งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 การศึกษากับ การรู้สารสนเทศ การศึกษา หมายถึง การเรียน ฝึกฝน และอบรมสารสนเทศ ( INFORMATION ) หมายถึง ความรู้ เรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 การศึกษากับ การรู้สารสนเทศ การศึกษา หมายถึง การเรียน ฝึกฝน และอบรมสารสนเทศ ( INFORMATION ) หมายถึง ความรู้ เรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 การศึกษากับ การรู้สารสนเทศ การศึกษา หมายถึง การเรียน ฝึกฝน และอบรมสารสนเทศ ( INFORMATION ) หมายถึง ความรู้ เรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ของมนุษย์ที่ได้ผ่านการ ประมวลผลแล้ว และบันทึกไว้ใน สื่อหรือวัสดุในรูปแบบต่าง ๆ ที่ สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ ผู้อื่นได้ทราบ

2 สารนิเทศ จะเน้นการจัดเนื้อหา ให้เหมาะสมกับการเผยแพร่ของ ระบบโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ แบบดั้งเดิม สารสนเทศจะเน้นการใช้ เทคโนโลยีทั้งฮาร์ทแวร์และซอฟแวร์ ที่คุณภาพสูงในการจัดเก็บข้อมูลใน รูปที่ส่งข้อมูลหรือกระจายข่าวสารใน ระบบโทรคมนาคมต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ดาวเทียม โทรศัพท์ เป็นต้น

3 ในยุคแรก ๆ มนุษย์รู้จักการ บันทึกความรู้ไว้บนวัสดุต่าง ๆ เช่น หิน ดินเหนียว ใบไม้ ต่อมา มนุษย์ได้คิดค้นทำกระดาษได้ สำเร็จ จึงจารึกหรือเขียนไว้บน กระดาษเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และต่อมาได้คิดค้นระบบการ พิมพ์ จึงมีการพิมพ์ทำเป็นรูปเล่ม หนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่ง สามารถรับรู้ไดด้วยการดูหรือ อ่าน

4 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการจัดเก็บ สารสนเทศลงในคอมพิวเตอร์ ใน รูปของอิเล็กทรอนิกส์โดยแปลง สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น ภาพ หรือตัวอักษร หรือเสียงให้ ปรากฏบนจอภาพ หรือผ่าน ออกมาทางเครื่องพิมพ์ หรือผ่าน ออกมาทางลำโพง จึงจะรับรู้ได้

5 ชนชาติที่รู้จักเขียนหนังสือ เป็นชาติแรกคือ ? สุเมเรียน ราวประมาณ 4000 กว่าปี โดยจารึกบนแผ่นดิน เหนียว ชาวอียิปต์บันทึกบน แผ่นปาปิรัส ชนชาติที่ทำ กระดาษใช้เองคือ ? จี น

6 ศัพท์ที่เกี่ยวกับ สารสนเทศ 1. ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็น ข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลัก อนุมานหาความเป็นจริง หรือการ คำนวณ จะมีลักษณะเป็น สัญลักษณ์ ตัวเลข หรือเป็น ลักษณะของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพ แทนการกระทำหรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการ วินิจฉัย แต่ยังไม่ผ่านการ ประมวลผล ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลดิบ

7 2. ความรู้ ( Knowledge ) หมายถึง ข้อมูล หรือสารสนเทศที่ ได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างมี หลักการและเหตุผล โดยอาศัย หลักการจัดเก็บ การบันทึก การ แก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัย มีการ ค้นหา และค้นคว้าแล้วนำไปใช้ใน ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางเทคนิค และทักษะทาง สังคม

8 3. วัสดุสารสนเทศ ( Information Materials ) หมายถึง วัสดุรูปแบบ ต่าง ๆ ที่มีการบันทึกสารสนเทศอัน เป็นประโยชน์โดยใช้อักษร ภาพ สัญลักษณ์ รหัส หรือเสียง เรา เรียกวัสดุสารสนเทศว่า “ ทรัพยากรสารสนเทศ ” ( Information Resources ) เพราะเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์สิน ทางปัญญา วัสดุสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ วัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์

9 4. แหล่งสารสนเทศ ( Information Sources ) หมายถึง แหล่งหรือสถานที่ที่รวบรวม สารสนเทศ เพื่อให้บริการใน การศึกษาค้นคว้าวิจัย และจรรโลง ใจ ตามความต้องการของผู้ใช้ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology ) หมายถึงกระบวนการและ เครื่องจักรกล ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้ และเผยแพร่โดยใช้เครื่องจักรกลทาง โทรคมนาคม และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

10 บทบาทของสารสนเทศ 1. พัฒนาวิทยาการ 2. พัฒนาประเทศ 3. พัฒนาการพาณิชย์ 4. พัฒนาด้านการศึกษา 5. พัฒนาด้านการเมือง 6. พัฒนาด้านอุตสาหกรรม 7. พัฒนาด้านวัฒนธรรม

11 ลักษณะข้อมูลสารสนเทศที่ดี 1. มีความถูกต้อง ( Accuracy ) มีคุณค่าในด้านความ น่าเชื่อถือ ( Reliability) 2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ ( Completeness ) 3. ความเป็นปัจจุบัน ( Up – Date ) 4. ความต่อเนื่อง ( Accumulation ) 5. กะทัดรัด ( Brief ) 6. สะดวก ( Easy to Retrieve)

12 แหล่งสารสนเทศ 1. แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล เช่น ทำเนียบนักวิจัย 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถานที่ เช่น เมืองจำลอง พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ สวนสัตว์ดุสิต 3. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน เช่น หน่วยงานสถิติ หอจดหมายเหตุ 4. แหล่งสารสนเทศบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 การศึกษากับ การรู้สารสนเทศ การศึกษา หมายถึง การเรียน ฝึกฝน และอบรมสารสนเทศ ( INFORMATION ) หมายถึง ความรู้ เรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google