอยู่ในเครื่องหมาย คำพูด ” “ โดยมี % นำหน้าอักขระในการ รับข้อมูล  ข้อความ (Text)  ระหัสรูปแบบ (Format Code)  ระหัสควบคุม (Control Code) Argument_list หมายถึงตัวแปรโดยมี เครื่องหมาย & อยู่หน้าตัวแปร

12 ประเภทของรหัส รูปแบบ Format Codeวัตถุประสงค์การใช้งาน %cใช้รับข้อมูลที่เป็นตัวอักษร 1 ตัว รวมทั้ง เครื่องหมายและช่องว่างต่าง %sใช้รับข้อมูลแบบข้อความ %dใช้รับข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็ม %fใช้รับข้อมูลแบบเลขจำนวนทศนิยม %eใช้รับข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็มยกกำลัง %gใช้รับข้อมูลแบบเลขจำนวนทศนิยม %hใช้รับข้อมูลแบบShot Integer %pใช้รับข้อมูลตัวแปร Pointer %xใช้รับข้อมูลแบบเลขฐาน 16 Hexadecimal

13 Argument_list #include // class for stream input/output int main () // start of main function { char R1; char R2[5] ; int R3; float R4; clrscr();//clear screen printf(“Enter Character :“); scanf(“%c”,&R1); printf(“Enter String :“); scanf( “ %s ”,&R2); printf(“Enter Integer : “); scanf(“%d”,&R3); printf(“Enter Float :“); scanf(“%f”,&R4); printf(“%c %s %d %.2f \n”,R1,R2,R3,R4); return 0; } Enter Character: A Enter String : Good Enter Integer :25 Enter Float:12 A Good 25 12.00 Output

14 ตัวดำเนินการ ส่งออก เป็นคำสั่งรับข้อมูลผ่านทางจอภาพ รูปแบบการใช้งาน cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2153442/slides/slide_14.jpg", "name": "ตัวดำเนินการ ส่งออก เป็นคำสั่งรับข้อมูลผ่านทางจอภาพ รูปแบบการใช้งาน cout<

15 ตัวอักขระและ สายอักขระ สายอักขระ (string) สัญลักษณ์ “Hello” เรียกว่าสายอักขระ (string) โดยจะอยู่ใน เครื่องหมายอัญประกาศ (” “) ตัวอักขระ (character) จะหมายถึง ตัวอักษรหรือตัวเลขตัวโดดๆ โดยจะต้องอ ยุ่ภายในเครื่องหมาย อัญประกาศเดี่ยว (‘ ‘) โดยที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านเข้าใจ ความหมายและนำไปเก็บไว้ใน หน่วยความจำได้ ซึ่งคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ จะใช้ชุดตัวอักขระรหัสแอสกี (ASCII = American Standard Code for Information Interchange) เช่น ‘A’ หรือ ‘a’

16 โปแกรมแรก โปรแกรมHello แบบต่างๆ #include // class for stream input/output int main () // start of main function { cout<<“Hello Word:\n“; return 0; } #include // class for stream input/output int main () // start of main function { cout<<“Hello “ <<“Word:\n“; return 0; } #include // class for stream input/output int main () // start of main function { cout<<“Hello “ <<“Word:” <<‘ \n ’; return 0; }

17 โปแกรมแรก โปรแกรมHello แบบต่างๆ #include // class for stream input/output int main () // start of main function { cout<<“Hello “<<‘W’<<‘o’<<‘r’<<‘d’<<‘\n’ ; return 0; } โปรแกรมจะทำการส่งสายอักขระ ออกไป 1 ขุด และส่งอักขระออกไปอีก 5 ชุด

18 ตัวดำเนินการ รับเข้า เป็นคำสั่งรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด รูปแบบการใช้งาน cin>>ตัวแปร; >> หมายถึง ตัวดำเนินการรับเข้า ตัวแปร (Vriable) เป็นที่เก็บค่าเมื่อทำการ นำค่าเข้ามาแล้ว

19 ตัวอย่างการรับข้อมูลจำนวนเต็ม #include // class for stream input/output int main () // start of main function { int age; cout<<“How old are you:” ; cin>>age; cout<<”In 10 years, you will be”< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2153442/slides/slide_19.jpg", "name": "ตัวอย่างการรับข้อมูลจำนวนเต็ม #include // class for stream input/output int main () // start of main function { int age; cout<< How old are you: ; cin>>age; cout<< In 10 years, you will be <>age; cout<< In 10 years, you will be <

20 Applying the software development method Case study: Converting Miles to Kilometers PROBLEM Your summer surveying job requires you to study some maps that give distances in kilometers and some that use miles. You and your coworkers prefer to deal in metric measurements. Write a program that performs the necessary conversion. ANALYSIS The problem states that you prefer to deal in metric measurements, so you must convert distance measurements in miles to kilometers. Therefore, the problem input is distance in miles and the problem output is distance in kilometers. To write the program, you need to know the relationship between miles and kilometers. One mile equal 1.609 kilometers.

21 Case study: Converting Miles to Kilometers Data requirements Problem input milesthe distance in miles Problem output kms the distance in kilometers Relevant formula 1 miles = 1.609 kilometers DESIGN Algorithm 1. Get the distance in miles. 2. Convert the distance to kilometers. 3. Display the distance in kilometers. Now decide whether any steps of the algorithm need further refinement.

