งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 18 ธันวาคม 54. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,000 โรงเรียน * เบี้ยเลี้ยงฯ * เบี้ยเลี้ยงฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 18 ธันวาคม 54. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,000 โรงเรียน * เบี้ยเลี้ยงฯ * เบี้ยเลี้ยงฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 18 ธันวาคม 54

2 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,000 โรงเรียน * เบี้ยเลี้ยงฯ * เบี้ยเลี้ยงฯ 22,275 * ทัศนศึกษา * ทัศนศึกษา 79,200+1 17,286 196,48 6 * ประกวด * ประกวด 6,500 ชำระบัญชี (1 สก +2 กลุ่มฯ ) 25,500 จัดตั้งใหม่ (5 แห่ง ) 42,500 รวม 324,26 1 กลุ่มจัดตั้งฯ

3 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับ เบิกจ่า ย ร้อย ละ คงเหลื อ โครงการบัญชี (21 แห่ง ) 31,500 809 2.56 % กลยุทธ์ (25 แห่ง ) 7,500 รวม 39,000 8092.07 38,19 1 กลุ่มจัดการ

4 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ คงเหลื อ คลินิก เกษตร 4,200 ขายไข่ 140,0 00 80,400+ เต้น 30,000 + น้ำมัน 57.4 3 5 ธันวาฯ 50,00 0 รวม 194,2 00 80,400 41. 40 113,80 0 กลุ่มธุรกิจ

5 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ สถานะปกติ277,00023,872 สถานะอื่น3,250250 ตรวจการ85,500300 กลยุทธ์7,500 มาตรฐาน33,500200 โรงเรียน11,000 รวมหน่วยทั้งปี 417,750 รวมหน่วยฯ 6 เดือน 208,87524,62211.78184,25 3 หน่วยฯ

6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( กสส.1) ที่จสส. ยอดเงินที่ได้รับ ( ทุกงาน ) ผลเบิกจ่าย ณ 16 ธค 54 กลุ่ม 1 1 วีรชัย 19,050 2 กรณัฐ 18,350 840 3 พรทิพย์ 19,900 895 4 วิไลวรรณ 17,900 818 5 พิทักษ์ 15,100 1,150 6 อดุลย์ 15,350 973 7 เอกวิทย์ 18,500 8 วัลลภา 12,000 9 สุพัตรา 2,500

7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( กสส.2) ที่จสส. ยอดเงินที่ได้รับ ( ทุกงาน ) ผลเบิกจ่าย ณ 16 ธค 54 กลุ่ม 2 10 อภิชาต 24,700 1,800 11 คำนวน 24,100 2,060 12 วิสิทธิ์ 20,700 13 สินชัย 21,100 1,426 14 โสฬส 20,250 15 วิลาพร 17,500 1,800 16 สุนีย์ 19,750 2,100 17 ธวิท 6,800 600

8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( กสส.3) ที่จสส. ยอดเงินที่ได้รับ ( ทุกงาน ) ผลเบิกจ่าย ณ 16 ธค 54 กลุ่ม 3 - 18 วิฑูรย์ 21,900 1,800 19 กิตติศักดิ์ 23,100 1,800 20 นิตยา 17,600 2,700 1,200 21 วัชราคม 16,450 1,750 2,200 22 ณัฐมนภัณฑ์ 14,300 858 1,100 23 นิทัต 14,550 24 ศิวพร 10,500 1,252 25 ชุมนุมธนกิจ 1,300

9 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ สาธารณูปโภค 57,500 21,16736.8136,333 วัสดุ น้ำมันและ งบกลาง155,73996,05261.6759,687 ค่าเช่าบ้าน 198,400 132,0066.5366,400 ฝ่ายบริหารฯ411,639249,21961162,420 ฝ่ายบริหารฯได้รับเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือบุคลากร398,500208,95052.43189,550

10 สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ งบ ดำเนินงาน 1,236,711 354,30029% รวมทุกงบ1,636,100563,25034% ได้รับโอน 1,214,236 563,250 46% (70% จากแผน 6 เดือน ) สสพ.1


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 18 ธันวาคม 54. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,000 โรงเรียน * เบี้ยเลี้ยงฯ * เบี้ยเลี้ยงฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google