งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนเค้าโครงการวิจัย (Research Proposal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนเค้าโครงการวิจัย (Research Proposal)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนเค้าโครงการวิจัย (Research Proposal)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้นจิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ส่วนประกอบของเค้าโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย และกรอบแนวคิดในการวิจัย

3 ส่วนประกอบของเค้าโครงการวิจัย(ต่อ)
นิยามศัพท์ วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย - รูปแบบการวิจัย - ประชากร - ตัวอย่าง ขนาดและการสุ่มตัวอย่าง(ถ้ามี) - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - การเก็บรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

4 ส่วนประกอบของเค้าโครงการวิจัย(ต่อ)
ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาในการทำวิจัย แผนการดำเนินงานวิจัย รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การเขียนเค้าโครงการวิจัย (Research Proposal)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google