22 Step 2 Refinement 2.1 the distance in kilometers is 1.609 times the distance in miles. Algorithm with refinements 1. Get the distance in miles. 2. Convert the distance to kilometers. 3. Display the distance in kilometers. 2.1 the distance in kilometers is 1.609 times the distance in miles. Desk-checking the algorithm: If step 1 gets a distance of 10.0 miles, step 2.1 would convert it to 1.609 x 10.00 or 16.09 kilometers. And this correct result would be displayed by step 3. Case study: Converting Miles to Kilometers

23 IMPLEMENTATION // Miles.cpp // Converts distance in miles to kilometers. #include // standard input/output using namespace std; // use the standard namespace int main () // start of main function { const float km_per_mile = 1.609; // 1.609 km in a mile float miles, // input: distance in miles kms; // output: distance in kilometers // Get the distance in miles. printf("Enter the distance in miles: “); scanf( “ %f ”, &miles); // Convert the distance to kilometers. kms = km_per_mile * miles; // Display the distance in kilometers. printf (“The distance in kilometers is %f \n“, kms ); return 0; } Enter the distance in miles: 10.0 The distance in kilometers is 16.09

24 ตัวดำเนินการ (Operation) ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operation) ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparative Operation) ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operation) ตัวดำเนินการเพิ่มและลดค่า (Increment and Decrement Operation) ตัวดำเนินการแบบบิต (Bitwise Operation) ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment Operation)

25 ตัวดำเนินการ (Operation) ความหมาย (Meaning) ตัวอย่าง (Example) +AdditionA+B -SubtractionA-B *MultiplicationA*B /DivisionA/B %ModulusA%B ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operation) Operation

26 Integer Division and Modulus Examples of integer division: 15 / 3 = 5 1 / 2 = 0 0 / 15 = 0 15 / 0 undefined Examples of integer modulus (yielding a remainder): 7 % 2 = 1 299 % 100 = 99 -15 % 7 = -1 (system dependent) 15 % -7 = 1 (system dependent) 15 % 0 undefined % cannot be used with float or double.

27 ตัวดำเนินการ (Operation) ความหมาย (Meaning) ตัวอย่าง (Example) >Greater thanA>B =Greater than or Equal A>=B <=Less than or Equal A<=B ==EqualA==B !=Not EqualA!=B ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparative Operation) Operation

28 ตัวดำเนินการ (Operation) ความหมาย (Meaning) ตัวอย่าง (Example) &&ANDA>B&&CB||B { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2153442/slides/slide_28.jpg", "name": "ตัวดำเนินการ (Operation) ความหมาย (Meaning) ตัวอย่าง (Example) &&ANDA>B&&CB||BB&&CB||B

29 Operation ตัวดำเนินการ (Operation) ความหมาย (Meaning) ตัวอย่าง (Example) =AssignmentA=B +=Addition A+=B มาจาก A=A+B -=Subtraction A-=B มาจาก A=A-B *=Multiplication A*=B มาจาก A=A*B /=Divide A/=B มาจาก A=A/B %=Modulus A%=B มาจาก A=A%B &=Bitwise And A&=B มาจาก A=A&B |=Bitwise Inclusive Or A|=B มาจาก A=A|B ^=Bitwise Exclusive Or A^=B มาจาก A=A^B >>=Left Shift A>>=B มาจาก A=A>>B ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment Operation)

30 ลำดับการ ทำก่อน ภาษาซี ++ มีเครื่องหมายการดำเนินการอยู่ หลายตัว ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทราบถึงลำดับ ของการคำนวณ โดยส่วนใหญ่แล้วตัวดำเนินการ ทางคณิตศาสตร์ จะมีลำดับในการทำก่อนสูงกว่า ตัวดำเนินเการอื่นๆ นิพจน์ 42 - 3* 5 ลำดับการประมวลผลคือ 42 - (3*5) = 42-15 = 27 และยิ่งไปกว่านั้นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ จะมีลำดับการทำก่อนสูงกว่าตัวดำเนินการ กำหนดค่า นิพจน์ n=42 - 3* 5 จะทำการประมวลผลได้ 27 ก่อนที่จะกำหนดค่าให้กับ n

31 ตารางลำดับการ ทำก่อน

32 โปแกรมแรก การเพิ่มและการลดค่า #include // class for stream input/output int main () // start of main function { cout<<“Hello Word:\n“; return 0; } #include // class for stream input/output int main () // start of main function { cout<<“Hello “ <<“Word:\n“; return 0; } #include // class for stream input/output int main () // start of main function { cout<<“Hello “ <<“Word:” <<‘ \n ’; return 0; }

33 ตัวอย่างการเพิ่มและการลดค่า #include // class for stream input/output int main () // start of main function { int m=44, n=66; cout<<“m = “ < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2153442/slides/slide_33.jpg", "name": "ตัวอย่างการเพิ่มและการลดค่า #include // class for stream input/output int main () // start of main function { int m=44, n=66; cout<< m = <

34 ตัวอย่างการเพิ่มและการลดค่า ก่อนและหลัง #include // class for stream input/output int main () // start of main function { int m=66; n= ++ m; cout<<“m = “ < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2153442/slides/slide_34.jpg", "name": "ตัวอย่างการเพิ่มและการลดค่า ก่อนและหลัง #include // class for stream input/output int main () // start of main function { int m=66; n= ++ m; cout<< m = <

35 Operation คำสงวน ( List of All C++ Reserved Words) anddefaultinlinepret_casttypename and_eqdeleteintreturnunion asmdolongshortunsigned autodoublemutablesignedusing bitanddynamic_castnamespacesizeofvirtual bitorelsenewstaticvoid boolenumnotstatic_castvolatile breakexplicitnot_eqstructwchar_t caseexportoperatorswitchwhile catchexternortemplatexor charfalseor_eqthisxor_eq classfloatprivatethrow complforprotectedtrue constfriendpublictry const_castgotoregistertypedef continueifreintertypeid


ดาวน์โหลด ppt Lecture 4 องค์ประกอบภาษา C. แนะนำ Visual C++ 6 Menu Bar Project Workspace Tool Bar Code Editor Output Window.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google