งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนเค้า โครงการวิจัย (Research Proposal) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้น จิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนเค้า โครงการวิจัย (Research Proposal) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้น จิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนเค้า โครงการวิจัย (Research Proposal) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้น จิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ส่วนประกอบของเค้า โครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย ชื่อผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย และกรอบแนวคิด ในการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย และกรอบแนวคิด ในการวิจัย

3 ส่วนประกอบของเค้า โครงการวิจัย ( ต่อ ) นิยามศัพท์ นิยามศัพท์ วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย - รูปแบบการวิจัย - ประชากร - ตัวอย่าง ขนาดและการสุ่มตัวอย่าง ( ถ้ามี ) - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - การเก็บรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

4 ส่วนประกอบของเค้า โครงการวิจัย ( ต่อ ) ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาในการทำวิจัย ระยะเวลาในการทำวิจัย แผนการดำเนินงานวิจัย แผนการดำเนินงานวิจัย รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ วิจัย รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ วิจัย


ดาวน์โหลด ppt การเขียนเค้า โครงการวิจัย (Research Proposal) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้น จิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google